Arszeniosz metropolita nagyböjti üzenete

2020 március 01

Galéria

Az Ausztriai Metropólia és a Magyarországi Exarchia klérusának és híveinek 2020, Nagyböjt.

Kedves Gyermekeim!


A megbocsátás vecsernyéjével és a tiszta hétfővel megkezdjük újra az egyházi liturgikus évben, a nagy és szent böjtöt, negyven napos felkészülésünket a szenvedések nagyhetére és Urunk, Jézus Krisztus dicsőséges feltámadására. Ezek az üdvözítő események alapvető szerepet játszanak az emberi faj fejlődésében és a személyiségünk helyreállításában. A keresztség után folyamatosan örvendezünk a szent misztériumokban a halálból való megváltásunk következményeinek, a Krisztusban való új életnek. Akik elfogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, hatalmuk van tőle, hogy Isten gyerekeivé legyenek (Jn 1,12). Életünk minden éve annak a lehetőségnek a megújulása is, hogy elérjük az isteni gyermekséget, „Krisztussal együtt szülessünk, együtt feszítsenek meg, együtt haljunk meg és együtt támadjunk fel” ahogy Teológus Szent Gergely fogalmaz. Ezért vagyunk elhívva ebben az évben is újra a szent negyven napra úgy, mint az atléták, hogy elérjünk az „erények fokára”, hogy eddzük a testet és a lelket, hogy önfegyelmet gyakoroljunk és mutassunk megbocsátást, alázatot, bűnbánatot, szeretetet, mindig az emberszerető és mindent megtehető Isten segítségével és kegyelmével.

Vessük le a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit (Róm 13,12) Melyek a sötétség tettei? Mindaz, ami megzavarja viszonyunkat Istennel. Vagy minden fajta engedetlenség a Teremtő akaratával szemben, ami elsötétíti és elidegeníti az embert Tőle. Melyek a világoság fegyverei? A himnuszköltő azt mondja: „A démonok feletti győzelem vagy a minden fegyverrel felszerelt önfegyelem vagy az angyalok könyörülete vagy az Istenbe vetett bizalom.”. Az egyház, a szent atyákkal együtt felkínálja a test, a lélek és a szellem edzését úgy, hogy levessük „a régi embert, tetteivel és vágyaival” és hogy a húsvétot új emberekként ünnepeljük, olyanokként, akik „Isten szerinti teremtmények, szentségben és igazságosságban”. Leírva a lelki küzdelem kezdetét, a vajhagyó vasárnap hajnali szolgálatán elhangzó jól ismert tropár úgy mutat be minket, mint katonákat a harcban. Hogy szembe szálljunk ellenségünkkel, a külső és a belső gonosszal, alázatosan vetünk keresztet. A rendíthetetlen hit falként védelmez minket. Az imádság, ami egyesít Istennel, páncélként óv minket.

A fő fegyverünk a lelki küzdelemben a böjt, ami késként metsz le minden rosszat a szívünkről. A negyven napos böjt után kapta Mózes az isteni törvényt. Urunk, mielőtt elkezdte nyilvános megváltói munkáját, negyven napon át böjtölt a sivatagban. Az egyházatyák szövegeiben a nagyböjtöt úgy írják le, mint lélekgondozót, a falánkságot pedig, mint a gonosz kezdetét. Az igaz böjt mégis, Pál apostol szerint, a rossztól való elidegenedés, a nyelv féken tartása, tartózkodás a haragtól, az eltávolodás az illetlen vágyaktól, a hamis beszédtől, a hazugságtól és a hamis eskütől. A mindezektől való önmegtartóztatás az igaz és üdvös böjt, hangsúlyozza a himnuszköltő.

A lelki küzdelemben a másik fegyver az adakozás, ami ellenszere a kapzsiságnak és a magamutogató hajlamnak. Aranyszájú Szent János szerint ez a lélek dísze és köntöse. Az adakozás a lélek gyümölcse. Az, aki szeret, megkönyörül felebarátján és égi kincseket szerez, az Úr igéjével egyetértésben.

Végül, nem gyakorolhatjuk az erényeket és nem tehetünk szert lelki javakra, ha nem mutatunk megértést felebarátaink hibáival és hiányosságaival szemben. Annak előfeltétele, hogy saját bűneink bocsánatot nyerjenek az, hogy mi is megbocsássuk felebarátaink hibáit. És ezért kezdjük a felkészülést a megbocsátás vecsernyéjével.

Ezekkel a gondolatokkal hívlak atyailag benneteket arra, hogy lépjünk a szent nagyböjt útjára szeretettel és bűnbánattal, életmódunkat és mindennapi szokásainkat Isten akaratához igazítva. Hogy eljuthassunk erre a lelki fokra és megharcoljuk a jó harcot, azokkal a fegyverekkel, amelyeket az egyház nekünk adott. Azért, hogy méltók legyünk hódolni Urunk szent szenvedései és fényt-hozó, dicsőséges feltámadása előtt.


Szép és áldott, lelki gyümölcsökben gazdag nagyböjtöt!

Atyai szeretettel Krisztusban,

Arszeniosz metropolita

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS