PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A Forrásnál

Κυριακή,14 Ἰουλίου 2019

2019. július 14., vasárnap

Κυριακή τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

A IV.
egyetemes zsinat szent atyáinak a vasárnapja

ΤοῦἉγίουἈποστόλουἈκύλα.

ΤοῦὉσίουΝικοδήμουτοῦἉγιορείτου.

Szent Akvila apostol,

Áthoszi Szentéletű Nikodémus emléke

Ἀπολυτίκιονἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςγ’.

3. hang

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια,
ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον,
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert
hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált,
elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket,
és megadta a világnak a nagy irgalmat.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων
Πατέρων

A Szent Atyák apolitikionja

Ἦχοςπλ. δ’.

Pl.4. hang

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν
πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Fölöttébb dicsőített vagy Krisztus Istenünk, aki
atyáinkat földi fényforrásoknak állítottad, és általuk m indnyájunkat az igaz
hitre vezéreltél. Nagyirgalmú, dicsőség Néked.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος δʹ.

4. hang

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς
τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς
ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-γαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς
πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων
σε.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való
állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem
igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors
a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor
oltalmazod tisztelőidet.

Ἀπόστολος

Πρὸς Τίτον Ἐπιστολῆς

Παύλου (γ΄ 8-15)

Apostol

Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből (3, 8 –
15)

ΤέκνονΤίτε, πιστὸςλόγος·καὶπερὶτούτωνβούλομαίσεδιαβεβαιοῦσθαι, ἵναφροντίζωσικαλῶνἔργωνπροΐστασθαιοἱπεπιστευκότεςτῷΘεῷ. Ταῦτάἐστιτὰκαλὰκαὶὠφέλιματοῖςἀνθρώποις·μωρὰςδὲζητήσειςκαὶγενεαλογίαςκαὶἔρειςκαὶμάχαςνομικὰςπεριΐστασο·εἰσὶγὰρἀνωφελεῖςκαὶμάταιοι. Αἱρετικὸνἄνθρωπονμετὰμίανκαὶδευτέραννουθεσίανπαραιτοῦ, εἰδὼςὅτιἐξέστραπταιτοιοῦτοςκαὶἁμαρτάνειὢναὐτοκατάκριτος. ῞Οτανπέμψω᾿ΑρτεμᾶνπρόςσεΤυχικόν, σπούδασονἐλθεῖνπρόςμεεἰςΝικόπολιν·ἐκεῖγὰρκέκρικαπαραχειμάσαι. Ζηνᾶντὸννομικὸνκαὶ᾿Απολλὼσπουδαίωςπρόπεμψον, ἵναμηδὲναὐτοῖςλείπῃ. Μανθανέτωσανδὲκαὶοἱἡμέτεροικαλῶνἔργωνπροΐστασθαιεἰςτὰςἀναγκαίαςχρείας, ἵναμὴὦσινἄκαρποι. ᾿Ασπάζονταίσεοἱμετ᾿ἐμοῦπάντες. Ἄσπασαιτοὺςφιλοῦνταςἡμᾶςἐνπίστει. ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Gyermekem Titusz, igaz beszéd
ez, és azt akarom, hogy erősítsd meg bennük ezt, hogy akik hisznek Istenben,
igyekezzenek elöljárni a jócselekedetekben. Jó ez és hasznos az emberek
számára. Az oktalan vitákat, nemzetségtáblákat, veszekedéseket és a
törvényről való vitatkozásokat ellenben kerüld, mert azok haszontalan és
hiábavaló dolgok. Az eretnek embert egy-két intés után kerüld, tudva, hogy az
ilyen romlott, vétkezik, és saját maga ítéli el önmagát. Mihelyt hozzád
küldöm Artemászt vagy Tichikuszt, siess, gyere hozzám Nikopoliszba! Úgy
határoztam ugyanis, hogy ott töltöm a telet. A törvénytanító Zénászt,
valamint Apollót gondosan ellátva küldd tovább, hogy ne legyen hiányuk
semmiben. De a mieink is tanulják meg, hogy jótettekkel járjanak elöl, ahol
sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek
a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben!
Kegyelem legyen mindnyájatokkal! Ámen

