PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,6 Ἰανουαρίου 2019

2019. január 6., vasárnap

Τά Ἅγια
Θεοφάνεια

Vízkereszt
– Theofánia


Ἀπολυτίκιον

Apolitikion

Ἦχος α’

1. hang

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη
προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα·
καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς
Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk,
megnyilatkozotta Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata
bizonyságottett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lélekgalamb
képében, igazolta a szózat eredetét. Krisztus Istenünk,aki megjelentél és
megvilágosítottad a világot, dicsőség Néked.

Ὑπακοή

Ipakoi

Ἦχοςπλ. α.

Pl.1. hang

Ὅτε τῇ Ἐπιφανείᾳ σου ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τότε ἡ ἁλμυρὰ
τῆς ἀπιστίας θάλασσα ἔφυγε, καὶ ὁ Ἰορδάνης κάτω ῥέων ἐστράφη, πρὸς οὐρανὸν ἀνυψῶν
ἡμᾶς, ἀλλὰ τῷ ὕψει τῶν θείων ἐντολῶν σου, συντήρησον Χριστὲ ὁ Θεός,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Midőn megjelenéseddel megvilágítottad a mindenséget,
megfutamodotta hitetlenség sós tengere, s a lefelé folyó Jordán visszafordult,az
ég felé emelve föl minket. Isteni parancsaid magasztosságával,tarts meg
minket Krisztus Isten, Isten Szülőjének közbenjárásaiáltal, és irgalmazz
nékünk.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος δʹ

4. hang

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε,
ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.

Megjelentél ma a földkerekségnek Urunk, és a Te
világosságodmegjelöltetett mirajtunk, kik teljes tudattal magasztalunkTéged.
Eljöttél, megjelentél, megközelíthetetlen Világosság.

Ἀπόστολος

Apostol

Προκείμενον. Ἦχος
δ΄.

Prokimen, 4. hang

ΕὐλογημένοςἐρχόμενοςἐνὀνόματιΚυρίου. Στίχ.
ἘξομολογεῖσθετῷΚυρίῳ, ὅτιἀγαθός, ὅτιεἰςτὸναἰῶνατὸἔλεοςαὐτοῦ.

Áldottaki az Úr nevében jő

Vers:Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma.

Πρὸς Τίτον Ἐπιστολῆς

Παύλου (β΄ 11-14, γ΄ 4-7)

FelolvasásSzentPálapostolnakTituszhozírottleveléből(2, 11-14, 3, 4-7)

Τέκνον Τίτε, ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν
καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν
αἰῶνι, προσ-δεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου
Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.
Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλα-νθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων
τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ
λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς
πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι
κληρονόμοι γενώμεθα κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

GyermekemTitusz, megjelentIstennekmindenemberre üdvöt árasztó kegyelme, amelyarratanít, hogyszakítsunkazistentelenséggel ésavilágivágyakkal, s éljünkmértéktartóan, szentül ésbuzgónevilágon. Várjukreményünkboldogbeteljesülését: anagyIstennek és Üdvözítőnknek, JézusKrisztusnakdicsőségeseljövetelét, aki önmagátadta értünk, hogymindengonoszságtólmegváltson, megtisztítson ésjótettekbenbuzgólkodó választottnépévé tegyen. Mikorpedigmegjelentaz üdvözítő Istenünkjósága ésemberszeretete, megmentettminket, – nemamiigazcselekedeteinkért, hanemirgalmasságamiattaz újjászületés ésmegújulásfürdőjében. BenneaSzentlélekműködik, akitbőven árasztottránk Üdvözítőnk, JézusKrisztus által. Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk
az örök életnek.

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον(γ΄13-17)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(3, 13-17)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραγίνεται ὁ
᾽Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾽Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾽Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι
ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ὁ δὲ ᾽Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων,
γὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός
με; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ῎Αφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν
ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾽Ιησοῦς
ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατο· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ
πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ
φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Abban az időben Jézus eljött
Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János
igyekezett visszatartani: »Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad,
és te jössz hozzám?« Jézus azonban ezt válaszolta neki: »Hagyd ezt most, mert
így illik teljesítenünk minden igazságosságot.« Akkor engedett neki. Miután
Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt
neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És
íme, egy hang hangzott az égből: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik«..

Θεοφάνεια

Τά
Θεοφάνεια εἶναι ἡ φανέρωση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής μαρτυρεῖ
αὐτήν τήν ἀποκάλυψη λέγοντας: Εἶδα τό
Πνεῦμα νά κατεβαίνει σάν περιστέρι ἀπό τόν οὐρανό καί νά μένει ἐπάνω Του. Ἐγώ
δέν
Tόν ἤξερα, ἀλλά ἐκείνος, πού μέ ἔστειλε νά βαπτίζω μέ
νερό, ἐκείνος μοῦ εἶπε, «σέ ὅποιον δεῖς νά κατεβαίνει τό Πνεῦμα καί νά μένει ἐπάνω
Του, αὐτός εἶναι πού βαπτίζει μέ Πνεῦμα Ἅγιο». Καί ἐγώ εἶδα, καί μαρτύρησα, ὅτι
αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
. (Ἰωάν. α΄ 34).

Ἡ ἐμφάνιση
αὐτή δέν εἶναι ἀνακάλυψη, ἀλλά ἀποκάλυψη. Γι’ αὐτό ὀνομάζεται ἡ ἑορτή καί Ἐπιφάνεια,
γιατί σ’ αὐτήν φανερώνεται στόν κόσμο ὀ Μεσσίας, ὁ Υἱός καί Λόγος, τό δεύτερο
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί μαρτυρεῖται
ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τήν στιγμή αὐτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίζεται ἡ Ἁγία
Τριάδα καί ἐπιβεβαιώνεται ἡ μαρτυρία τοῦ Προδρόμου, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ «εἷς τῆς Τριάδος…οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ»
: Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά ἀπελευθερώσει
τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν διάβολο καί τόν θάνατο, για να σώσει τό πλάσμα Του
ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός βαπτίζεται γιά νά καθαρίσει τόν ἄνθρωπο, πού ἧταν
γεμάτος ἀπό τούς ρύπους τῆς φθορᾶς. Τήν ὥρα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ
κατεβαίνει τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τόν οὐρανό, γιά νά ἀνυψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος στούς οὐρανούς.
Ὁ Χριστός βαπτίζεται στόν Ἰορδάνη, γιά
νά ἀνυψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού εἶχε πέσει καί νά ντροπιαστεῖ ὁ διάβολος πού τόν ἔριξε
,
τονίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Teofánia

.A theofánia
nem más, mint Isten megjelenése. Kersztelő János tesz tanúságot erről, amikor
így szól: „Láttam, hogy a Lélek, mint
galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért
küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: ‘Akire látod a Lelket
leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.’ Én
láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia
“.

Ez a megjelenés nem felfedezés, hanem
feltárulás. Ezért hívják görögül epifániának
(megnyilvánulásnak) is, mert így jelenik meg a világban  a Messiás, a Fiú és Ige, a Háromság második
személye, akit az Iszen Atya nyilvánít ki, és akiről a Szent Lélek tesz
tanúságot. Krisztus megkeresztelkedésének e pillanatában a Szentháromság
jelenik meg, és bizonysgot tesz a Keresztelő tanúságtételéről, mely szerint
Krisztus „a Háromság egyike… ez az
Isten Fia
“. Istennek Fia és Igéje aki emberré lett, hogy felszabadítsa az
emberek nemzetségét az ördög és a halál alól, hogy teremtményét megmentse a
bűntől. Krisztus megkeresztelkedik, hogy megtisztítsa az embert, aki a romlás
szennyével volt teli. Krisztus megkeresztelésekor a Szentlélek száll alá az
égből, hogy az ember az égbe emeltessen. „Krisztus
megkereszteltetik a Jordánban, hogy az elesett ember fölemeltessen, az ördög
pedig, aki lerántotta őt, megszégyenüljön“
– mondja Aranyszájú Szt.
János.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Δευτέρα, 7/1 08:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία

Τρίτη, 8/18:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία

Τετάρτη, 9/1 6:00 μ.μ.

     Ἱερά Παράκληση

Παρασκευή, 11/1 8:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία.

Hétfő, 01.07. reggel 8h

IsteniLiturgia

Kedd, 01.08.reggel 8h

IsteniLiturgia

Szerda 01.09 18h

Könyörgő kánon

Péntek, 01.11. reggel 8h

IsteniLiturgia

Ἡ Ἐξαρχία Οὑγγαρίας
εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της

AMagyarországiExarchátusköszönetetmondafeladatánakteljesítéséheznyújtottsegítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO
IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 – BIC (SWIFT): OPTVHUHB