PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Arsenios metropolita köszönőlevele a támogatóknak

A Metropolia honlapján levő köszönőlevél magyar fordítását igyekszünk ezúton közzé tenni, hogy láthassuk, egyházközségeink fejlődésének híre Ausztriába is elér.

Kedves barátaim, az ausztriai Metropólia adományozói és
támogatói,

 

a 2021. év zárultával ismét Önökhöz fordulok, hogy
köszönetet mondjak Önöknek Ausztriai Metropóliánk lelkipásztori, szociális és
karitatív munkájának támogatásáért! Az elmúlt évet továbbra is nagy
viszontagságok és akadályok, a még mindig tartó és ható járvány, de számos más,
egyházunkkal szembeni kihívás, követelés jellemezték. Annál is inkább szívből
köszönöm Önöknek, hogy támogatták egyházmegyénket, valamint plébániáit,
ausztriai és magyarországi egyház-községeinket, valamint mosonszentandrási monostorunkat.
Minden nekünk adományozott euró segít minket, Krisztus egyházát abban, hogy az
emberek javát szolgáló tevékenységünket tovább folytathassuk. Legyenek biztosak
abban, hogy én és pap-társaim Isten előtt az Önök közbenjárói vagyunk és
naponta imádkozunk Isten bőséges áldásaiért Önökért és családjukért,
egészségükért, elégedettségükért és kiteljesedésükért (megerősítésükért)

 

Őszintén örülök, hogy az elmúlt év nehézségei ellenére
számos jó és jövőbemutató projektet tudtunk indítani, folytatni (tovább vinni)
és lezárni, melyek híveinknek Ausztriában, Magyarországon és Közép-Európában
nagy jelentőséggel bírnak. Szokás szerint szeretnék Önöknek áttekintést
nyújtani az elmúlt év eseményeiről, melyek gyakran csak az Önök segítségével
tudtak eredményesen zárulni:

Különösen kiemelendő a Magyarországon, a három szent Főpap
tiszteletére Budapesten, a Múzeum utcában épülő új templom alapkő-letétele, ami
Őszentsége Bartolomeosz, legszentebb Konstantinápoly-i egyetemes Pátriárka
áldásteli jelenlétében történt, 2021 szeptemberében. Ott, a magyar kormány
segítségével egy templom és a Magyarországi Exarchátus központja jön majd létre.
Ez projekt még számos éven át velünk marad és sok gonddal és tennivalóval fog
ellátni bennünket. Ez azonban felbecsülhetetlen módon fog hozzájárulni a
magyarországi ortodox keresztények életéhez.

Az Istentiszteletek megünneplése Ausztriában és
Magyarországon a járványhelyzet ellenére 2021-ben mindenhol folytatódhatott –
helyenként még bővült is. Sőt papságunk két felszentelés révén tovább
gazdagodott. Így szenteltem papnak Füzesi Zsolt diakónust Kecskeméten, a
Szentháromság templomban 2021 májusában és diakónussá Stefan Lorbeket Leobenben
2021 októberében a “Hl. Maria Mutter von Immerwährenden Hilfe” közösségben.

A Várvidéki (Burgenlandi) monostorunkban is megszakítás
nélkül, zavartalanul folytatódott a liturgikus és szerzetesi élet. Sajnos a járvány
és a vele járó építőanyag áremelések az új kolostortemplom építését tovább
késleltették, de bízunk benne, hogy 2022-ben Isten segítségével végre látható
előrelépést tudunk elérni. Ismételten köszönjük imáikat és támogatásukat.
Meglévő mosonszentandrási monostorunk az épület homlokzatának felújítása révén megszépült.
Ezenkívül gyönyörű mozaikok készültek és a vendégek étkezőjét kőburkolattal
látták el.

A bécsi, grazi és salzburgi görög iskoláknak a folyamatosan
változó járványhelyzet ellenére sikerült gyermekeinket nagy lelkesedéssel az
ortodoxiára, valamint a görög nyelvre és Kultúrára tanítani, amiért ezúton is
szeretnék köszönetet mondani a tanároknak. Gyermekeinket különösen erősen érinti
a világjárvány, úgy, hogy az iskolai élet normális továbbvitele fontos pillér
az életükben.

Beloiannisz-i templomunk és parókiája megújult. Továbbá a templomot
harangokkal látták el és egy új pavilont is építettek hozzá, ami nyitott
térként összejövetelek, gyűlések megtartására szolgál. A szigetszentmiklósi, kecskeméti,
karcagi templomainkban is szépítési munkák folytak.

Sajnos, hazánkat, Görögországot augusztusban pusztító tüzek
sújtották. Az emberek szenvedése arra késztetett bennünket, hogy azonnal
adománygyűjtő akciót indítsunk szenvedéseik enyhítésére. Mindannyiuknak, akik
adományaikkal segítettek, őszintén köszönöm, hogy a Mindenható Isten színe
előtt a felebaráti szeretet eme csodálatos tettét mutatták be. Minden adományt
egyházunk útján közvetlenül az érintettekhez juttattuk el és egy köszönőlevelet
kaptunk Chrysostomos von Chalkida metropolitától, az Önök felebaráti
szeretetének elismeréseként. 2021-ben egyházunk újból sok rászoruló embernek
segített, tanulókat, diákokat támogatott, betegeket gyámolított, haldoklókat és
gyászolókat vígasztalt Ezáltal együtt éljük meg az Evangélium megtestesülését,
az Evangéliumét, amely bennünket a cselekvő szeretetre és irgalmasságra hív és
bátorít.

Végül az elmúlt év, egy rendkívül ünnepélyes koncerttel
zárult a bécsi Szent István templomban a görög forradalom kezdetének 200.
évfordulója alkalmából (1821-2021), amire az Osztrák Metropólia és a Görög
Követség is meghívást kapott. A gazdag művészi programot Anastasios Strikos
zenei vezetésével a bécsi Strauss Fesztiválzenekar és a “Kammerton” kamarakórus
mutatta be nagy közönség előtt, amely így lehetőséget kapott hogy betekintsen
Görögország gazdag történelmének eme fontos szakaszába.  Ez az esemény méltó tisztelgés volt mind a bécsi
elődeink, mind a görögországi atyáink, őseink előtt.

Mi a továbbiakban is azon dolgozunk a
pénzügy-minisztériummal karöltve, hogy megoldást találjunk arra, hogy
csökkenthessék Önök a felajánlásaikkal az adójukat, ott azonban kitartanak
abban, hogy csak a kötelező egyházi adó írható le az adóból, az önkéntes nem.

Híveink számára kötelező egyházi adót mi semmi esetre nem szeretnénk
bevezetni. Számunkra nagyon fontos a támogatásuk önkéntessége. A probléma
politikai megoldására és a törvény hozzáigazítására irányuló fáradozásainkat
különösen megnehezíti az illetékesek gyakori cseréje. Így a problémát minden
egyes esetben újra és újra el kell magyarázni. Ezt az igyekezetünket minden
visszaesés ellenére 2022-ben is folytatni fogjuk.

2021 novemberében ünnepelhettem 10 éves püspökségemet. Ezen
alkalomból visszatekintettem az elmúlt évekre és szeretném mindnyájuknak
legmélyebb köszönetemet kifejezni mindazon szépért és jóért, amit az Önök
segítségével és az Önök imái által el tudtunk érni, az elmúlt évben, valamint a
teljes elmúlt tíz évben, mióta Ausztriában és Magyarországon szolgálok. Az Önök
segítsége nélkül az én segítő szolgálatom sokkal nehezebb lenne. Ez engem azzal
a tudattal tölt el, hogy én, mint püspök, Önökkel, mint olyan hívőkkel vagyok
körülvéve, akik értem imádkoznak és akik egyházunkat anyagilag is segítik.
Isten fizesse meg Önöknek!

Ezennel kívánom Önöknek Isten bőséges áldását az új évben,
Egészséget, erőt és Isten segítségét minden munkájukban!

 

Arsenios Ausztria Metropolitája