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον

(ε΄
14-19)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(5, 14-19)

ΕἶπενΚύριοςτοῖςἑαυτοῦΜαθηταῖς·Ὑμεῖςἐστετὸφῶςτοῦκόσμου. οὐδύναταιπόλιςκρυβῆναιἐπάνωὄρουςκειμένη·οὐδὲκαίουσιλύχνονκαὶτιθέασιναὐτὸνὑπὸτὸνμόδιον, ἀλλἐπὶτὴνλυχνίαν, καὶλάμπειπᾶσιτοῖςἐντῇοἰκίᾳ. οὕτωςλαμψάτωτὸφῶςὑμῶνἔμπροσθεντῶνἀνθρώπων, ὅπωςἴδωσινὑμῶντὰκαλὰἔργακαὶδοξάσωσιντὸνπατέραὑμῶντὸνἐντοῖςοὐρανοῖς.
Μὴνομίσητεὅτιἦλθονκαταλῦσαιτὸννόμοντοὺςπροφήτας·οὐκἦλθονκαταλῦσαιἀλλὰπληρῶσαι. ἀμὴνγὰρλέγωὑμῖν, ἕωςἂνπαρέλθῃοὐρανὸςκαὶγῆ, ἰῶταἓνμίακεραίαοὐμὴπαρέλθῃἀπὸτοῦνόμουἕωςἂνπάνταγένηται. ὃςἐὰνοὖνλύσῃμίαντῶνἐντολῶντούτωντῶνἐλαχίστωνκαὶδιδάξῃοὕτωςτοὺςἀνθρώπους, ἐλάχιστοςκληθήσεταιἐντῇβασιλείᾳτῶνοὐρανῶν.

Mondá
az Úr: Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült
várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra,
hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék
Atyátokat, aki a mennyekben van.

Ne
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a
prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy
beteljesítsem. Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a föld,
egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem
teljesedik. Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy
tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában;
aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában

«Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ
κόσμου»

Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος
συνεκλήθη το 451 μ.Χ. στήν Χαλκηδόνα, ἐναντίον τοῦ αἰρεσιάρχου Εὐτυχοῦς. Ἔλαβαν
μέρος 630 θεοφόροι Πατέρες. Κατεδίκασε τόν Μονοφυσιτισμό καί τόν
Νεστοριανισμό καί διατύπωσε τό Χριστολογικό δόγμα, κατά τό ὁποῖο στό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ ὑπήρχαν δύο φύσεις, ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη, ἐνωμένες «ἀσυγχύτως
καί ἀδιαιρέτως». Ἡ ὀρθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη στούς ἀγώνες τῶν Ἁγίων
Πατέρων. Ἐκεῖνοι ὡς ἀστέρες πολύφωτοι φώτισαν τό νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας
καί ἐδίωξαν τό σκότος τῆς πλάνης. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὁμολόγησαν τήν καλή ὀμολογία.
Ἀντιστάθηκαν «μέχρις αἵματος» σ’ ἐκείνους πού τόλμησαν νά ἀλλοιώσουν τήν Ὀρθόδοξη
πίστη με καινοφανείς διδασκαλίες. Τήρησαν ἀπαρέγκλιτα τήν Ἀποστολική
παράδοση. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐπίτευγμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί ἀγωνίστηκαν
γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα αὐτό πού κατέχουμε. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες πρώτα εἴχαν
βιώσει τήν ἀληθινή θεολογία μέσα στήν Ἐκκλησία μέ τήν καθημερινή πράξη καί ὕστερα
θεολόγησαν. Γι’ αὐτό ἡ θεολογία τους ἦταν γνήσια καί ἀληθινή. Μιλούσαν μέ τά
χείλη τους ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία. Εἶχαν τίς προϋποθέσεις γιά νά ἀκούσουν
στήν καρδιά τους τή φωνή τοῦ Θεοῦ καί νά συλλάβουν μέ τίς αἰσθήσεις τοῦ
πνεύματος τήν ἐρμηνεία τῶν θείων μυστηρίων. Ἡ προσωπική τους ζωή ἦταν
συνέχεια τοῦ Εὐαγγελίου καί μέσα στήν καρδιά τους ζοῦσε ὁ Χριστός. Ἡ
μεγαλύτερη ἁμαρτία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι ἡ αἴρεση. Ὄχι βέβαια τῶν
δογμάτων τῆς πίστεως μας ἀλλά ἡ ἀποκοπή ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή
μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια, ἀπό τό μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μέσα στό ψεύδος καί
στήν ἁμαρτία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στήν ἁμαρτία, ὅταν πορεύεται ἐγωιστικά,
ὅταν θεοποιεῖ τήν ὕλη, ὅταν κολακεύει τό σῶμα εἶναι φυσικό νά ἀπομακρύνεται ἀπό
τήν ἀλήθεια, τόν Χριστό. Ὁ μόνος τρόπος προφυλάξεως κάθε πιστοῦ εἶναι ἡ κατά
Χριστόν ζωή. Στήν καρδιά τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ πρέπει νά βαιλεύει καί νά ἀκτινοβολεῖ
τό φῶς τῆς θεότητας. Κι αὐτό μπορεῖ νά βιώσει μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία. Διότι
μόνο μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ἡ ἀληθινή Ὀρθοδοξία.

„Ti vagytok a világ
világossága”

A negyedik
egyetemes zsinatot Kalkhedónban hívták össze 451-ben Eutükhész, az eretnekek
vezetője ellen. 630 istenhordozó atya vett részt rajta. Elítélte a
monofizitizmust és a nesztorianizmust, és kihirdette a krisztológiai dogmát,
melynek értelmében Krisztus személyében két természet volt, az isteni és az
emberi, „összekeveretlenül és elválaszthatatlanul” egyesülve. Az ortodox hit
a szent atyák küzdelmeinek köszönhetően maradt meg. Akár megannyi fénylő
csillag világították meg az Egyház szellemi égboltját, és elűzték a tévelygés
sötétségét. A szent atyák az igaz hitvallást vallották. „Vérük árán” is
ellenálltak azoknak, akik meg merészelték változtatni az ortodox hitet
újdonsült tanításokkal. Az apostoli hagyományt tántoríthatatlanul tartották
meg. Az ortodoxia az egyházatyák vívmánya. Ők küzdöttek azért, hogy ma a
miénk legyen, amit birtokolunk. A szent atyák először az Egyház mindennapi
gyakorlatában tapasztalták meg a valódi teológiát, és csak aztán fejtették
ki. Ezért volt teológiájuk hiteles és igaz. Ajkuk által Krisztus és az Egyház
szólt. Mindenekelőtt Isten hangját szerették volna meghallani a szívükben, és
szellemi érzékeikkel felfogni az isteni titkok magyarázatát. Személyes életük
töretlenül evangéliumi volt, és Krisztus a szívükben élt. A modern ember
legnagyobb bűne az eretnekség. Persze nem a hit dogmáit tekintve, hanem az
Egyház életétől való elszakadás miatt. Élet az igazságtól, Krisztus
titokzatos Testétől távol, hazugságban és bűnben. Ha az ember bűnben él,
egoizmusban tengődik, isteníti az anyagot és dédelgeti a testet, magától
értetődően eltávolodik az igazságtól, Krisztustól. A hívő ezt csakis a
Krisztus szerinti élettel kerülheti el. Az igazi keresztény szívében az
istenség fényének kell áramlania és tündökölnie. Ezt pedig csakis az Egyházban
tudja megtapasztalni. Mert egyedül az Egyház életében van igazi Ortodoxia.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Δευτέρα, 15/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη, 17/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη, 17/7 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκληση.

Παρασκευή, 19/7 08:00 π.μ.

 Θεία Λειτουργία.

Σάββατο, 20/7 09:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

Hétfő, júl. 15. reggel 8h:

IsteniLiturgia

Szerda, júl. 17. reggel 8h:

Isteni
Liturgia

Szerda, júl. 17. du. 6h

Könyörgő
Kánon az Istenszülőhöz

Péntek, júl. 19. reggel 8h

Isteni
Liturgia

Szombat, júl. 20. de. 9.h:

Hajnali
istentisztelet és Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB