PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A Forrásnál

Κυριακή, 21 Ἰουλίου
2019

2019. július 21., vasárnap

Κυριακή Ε΄
Ματθαίου.

Máté V. vasárnapja

Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καί Συμεών τοῦ
διά Χριστόν σαλοῦ.

Szentéletű János és Krisztusért bolond Simeon atyánk
emléke

Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχος δ’.

4. hang

ΤὸφαιδρὸντῆςἈναστάσεωςκήρυγμα, ἐκτοῦἈγγέλουμαθοῦσαιαἱτοῦΚυρίουΜαθήτριαι, καὶτὴνπρογονικὴνἀπόφασινἀπορρίψασαι, τοῖςἈποστόλοιςκαυχώμεναιἔλεγον·Ἐσκύλευταιθάνατος, ἠγέρθηΧριστὸςΘεός, δωρούμενοςτῷκόσμῳτὸμέγαἔλεος.

A feltámadás örvendetes hírét
megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai
ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt
Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat.

Ἀπολυτίκιον Ὁσίων
Πατέρων

Szentéletű atyák apolitikionja

Ἦχος δ’.

Pl.4. hang

Ὡςἡνωμένοιδιἐνθέουἀγάπης, σύμψυχοιὤφθητεἐνπᾶσιτοῖςτρόποις, Ἰωάννηὅσιε, καὶθεῖεΣυμεών, μὲνβίονἔνθεονδιελθῶνἐνἐρήμῳ, δὲσοφοῖςσκώμμασιτὸνΒελιὰρμωράνας· καὶνῦντῶνθείωνἄμφωἀμοιβὴνκατατρυφῶντες, ἡμᾶςἐποπτεύετε..

Isteni szeretetben egyesülve
tökéletes lelki egységben éltetek, ó, szentéletű János és isteni Simeon.
Egyikőtök szent életet élt a pusztaságban, míg a másik bölcs tréfáival
bolonddá tette Beliált. Most, hogy mindketten isteni jutalmatokat élvezitek,
vigyázzatok mireánk!Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος δʹ.

Pl.2. hang

ΠροστασίατῶνΧριστιανῶνἀκαταίσχυντε, μεσιτείαπρὸςτὸνΠοιητὴνἀμετάθετε. Μὴπαρίδῃςἁμαρτωλῶνδεήσεωνφωνάς, ἀλλὰπρόφθασον, ὡςἀγαθή, εἰςτὴνβοήθειανἡμῶν, τῶνπιστῶςκραυγαζόντωνσοι·Τάχυνονεἰςπρεσβείαν, καὶσπεῦσονεἰςἱκεσίαν, προστατεύουσαἀεί, Θεοτόκε, τῶντιμώντωνσε.

Keresztények csalhatatlan
Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök
könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven
kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben,
Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.

Ἀπόστολος

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (ι΄ 1-10)

Apostoli olvasmány

Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből (10, 1 – 10)

Ἀδελφοί, μὲνεὐδοκίατῆςἐμῆςκαρδίαςκαὶδέησιςπρὸςτὸνΘεὸνὑπὲραὐτῶνεἰςσωτηρίαν. ΜαρτυρῶγὰραὐτοῖςὅτιζῆλονΘεοῦἔχουσιν, ἀλλ΄οὐκατ΄ἐπίγνωσιν·ἀγνοοῦντεςγὰρτὴντοῦΘεοῦδικαιοσύνην, καὶτὴνἰδίανζητοῦντεςστῆσαι, τῇδικαιοσύνῃτοῦΘεοῦοὐχὑπετάγησαν·τέλοςγὰρνόμουΧριστὸςεἰςδικαιοσύνηνπαντὶτῷπιστεύοντι. Μωϋσῆςγὰργράφειτὴνδικαιοσύνηντὴνἐκτοῦνόμουὅτιποιήσαςἄνθρωποςζήσεταιἐναὐτῇ. δὲἐκπίστεωςδικαιοσύνηοὕτωςλέγει·Μὴεἴπῃςἐντῇκαρδίᾳσου·Τίςἀναβήσεταιεἰςτὸνοὐρανόν;τοῦτ΄ἔστιΧριστὸνκαταγαγεῖν·, Τίςκαταβήσεταιεἰςτὴνἄβυσσον;τοῦτ΄ἔστιΧριστὸνἐκνεκρῶνἀναγαγεῖν. Ἀλλὰτίλέγει;Ἐγγύςσουτὸῥῆμάἐστιν, ἐντῷστόματίσουκαὶἐντῇκαρδίᾳσου·τοῦτ΄ἔστιτὸῥῆματῆςπίστεωςκηρύσσομεν. ὍτιἐὰνὁμολογήσῃςἐντῷστόματίσουΚύριονἸησοῦν, καὶπιστεύσῃςἐντῇκαρδίᾳσουὅτιΘεὸςαὐτὸνἤγειρενἐκνεκρῶν, σωθήσῃ·καρδίᾳγὰρπιστεύεταιεἰςδικαιοσύνην, στόματιδὲὁμολογεῖταιεἰςσωτηρίαν.

Testvéreim, egész szívemből
kívánom, és könyörgök az Istenhez azért, hogy a zsidók üdvözüljenek.
Tanúságot teszek róluk, hogy van bennük buzgóság az Istenért, de nem ismeret
szerint. Mivel félreértik az Isten igazságosságát, és a sajátjukat akarják
érvényesíteni, ezért nem vetették alá magukat az Isten igazságosságának. Márpedig
a törvény beteljesedése a Krisztus, aki által minden hívő megigazul. Hiszen Mózes
azt írja a törvényből jövő igazságosságról, hogy aki a törvényt megtartja,
élni fog általa. Ámde így szól a hitből jövő igazságosság: „Ne kérdezd a
szívedben: kicsoda megy föl a mennybe?” – tudniillik, hogy Krisztust lehozza
– sem pedig ezt: „ki száll alá a mélységbe?” – tudniillik, hogy Krisztust
fölhozza a holtak közül. Mit mond tehát? „Közel van hozzád az ige, ajkadon és
a szívedben van” – tudniillik a hit igéje, melyet hirdetünk. Hiszen, ha ajkaddal
megvallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy az Isten
föltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívünkben van a hit az
igazságosságra, és ajkunkon a hitvallás az üdvösségre.

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον

(η΄ 28-34, θ΄ 1)

Evangéliumi olvasmány

Máté evangéliumából

(8, 28-34, 9, 1)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, ἐλθόντιτῷἸησοῦεἰςτὴνχώραντῶνΓεργεσηνῶνὑπήντησαναὐτῷδύοδαιμονιζόμενοιἐκτῶνμνημείωνἐξερχόμενοι, χαλεποὶλίαν, ὥστεμὴἰσχύειντινὰπαρελθεῖνδιὰτῆςὁδοῦἐκείνης. καὶἰδοὺἔκραξανλέγοντες·Τίἡμῖνκαὶσοί, ἸησοῦυἱὲτοῦΘεοῦ;ἦλθεςὧδεπρὸκαιροῦβασανίσαιἡμᾶς;ἦνδὲμακρὰνἀπαὐτῶνἀγέληχοίρωνπολλῶνβοσκομένη. οἱδὲδαίμονεςπαρεκάλουναὐτὸνλέγοντες·Εἰἐκβάλλειςἡμᾶς, ἐπίτρεψονἡμῖνἀπελθεῖνεἰςτὴνἀγέληντῶνχοίρων. καὶεἶπεναὐτοῖς·Ὑπάγετε. οἱδὲἐξελθόντεςἀπῆλθονεἰςτὴνἀγέληντῶνχοίρων·καὶἰδοὺὥρμησενπᾶσαἀγέλητῶνχοίρωνκατὰτοῦκρημνοῦεἰςτὴνθάλασσαν, καὶἀπέθανονἐντοῖςὕδασιν. οἱδὲβόσκοντεςἔφυγον, καὶἀπελθόντεςεἰςτὴνπόλινἀπήγγειλανπάντακαὶτὰτῶνδαιμονιζομένων. καὶἰδοὺπᾶσαπόλιςἐξῆλθενεἰςσυνάντησιντῷἸησοῦ, καὶἰδόντεςαὐτὸνπαρεκάλεσανὅπωςμεταβῇἀπὸτῶνὁρίωναὐτῶν. Καὶἐμβὰςεἰςπλοῖονδιεπέρασενκαὶἦλθενεἰςτὴνἰδίανπόλιν.

Abban az időben,
amikor Jézus a gergeszénusok vidékére ért, szembejött vele két ördögtől
megszállott ember, aki a sírboltokból jött elő, és olyan vad volt, hogy senki
sem járhatott azon az úton. Íme, így kiabáltak: „Mi közünk hozzád, Jézus,
Istennek Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj bennünket?” Jó messzire
tőlük nagy disznó konda legelt. Az ördögök így könyörögtek hozzá: „Ha kiűzöl bennünket,
parancsold meg, hogy a disznó kondába menjünk!” Ő erre ezt mondta nekik: „Menjetek!”
Azok ki is mentek, és belementek a disznó kondába. És íme, az egész disznó konda
a szikláról a tengerbe vetette magát, és vízbe fúlt. A kanászok elfutottak,
és a városba érve mindent elmondtak a megszállottakról. Akkor íme, az egész
város kiment Jézus elé, és amikor találkoztak vele, megkérték, hogy távozzék a
határaikról. Akkor bárkába szállt, átkelt a tengeren, és visszatért a városába.

Ἡ ἀπουσία τοῦ Χριστοῦ ἀπό
τή ζωή μας

Γιά τήν θεραπεία τῶν δύο δαιμονισμένων
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν σέ μνήματα, ἔξω ἀπό τήν πόλη τῶν Γαδαρηνῶν, καί
ἀποτελοῦσαν κίνδυνο γιά τούς διερχομένους ταξιδιῶτες, μᾶς διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής
Ματθαῖος. Μετά τήν θαυματουργική θεραπεία τῶν δύο δυστυχισμένων αὐτῶν ἀνθρώπων
βλέπουμε μιά παράξενη συμπεριφορά ἀπό τούς Γερσεσηνούς. Ὀ Κύριος ἐπισκέπτεται
τήν πόλη τους. Διδάσκει, θαυματουργεί. Τούς ἀπαλλάσσει ἀπό τόν φόβο τῶν δύο
δαιμονισμένων, καθώς τούς θεραπεύει καί τούς ἐντάσσει ξανά στήν κοινωνία. Οἱ
εὐεργετημένοι ὅμως Γεργεσηνοί ὄχι μόνο δέν συμμετέχουν στήν χαρά αὐτή τῶν
συνανθρώπων τους, ἀλλά παρακαλοῦν τόν Χριστό νά φύγει ἀπό τήν περιοχή τους.
Τοῦ ζητάνε νά ἐγκαταλείψει τά ὄρια τῆς πόλης τους. Ἡ στάση τους αὐτή μόνο ὡς
γεγονός πνευματικῆς τύφλωσης καί ἀναλγησίας μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῖ. Ἄν καί ἔχουν
μπροστά τους τό θαῦμα, ἀδυνατοῦν νά πιστέψουν στόν Χριστό, Τόν διώχνουν
μακριά ἀπό τή ζωή τους. Τό φαινόμενο ἐπαναλαμβάνεται δυστυχῶς καί σήμερα. Ἡ
παρουσία τοῦ Θεοῦ « ἐμποδίζει » τίς δουλειές πολλῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἐργασίες
τους, οἱ ἐπιδιώξεις τους, τά σχέδιά 
τους, οἱ ἐνδόμυχοι πόθοι τους εἶναι ὕποπτα, παράνομα, σκοτεινά. Δέν ἀντέχουν
τό φῶς, πού εἶναι ὁ Χριστός. Φῶς ὁλόλαμπρο καί δυνατό. Τόν παρακαλοῦν νά
παραμερίσει, πολλές φορές χωρίς νά Τόν βρίζουν καί νά βρίσκονται φανερά ἀπέναντί
Του. Τηροῦν τά προσχήματα. Ἕνα κερί στήν Ἐκκλησία, μία εἰκόνα στό σπίτι. Στήν
πράξη ὅμως δέν θέλουν τόν Χριστό νά ἐπεμβαίνει στή ζωή τους. Ἡ παρουσία Του
τούς εἶναι ἐνοχλητική. Ὁ Χριστός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Φεύγει ὅταν
ἐκεῖνος τόν διώχνει. Δέν ἀντιδρᾶ. Καί τότε ὁ ἄνθρωπος χάνει τή ζωή του, γιατί
ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή του. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀρχή καί πηγή τῆς ζωῆς ἐκτός ἀπό
τόν Χριστό. Αὐτός ἐμπνέει μέσα μας τήν ἀγάπη γιά ζωή. Μᾶς σηκώνει ἀπό τίς
ποικίλες πτώσεις, μᾶς ἁγιάζει μέ τή χάρη τῶν μυστηρίων. Ἀνοίγει τά μάτια τῆς
ψυχῆς μας γιά νά βλέπουν καθαρά. Ἡ ἀπουσία τοῦ Χριστοῦ ἐρημώνει τή ζωή καί
τήν ὕπαρξή μας. Γιά νά μήν γίνει αὐτό, ἄς ἐπιζητοῦμε συνεχῶς τήν παρουσία
Του. Εἶναι πάντοτε παρών, παντοῦ ἀλλά πολύ περισσότερο στήν Ἐκκλησία Του.

Krisztus hiánya az életünkből

Máté evangélista számol be arról a
két megszállt emberről, akik a gadaraiak városa melletti sírokban laktak, és
veszélyt jelentettek az arra járókra. A két szerencsétlen csodás gyógyítása
után a gadaraiak különös viselkedésének leszünk tanúi. Az Úr meglátogatja
városukat. Tanít, csodákat tesz. Megszabadítja őket a megszállottaktól való
rettegéstől, hiszen meggyógyítja őket és újból a közösség részévé teszi őket.
De a gadaraiak, akikkel jót tett, nemcsak hogy nem osztoznak embertársaik
örömében, de még arra is megkérik Krisztust, hogy távozzon el a vidékükről.
Azt kérik, hagyja el városuk határát. Ezt csakis lelki vaksággal és
érzéketlenséggel lehet magyarázni. Bár a szemük előtt történt meg a csoda,
mégsem képesek hinni Krisztusban, és messze elűzik őt az életükből. Sajnos
ugyanez ismétlődik meg gyakorta ma is. Isten jelenléte sokak dolgát gátolja.
Mesterkedéseik, törekvéseik, terveik, legbelsőbb kívánságaik kétesek,
törvénytelenek, sötétek. Nem bírják a fényt, Krisztust, aki tündöklő
világosság. Arra kérik, hogy álljon el az útból, sokszor anélkül, hogy
nyíltan szembeszállnának vele vagy káromolnák őt.
A külsőségeket
megtartva. Egy gyertya a templomban, egy ikon a szobában. Valójában azonban
nem szeretnék, ha Krisztus belépne az életükbe. Jelenléte zavaró a számukra.
Krisztus tiszteli az emberi szabadságot. Elmegy, ha elűzik. Nem áll ellen.
Akkor pedig az ember elveszíti az életét, minthogy az élete Krisztus.
Krisztuson kívül az életnek nincs másik forrása, sem kezdete. Ő oltja belénk
az élet szeretetét. Felemel minket számtalan bukásunk közepette, a szentségek
kegyelmével megszentel bennünket. Felnyitja lelki szemeinket, hogy tisztán
lássunk. Krisztus hiánya magyarázza életünket és létezésünket. Hogy ez ne
legyen így, kérjük szüntelen az Ő eljövetelét.
Mindig és mindenütt jelen van Ő, de kiváltképp
az Egyházban.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 23/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη, 24/7 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκληση.

Πέμπτη, 25/7 08:00 π.μ.

 Θεία Λειτουργία.

Παρασκευή, 26/7 08:00 π.μ.

 Θεία Λειτουργία.

Σάββατο, 27/7 09:00 π.μ.

 Ὄρθρος καί Θ.
Λειτουργία.

Kedd, júl. 23. reggel 8h:

IsteniLiturgia

Szerda, júl. 24.
du. 6h

Könyörgő kánon (Paraklisz)

Csütörtök, júl. 25. reggel 8h

Isteni
Liturgia

Péntek, júl. 26. reggel 8h

Isteni
Liturgia

Szombat, júl. 27.  reggel 9h:

Hajnali
istentisztelet és Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK 61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB