PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A Forrásnál

Κυριακή,30 Ἰουνίου
201
9

2019. június 30., vasárnap

Κυριακή Β΄
Ματθαίου

Máté II.
vasárnapja

ΣύναξιςτῶνἉγίωνπανευφήμωνἈποστόλωντῶνΙΒ΄καίμνήμηπάντωντῶνὁσίωνΠατέρωνἡμῶν, τῶνἐνἉγ. Ὄρει τοῦ Ἄθω
διαλαμψάντων
.

A dicsőséges tizenkét szent apostol főünnepe
illetve az Áthosz Szent Hegyén tündöklött valamennyi szentéletű atya emléke.


Ἀπολυτίκιονἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςα’.

1. hang

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν
Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος
Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων
σοι ζωοδότα.
Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ
σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Bárasírkövetazsidóklepecsételték, ésavitézek őriztékszeplőtelenTestedet, feltámadtálharmadnapon Üdvözítő, életetajándékozvánavilágnak. EzértaMennyeiHatalmakeztkiáltjákNéked, (az Életetadónak): DicsőségaTefeltámadásodnakKrisztus, dicsőségaTeOrszágodnak, dicsőségaTegondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων

A tizenkét szent
apostol apolitikionja

Ἦχοςγ’.

3. hang

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ
ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Szent apostolok, járjatok közre az irgalmas
Istennél, hogy adja meg a vétkek elengedését a mi lelkünknek

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος βʹ.

2. hang

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία
πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον,
ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-γαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς
πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων
σε.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való
állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem
igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors
a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor
oltalmazod tisztelőidet.

Ἀπόστολος

Πρὸς Κορινθίους Α΄Ἐπιστολῆς

Παύλου (δ΄ 9-16)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt 1.
leveléből (4, 9 – 16)

Ἀδελφοί, ΘεὸςἡμᾶςτοὺςἈποστόλουςἐσχάτουςἀπέδειξενὡςἐπιθανατίους, ὅτιθέατρονἐγενήθημεντῷκόσμῳκαὶἀγγέλοιςκαὶἀνθρώποις. ἩμεῖςμωροὶδιὰΧριστόν, ὑμεῖςδὲφρόνιμοιἐνΧριστῷ·ἡμεῖςἀσθενεῖς, ὑμεῖςδὲἰσχυροί·ὑμεῖςἔνδοξοι, ἡμεῖςδὲἄτιμοι. Ἄχριτῆςἄρτιὥραςκαὶπεινῶμενκαὶδιψῶμενκαὶγυμνητεύομενκαὶκολαφιζόμεθακαὶἀστατοῦμενκαὶκοπιῶμενἐργαζόμενοιταῖςἰδίαιςχερσίν·λοιδορούμενοιεὐλογοῦμεν, διωκόμενοιἀνεχόμεθα, δυσφημούμενοιπαρακαλοῦμεν·ὡςπερικαθάρματατοῦκόσμουἐγενήθημεν, πάντωνπερίψημα, ἕωςἄρτι. Οὐκἐντρέπωνὑμᾶςγράφωταῦτα, ἀλλ᾽ὡςτέκναμουἀγαπητὰνουθετῶ. ἐὰνγὰρμυρίουςπαιδαγωγοὺςἔχητεἐνΧριστῷ, ἀλλ᾽οὐπολλοὺςπατέρας·ἐνγὰρΧριστῷ᾽ΙησοῦδιὰτοῦΕὐαγγελίουἐγὼὑμᾶςἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Testvérek, Isten minket apostolokat az
utolsó helyre állított, mint halálra szántakat, mert látványossága lettünk a
világnak, az angyaloknak is, s az embereknek is. Mi oktalanok vagyunk
Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban; mi gyöngék, ti pedig erősek; ti
megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mind ez óráig éhezünk és szomjazunk,
nincs ruhánk és verést szenvedünk, nincs otthonunk, és saját kezünkkel
dolgozva fáradozunk. Ha átkoznak minket, mi áldást mondunk; ha üldözést
szenvedünk, mi eltűrjük; ha gyaláznak minket, mi jó szóval felelünk; szinte
salakja lettünk a világnak, mindennek a söpredékévé mind ez ideig. Nem azért
írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy mint kedves
fiaimat intselek. Mert ha tízezer tanítótok is volna Krisztusban, atyátok
nincs sok, hiszen Krisztus Jézusban az evangélium által én adtam nektek
életet. 16Kérlek tehát titeket: kövessétek példámat!

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον

(θ΄36,
ι
΄
1-8)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(9, 36, 10, 1-8)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, ἰδὼνἸησοῦςτοὺςὄχλουςἐσπλαγχνίσθηπερὶαὐτῶνὅτιἦσανἐκλελυμένοικαὶἐρριμμένοιὡςπρόβαταμὴἔχονταποιμένα. τότελέγειτοῖςμαθηταῖςαὐτοῦ·μὲνθερισμὸςπολύς, οἱδὲἐργάταιὀλίγοι·δεήθητεοὖντοῦκυρίουτοῦθερισμοῦὅπωςἐκβάλῃἐργάταςεἰςτὸνθερισμὸναὐτοῦ. Καὶπροσκαλεσάμενοςτοὺςδώδεκαμαθητὰςαὐτοῦἔδωκεναὐτοῖςἐξουσίανπνευμάτωνἀκαθάρτωνὥστεἐκβάλλειναὐτὰκαὶθεραπεύεινπᾶσαννόσονκαὶπᾶσανμαλακίαν. Τῶνδὲδώδεκαἀποστόλωντὰὀνόματάἐισιταῦτα·πρῶτοςΣίμωνλεγόμενοςΠέτροςκαὶἈνδρέαςἀδελφὸςαὐτοῦ, ἸάκωβοςτοῦΖεβεδαίουκαὶἸωάννηςἀδελφὸςαὐτοῦ, ΦίλιπποςκαὶΒαρθολομαῖος, ΘωμᾶςκαὶΜατθαῖοςτελώνης, ἸάκωβοςτοῦἉλφαίουκαὶΛεββαῖοςἐπικληθεὶςΘαδδαῖος, ΣίμωνΚανανίτηςκαὶἸούδαςἸσκαριώτηςκαὶπαραδοὺςαὐτόν. ΤούτουςτοὺςδώδεκαἀπέστειλενἸησοῦςπαραγγείλαςαὐτοῖςλέγων·Εἰςὁδὸνἐθνῶνμὴἀπέλθητε, καὶεἰςπόλινΣαμαριτῶνμὴεἰσέλθητε·πορεύεσθεδὲμᾶλλονπρὸςτὰπρόβατατὰἀπολωλόταοἴκουἸσραήλ. πορευόμενοιδὲκηρύσσετελέγοντεςὅτιἬγγικενβασιλείατῶνοὐρανῶν. ἀσθενοῦνταςθεραπεύετε, λεπροὺςκαθαρίζετε, νεκροὺςἐγείρετε, δαιμόνιαἐκβάλλετε·δωρεὰνἐλάβετε, δωρεὰνδότε.

Abban az időben amikor
meglátta Jézus a tömegeket, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak
és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Erre így szólt
tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás
Urát, küldjön munkásokat aratásába.« Ezután magához hívta a tizenkét
tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék
azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.

A tizenkét apostol nevei pedig
ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, Jakab,
Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté,
Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is
árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: »A
pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek
be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’ Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! Ne legyen se aranyatok, se
ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se
sarutok, se bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.

Ἅγιοι Δώδεκα Ἀπόστολοι

Μετά τήν
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων,
τῶν πρώτων δηλαδή «συνεργατῶν» καί αὐτηκόων μαρτύρων τῆς διδασκαλίας τοῦ
Χριστοῦ.
Ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ Κύριος ἐξέλεξε τούς Μαθητές
Του, τούς ὁποίους ὀνόμασε Ἀποστόλους. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει πώς ἡ ἐκλογή
ἔγινε μετά ἀπό ὁλονύκτια προσευχή ἀπό τόν Κύριο. Ἤθελε νά ἐκλεγοῦν οἱ ἄριστοι.
Ἐπίσης ἤθελε νά μᾶς διδάξει ὅτι πρέπει νά ἀναθέτουμε στό Θεό πρῶτα κάθε ἐργασία
πού πρόκειται νά κάνουμε. Ἡ ἐκλογή τῶν Ἀποστόλων δείχνει καί τή γνησιότητα τοῦ
ἀξιώματός τους. Δέν τό πήραν μόνοι τους, ἀλλά κλήθηκαν ἀπό τό Χριστό. Ὁ
Κύριος ἔδωσε στούς Ἀποστόλους τήν ἐξουσία κατά τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων. Ἐκεῖνος
τούς ἀπέστειλε νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στίς ἰουδαϊκές πόλεις, νά ἀναγγείλουν
τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, νά κάνουν θαύματα. Ὅλα αὐτά δωρεάν:
«Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. ι΄ 8). Τά θαύματα ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ
στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοι, «ἰδιῶτες τῷ
λόγῳ», ἁλιεῖς, πτωχοί, τελῶνες καί χωρίς ἐπιφανή καταγωγή, διαχειρίσθηκαν τή
χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔγιναν κήρυκες τῆς βασιλείας Του. Κατά τήν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς μεταμόρφωσε σέ σοφούς ἄνδρες, πανίσχυρες
προσωπικότητες, σέ ὁλόφωτες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖοι κατηύγασαν ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.
Μετέφεραν παντοῦ τό ἐλπιδοφόρο καί σωτήριο μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἐμεῖς ὅλοι, οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ καί προσκυνητές τῆς
χορείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔχουμε χρέος νά τούς ἀποδίδουμε τήν τιμή πού
τούς ἁρμόζει, γιατί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι θεμελιωμένη πάνω στό ἔργο και
τή διδασκαλία τῶν πρώτων αὐτῶν κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου. Τό βεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἶδε στήν Ἀποκάλυψη τήν θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ στηριζομένη ἐπί «θεμελίους δώδεκα καί ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα, τῶν
δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. ι΄ 21).

A tizenkét apostol vasárnapja

Mindenszentek vasárnapja után
Egyházunk a tizenkét apostolt ünnepli, akik tanításának első „munkatársai” és
közvetlen tanúi voltak. Figyelemre méltó az a mód, ahogyan az Úr
kiválasztotta tanítványait,akiket „küldötteknek” hívott. Lukács evangélista
megemlíti, hogy az Úr egész éjszakán át tartó imádság után választotta ki
őket. Azt szerette volna, ha a választottak a legkiválóbbak közül kerülnek
ki. Emellett arra is meg akart tanítani bennünket, hogy Istenhez forduljunk
minden egyes tevékenységünk megkezdése előtt. Az apostolok kiválasztása a
méltóság hiteles mivoltáról is tanúskodik. Nem maguk akarták, Krisztus hívta
el őket. Az Úr hatalmat adott az apostoloknak a tisztátalan lelkek fölött.
Elküldte őket Isten Igéjének hirdetésére a zsidók városaiba, hogy jelentsék
Isten Országának eljövetelét és hogy csodákat tegyenek, minden
ellenszolgáltatás nélkül. „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok” (Mt 10,8). A
csodák Isten ajándékai voltak a rászorulóknak. A csodálatos az, hogy az
írástudatlan, „beszédben járatlan” (2Kor 11,6) halászok, szegények, vámosok
minden látványos ok nélkül elnyerték Isten kegyelmét, és Országának hirdetői
lettek. Pünkösd napján a Szentlélek bölcsekké tette őket, szilárd
személyiségekké, fényt hordozókká, akik az egész földkerekséget megszentelték.
Mindenüvé elvitték az emberi nem Krisztus általi felszabadításának megváltó
és reményt adó üzenetét. Mi mindnyájan, Krisztus követői és a szent apostolok
karának tisztelői tartozunk nekik azzal, hogy megadjuk nekik az őket
megillető tiszteletet, mivel szent Egyházunk az Evangélium ezen első
hirdetőinek tanításán és művén alapul. Tanú erre Szent János evangélista, aki
a Jelenésekben látta: „A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a
Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve”. (Jel 21,14)
.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Δευτέρα, 1/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τρίτη, 2/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη, 3/7 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκληση.

Παρασκευή, 5/7 8:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία.

Hétfő, júl. 1. reggel8h:

IsteniLiturgia

Kedd, júl. 2. reggel 8h:

Isteni
Liturgia

Szerda, júl. 3. du. 6h

Parakliszi

Péntek, júl. 5. reggel 8h

Isteni
Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB