PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,31 Μαρτίου
201
9

2019. március 31., vasárnap

Κυριακή Γ΄
Νηστειῶν

(τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως).

A Nagyböjt
3. (Kereszthódolás) vasárnapja

Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ὑπατίου.

Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοφίλου.

Szent Hüpatiosz vértanú gangrai püspök,

Szent Theophilosz vértanú emléke.

Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςγ΄.

3. hang

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλ-λιάσθω τὰ ἐπίγεια,
ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον,
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Örvendezzenek az égiek és vígadjanak a földiek, mert
hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált,
elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket,
és megadta a világnak a nagy irgalmat.

Ἀπολυτίκιον Τιμίου
Σταυροῦ

A szent kereszt apolitikionja

Ἦχοςα΄.

1. hang

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων
διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 

Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, és áldd meg a Te
örökségedet; győzelmet ajándékozván a keresztényeknek a barbárok fölött, és
kereszted által védelmezzed a Te népességedet.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος πλ. δʹ.

Pl.4. hang

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν
δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος
ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι, Χαῖρε, Νύμφη
ἀνύμφευτε.

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője!
Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te
szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden
veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz érintetlen Menyasszony!

Ἀπόστολος

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (δ΄ 14-16, ε΄ 1-6)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Zsidókhoz írott  leveléből (4, 14-16, 5, 1-6)

Ἀδελφοί, ἔχοντεςἈρχιερέαμέγανδιεληλυθότατοὺςοὐρανούς, ᾽ΙησοῦντὸνΥἱὸντοῦΘεοῦ, κρατῶμεντῆςὁμολογίας. Οὐγὰρἔχομενἀρχιερέαμὴδυνάμενονσυμπαθῆσαιταῖςἀσθενείαιςἡμῶν, πεπειρασμένονδὲκατὰπάντακαθ᾽ὁμοιότηταχωρὶςἁμαρτίας. Προσερχώμεθαοὖνμετὰπαρρησίαςτῷθρόνῳτῆςχάριτος, ἵναλάβωμενἔλεονκαὶχάρινεὕρωμενεἰςεὔκαιρονβοήθειαν. ΠᾶςγὰρἈρχιερεὺςἐξἀνθρώπωνλαμβανόμενοςὑπὲρἀνθρώπωνκαθίσταταιτὰπρὸςτὸνΘεόν, ἵναπροσφέρῃδῶράτεκαὶθυσίαςὑπὲρἁμαρτιῶν·μετριοπαθεῖνδυνάμενοςτοῖςἀγνοοῦσικαὶπλανωμένοις, ἐπεὶκαὶαὐτὸςπερίκειταιἀσθένειαν·καὶδιὰταύτηνὀφείλει, καθὼςπερὶτοῦλαοῦ, οὕτωκαὶπερὶἑαυτοῦπροσφέρεινὑπὲρἁμαρτιῶν. Καὶοὐχἑαυτῷτιςλαμβάνειτὴντιμήν, ἀλλὰκαλούμενοςὑπὸτοῦΘεοῦ, καθάπερκαὶ᾽Ααρών. ΟὔτωκαὶΧριστὸςοὐχἑαυτὸνἐδόξασεγενηθῆναιἀρχιερέα, ἀλλ᾽λαλήσαςπρὸςαὐτόν·Υἱόςμουεἶσύ, ἐγὼσήμερονγεγέννηκάσε·καθὼςκαὶἐνἑτέρῳλέγει·σὺἱερεὺςεἰςτὸναἰῶνακατὰτὴντάξινΜελχισεδέκ.

Testvérek, mivel
tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia,
tartsunk ki a hitvallás mellett. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud
részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan
mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül. Járuljunk ezért bizalommal a
kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az
alkalmas időben való segítségre. Mert minden főpapot az emberek közül
választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban,
hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Részvéttel tud lenni
a tudatlanok és tévelygők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel, s
így, miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért. Erre
a tisztségre senki sem választja önmagát, hanem akit Isten hív, mint Áront. Így
Krisztus sem önmaga dicsőítette meg magát, hogy főpappá legyen, hanem az, aki
azt mondta neki: »Fiam vagy te,  a mai
napon nemzettelek téged« És ahogy más helyen is mondja: »Pap vagy te
mindörökké Melkizedek rendje szerint«.

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜᾶρκον(η΄34 – 38, θ΄ 1)

A Szent Márk szerinti Evangélium

(8, 34-48, 9, 1)

ΕἶπενΚύριος·Ὅστιςθέλειὀπίσωμουἀκολουθεῖν,
ἀπαρνησάσθωἑαυτὸνκαὶἀράτωτὸνσταυρὸναὐτοῦ, καὶἀκολουθείτωμοι. ὃςγὰρἂνθέλῃτὴνψυχὴναὐτοῦσῶσαι, ἀπολέσειαὐτήν·ὃςδἂνἀπολέσῃτὴνἑαυτοῦψυχὴνἕνεκενἐμοῦκαὶτοῦεὐαγγελίου,
οὗτοςσώσειαὐτήν. τίγὰρὠφελήσειἄνθρωπονἐὰνκερδήσῃτὸνκόσμονὅλον, καὶζημιωθῇτὴνψυχὴναὐτοῦ;τίδώσειἄνθρωποςἀντάλλαγματῆςψυχῆςαὐτοῦ;ὃςγὰρἐὰνἐπαισχυνθῇμεκαὶτοὺςἐμοὺςλόγουςἐντῇγενεᾷταύτῃτῇμοιχαλίδικαὶἁμαρτωλῷ,
καὶυἱὸςτοῦἀνθρώπουἐπαισχυνθήσεταιαὐτὸνὅτανἔλθῃἐντῇδόξῃτοῦπατρὸςαὐτοῦμετὰτῶνἀγγέλωντῶνἁγίων. Καὶἔλεγεναὐτοῖς·Ἀμὴνλέγωὑμῖνὅτιεἰσίτινεςὧδετῶνἑστηκότων,
οἵτινεςοὐμὴγεύσωνταιθανάτουἕωςἂνἴδωσιτὴνβασιλείαντοῦΘεοῦἐληλυθυῖανἐνδυνάμει.

Mondá az Úr: »Aki utánam akar
jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki
meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem
és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember
cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a
házasságtörő és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor
eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.«

Ezután így folytatta: »Bizony,
mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a
halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.«

«Τί δώσει ἂνθρωπος ἀντάλλαγμα
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ»

Τήν ἐρώτηση αὐτή ἀπευθύνει ὁ
Κύριος στόν καθένα ἀπό μας. Μᾶς καλεῖ νά σκεφτούμε γιά τόν μεγάλο θησαυρό πού
λέγεται ψυχή. Εἶναι δύσκολο ἤ μάλλον ἀδύνατο νά μπορέσουμε νά δώσουμε ἰκανοποιητική
ἀπάντηση, γιατί εἶναι ἀδύνατον νά κατανοήσουμε σέ ὅλο τό βάθος καί πλάτος, τί
εἶναι ἡ ψυχή, ποιά εἶναι ἡ ἀξία της. Εἶναι πέρα ἀπό τίς ἀνθρώπινες καί
πεπερασμένες δυνάμεις μας νά ἐκτιμήσουμε καί νά συλλάβουμε στήν πληρότητά του
αὐτό τόν μεγάλο θησαυρό πού ὀνομάζεται ψυχή. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶπαν
καί ἔγραψαν πολλά γιά τήν ψυχή καί τήν ἀξία της. Ἡ ψυχή, εἶπαν, εἶναι εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ. Ἔχει προικισθεῖ μέ τήν δυνατότητα νά προχωρήσει στό «καθ’ ὁμοίωσιν
Θεοῦ», ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γίνει θεός κατά χάριν. Ἡ ψυχή εἶναι πού ἔχει τά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα τοῦ Δημιουργοῦ καί Πατέρα της, τήν ἀφθαρσία, τήν ἐλευθερία τῆς
βούλησης, τήν δύναμη τῆς κυριαρχίας πάνω στήν ἄλογη καί ἄψυχη φύση, τό φῶς τοῦ
λογικοῦ καί τῆς γνώσης. Ἡ ψυχή ὅταν εἶναι στολισμένη μέ τίς ἀρετές, τήν ἀγάπη,
τήν καλοσύνη, τήν ἁγιότητα, τήν ἀγαθότητα, τήν δικαιοσύνη, τότε ἀκριβῶς ἀναδεικνύει
τόν ἄνθρωπο ὅμοιο μέ τόν Θεό. Καί ρωτάει ὁ Κύριος· λοιπόν ἀφού εἶναι τόσο ἀπεριόριστη
καί ἀσύλληπτη ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς, τί μπορεῖ νά δώσει ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀντάλλαγμα
γιά νά ἐξαγοράσει τήν ψυχή του ἀπό τήν αἰώνια ἀπώλεια, νά τήν λυτρώσει ἀπό τό
βάρος τῆς ἐνοχῆς καί τῆς αἰώνιας καταδίκης; Οἱ ἄνθρωποι πάντοτε αἰσθανόταν
καί αἰσθάνονται ἔνοχο τόν ἑαυτό τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Κάποια ἐσωτερική φωνή
τούς πληροφοροῦσε ὅτι θά χάσουν τήν ψυχή τους ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν τους. Αἰσθανόταν
τόν πόθο νά ἐξαγοράσουν τήν ψυχή τους καί νά τήν σώσουν ἀπό τήν αἰώνια
καταδίκη.Ὕψωναν ἱκευτικά τά βλέμματά τους στόν οὐρανό περιμένοντας ἀπό τόν
Θεό νά τούς ὑποδείξει τό πραγματικό καί ἄξιο ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς. Καί ὁ
Πανάγαθος Θεός τό ἔστειλε· «ὃτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου». Κι αὐτό ἦταν καί
εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ ὁποῖος
ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Λέει ὁ Ἀπόστολος Παύλος· «τό
αἷμα τοῦ Χριστοῦ καθαριεῖ τήν συνείδησιν ἡμῶν ἀπό νεκρῶν ἒργων» της αμαρτίας
(Εβρ. θ΄ 14). Καί αὐτό τό λύτρο, τήν ἀπείρου ἀξίας θυσία του τήν πρόσφερε γιά
κάθε μιά ψυχή «καί ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφός ἐπί τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν
Χριστός ἀπέθανεν» (Α΄ Κορ. η΄ 11). Ὀ Ἀπόστολος Πέτρος λέει· «Ἐλυτρώθητε τιμίῳ
αἳματι…Χριστοῦ» (Α΄ Πέτρ. α΄ 18-19). Αὐτό ἀκριβώς τό γεγονός, ὅτι δηλαδή ὁ
Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔδωσε τό πάντιμο αἶμα του θυσία γιά μᾶς, βροντοφωνεῖ
πόσο ἀφάνταστα μεγάλη καί ἀνεκτίμητη εἶναι ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς μας.

„Mit adhat az ember cserébe a
lelkéért?”

Ezt a kérdést teszi fel az Úr mindnyájunknak. Arra
ösztökél bennünket, hogy gondoljunk arra a kincsre, amit léleknek hívnak.
Nehéz, vagy talán lehetetlen is kielégítő választ adnunk, mivel képtelenség
teljes mélységében és távlatában felfogni, mi is a lélek, és mi is az értéke.
A véges emberi lehetőségeken túl van a léleknek nevezett nagy kincs fölmérése
és felfogása a maga teljességében. Az egyházatyák sokat írtak és beszéltek a
lélekről és annak értékéről. A lélek, mondották, Isten képmása.
Felruháztatott ama lehetőséggel, hogy Istenhez hasonlóvá legyen, hogy az
ember, a kegyelem révén, istenné lehessen. A lélek magán viseli Atyjának és
Teremtőjének ismertetőjegyeit, a romolhatatlanságot, az akarat szabadságát,
az értelem és lélek nélküli természet uralására való képességet, az értelem
és ismeret világosságát. A lélek, amikor a szeretet, jóság, szentség és
igazságosság erényeivel ékes, akkor mutatja meg az embert Istenhez
hasonlatosnak. Az Úr pedig azt kérdi: ha ennyire fölmérhetetlen és
felfoghatatlan hát a lélek értéke, mit adhat cserébe az ember, hogy megváltsa
lelkét az örök kárhozattól, a bűntudat súlyától, és az örök ítélettől?
Az ember mindig vétkesnek érezte és érzi
magát Isten előtt. Egy belső hang azt súgja nekik, hogy bűneik miatt
elvesztik lelküket. Szükségét érezték, hogy megváltsák és megmentsék lelküket
az örök büntetéstől. Esdekelve emelték az égre tekintetüket, Istentől várva,
hogy megmutassa nekik a lélek valódi és igazi csereértékét. A Jóságos Isten
pedig, „amikor elkövetkezett az idők teljessége“, elküldte azt. Ez pedig az
Istennek Fia és Igéje volt, a Szentháromság harmadik személye, aki emberi
testet öltött, hogy az embert üdvözítse. Ezért mondja Pál apostol, hogy
„Krisztus vére megtisztítja lelkiismeretünket a bűn halott cselekedeteitől”
(Zsid 9,14). Ezt a fürdőt pedig, mérhetetlenül drága áldozatát minden egyes
lélekért ajánlotta fel, „és ismereted miatt elvész gyönge testvéred, akiért
pedig meghalt Krisztus” (1Kor 8,11). Péter apostol mondja: „Krisztus drága
vérén történt megváltásotok (1Pt 1, 18-19). Épp ez az esemény, tudniillik az,
hogy Isten emberré lett, s hogy fölöttébb tisztelt vérét áldozatul adta
értünk, tanúskodik arról, milyen fölmérhetetlen is lelkünk értéke.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Κυριακή, 31/3 18:00 μ.μ.

     Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Τετάρτη, 3/4 18:00 μ.μ.

     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 5/4 08:00 π.μ.

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 5/4 18:00 μ.μ.

Δ΄ Χαιρετισμοί.

Κάθε ἀπόγευμα στίς 18.00μ.μ. θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου
.                 

Vasárnap, márc. 31. du. 6h

Vecsernye

Szerda, ápr. 3. du. 6h

Előreszentelt Isteni
Liturgia

Péntek, ápr. 5. reggel 8h

Előreszentelt Isteni
Liturgia

Péntek, ápr. 5. du. 6h

 Akathisztosz 4. rész

A fennmaradó estéken 6h-tól
Nagy Lenyugvási Istentiszteletet végzünk.

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott
segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB