SZENT HÚSVÉT, 2020

2020 április 18

Galéria

Az Ausztriai Metropólia

és a Magyarországi Exarchátus

papságának és hívő népének

A halál halálát ünnepeljük, az alvilág eltörlését»

Kedves gyermekeim, „Örvendjetek”!

Ez évben is méltatott bennünket Isten arra, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadását megünnepeljük.

A feltámadás szava, testvéreim, nem más mint a „reménység horgonya”, az ember számára pedig okot ad az örömre és örvendezésre. Hogy is lehetne másképp, ha az Úr feltámadása által a halál, az alvilág mindenható hatalma véget ért, az Élet és Isten ismeretének hiánya nincs többé. Feltámadásával Krisztus az Életet ajándékozta az emberi nemnek, minden halottat, akik a halál uralma alatt sínylődtek, felszabadított. Krisztus feltámadt, és a halhatatlansággal ajándékozta meg az embert. „Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed?” (1Kor 15,55) kérdi Pál apostol, Aranyszájú Szent János pedig megjegyzi, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadása a halál eltörlése előfeltétele az Istenitől kapott békességnek; alkalmat ad a Vele való kiengesztelődésre, az ördög számára pedig vereséget jelent.

A feltámadás reménysége tehát nem homályos elképzelés, hanem az Istenember, Jézus személyével szoros kapcsolatban van. Krisztus feltámadása hitünknek azon szegletköve, amelyen a feltámadásba és üdvösségbe vetett saját meggyőződésünk nyugszik. Az Ő feltámadása nélkül a mi hitünk üres volna, lényegét vesztett, világi, ideiglenes célok által befolyásolt. Az ember, annyi sok adottságával, és megannyi lehetőségével alábbvaló volna a rét füveinél, ha testének romlásával minden véget érne, ha nem volna örök, időtelen üdvösségbe vetett remény, újraegyesülés az Élet forrásával, a tökéletes Szeretettel.

Az általános feltámadás gondolata mindig is kihívást jelentett a racionális elmék számára. Azonban számunkra, keresztények számára megkérdőjelezhetetlen történelmi tényt jelent, amely az egész emberi történelem menetét megváltoztatta. Az üres sír, az öröm, amely fölváltotta a kenetvivők rettegését, az Emmausz feléigyekvők megdöbbenése, a tanítványok örvendezése, amikor zárt ajtók mögött meghallották a „Béke veletek”-et, és látták az Úr feltámadott testén a szenvedés nyomait, olyan tények, amelyek megelőzték a mi személyes tapasztalatunkat a feltámadásról, amelyre az Úr szentséges Teste és Drága vére romolhatatlan és tisztaságos szentségéből való részesülés által teszünk szert. Minden egyes alkalommal, amikor keresztségünk után – bár méltatlanul – romlandó testünkbe fogadjuk az „életadó és titokzatos adományok részét”, részesei vagyunk a feltámadás eseményének is, és jelenlegi, romlandó állapotunkból a romolhatatlanságba vezettetünk: az időbeli jelenlétből az örökkévalóságba. Nem mesebeli ígéretről van szó tehát, hanem olyan feltámadásról, amelyet már most átélünk. „A régiek elmúltak, íme, megújultak a mindenek”. Krisztus által valósággá vált a teremtőnkkel való kibékülés. Most „aki Krisztusban van, új teremtmény” (2Kor 5,17).

Testvéreim, a hit manapság megrendül, és megkérdőjeleződik a remény. Nekünk azonban, hívő keresztényekként szilárd bizalommal kell lennünk a feltámadott Úr iránt, ráhagyatkozva szavára: „És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. Az isteni igék létünk hajójának horgonyát jelentik. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, nem magunkra utaltan küszködünk, hanem segítőnk és útitársunk a Feltámadott Krisztus, a halál legyőzője. Igen! Semmi, sem koronavírus, sem más szerencsétlenség nem tud halálfélelmet elültetni a szívünkben, hiszen „Krisztus feltámadt”!

Atyailag buzdítunk benneteket, hogy ezekben a napokban, amikor az emberiséget kísértés teszi próbára, olyan megpróbáltatás, amely mind a mi, mind a hozzátartozóink életét befolyásolja, tartsuk meg maradéktalanul és rendületlenül

hitünket, és a feltámadott Urunk személyébe vetett reménységünket, mert ő legyőzte a romlást és a halált, a fájdalmat és a félelmet.

Ezekkel a gondolatokkal ismételjük az Úrnak az apostolokhoz intézett szavait:

„Örüljetek! Békesség veletek!”

Atyai szeretettel,

†Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Arszeniosz metropolita

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS