PATRIARCHÁTUS

Arsenios Metropolita karácsonyi levele

2022 KARÁCSONYÁN

Az Ausztriai Metropólia és Magyarországi Exarchátus papságának és híveinek

Szeretett gyermekeim,

a még egy esztendővel idősebb világ idén ismét arra hívatik, hogy egy olyan, ma történő eseményként tapasztalja meg a Karácsonyt, amely eget és földet egyesít, a mindenséget örömmel töltve el. „Ma a Szűztől születik az, aki tenyerén tartja a látható és láthatatlan természetet” – a Királyi Imaórák e himnuszában kézzel fogható valóságként kerül kihirdetésre fel az Isteni Gyermek születése, hitünk kútfejének, az Úr Jézus Krisztusnak test szerinti emberré válása. Mindnyájan szeretnénk örvendezni és ünnepelni – azonban példátlanul nehéz körülmények jelentik most mulandó, konfliktusokkal terhelt mindennapjainkat Európában és a világon A pandémia megpróbáltatásai után most mindnyájunk számára érezhetővé vált béke és háború egyensúlyának törékenysége. Fájdalommal tölt el az ukrajnai, testvérgyilkos háború, hatásai eluralkodnak gondolatainkon, akadályozva a részvételt a Karácsony misztériumában. Lelkünk és a világ számára egyaránt békét keresünk. Ez az a jó, amit Teológus Szent Gergely szerint „oly sokan áhítanak, de oly kevesen védelmeznek”.

Legyen a Karácsony alkalom arra, hogy belegondoljunk, mit jelent a béke, és keressük annak megvalósítását a zsoltár szellemében: „keressétek a békességet és kövessétek azt” (Zsolt , 15). Utazzunk el Betlehembe gondolatban, és ismerjük fel a himnuszíróval együtt, hogy irgalmas Atyánk már válaszolt kérésünkre: „A békesség Istene, könyörület Atyja, küldd el nekünk nagy Tanácsod békét hozó angyalát, aki világosságra vezérel.” (Karácsonyi Kánon, 5. óda).
Énekszerző Szt. Kozmasz, Izajás prófétától ihletve (Iz 9,6) itt arról a „jóakaratról”: Isten előzetes akaratáról beszél, hogy elküldje Egyszülött Fiát, minden idők előtti elhatározásának angyalát, az emberi nemet ismét az istenismeret fényére és üdvösségre vezetni. A versszakok kész tényként mutatják be, hogy a megtestesült Úr az, aki békességet ad: a felülről jövő isteni munkálkodás gyümölcsét. A béke nem emberi vívmány, hanem ajándék az Istentől és Atyától az Ő Fia és Igéje által, aki azt mondta: „Az én békémet adom néktek” (Jn 8,27). Mi más lehet az üdvösség, életünk értelme, mint az arra való törekvés, hogy békességben rátaláljunk az istenismeret világosságára?

Isten békéje, amelyet az embernek adott, a kiengesztelődés az egy és egyetlen Háromságos Istennel, és mindennel, ami hozzá tartozik: az angyalokkal, embertársainkkal, önmagunkkal, a teremtéssel. Karácsony éjszakájától kezdve mindörökké hangzik a Magasságos dicsőítésének angyali himnusza a földi békéért és az Atya jóakaratáért, amely nem más, mint az Isten-ember születése az ember üdvösségéért. „Aki békét keres, Krisztust keresi, mivelhogy Ő a Béke: Ő az, aki a kettőt egyetlen új emberré „alkotta”, békét teremtve, és keresztjén ontott vére által kibékítette az eget és a földet” – írja a Nagy Szt. Vazul.

Az Egyház misztériumainak segítségével tiszta lélekkel készítjük elő saját jászlunkat, amely befogadja a megszületendő Krisztust. „Isten országa tibennetek van” (Lk. 17,21).

Kedveseim, ne féljetek…! Ma számunkra megszületett a Megváltó, a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezekben a nehéz időkben, amikor a világ nyugalmát megzavarják a háborúk, és oly sokan keresik a lelki és szellemi békét, arra kérlek benneteket, hogy értsük meg a Krisztusban való béke igazi jelentését, hogy a Szentlélek kegyelme által az Isten ismeretének fényére vezéreltessünk.

Ezekkel a szerény gondolatokkal őszintén kívánom, hogy békével és szeretettel éljük meg át a Szent Tizenkét Nap áldott időszakát.

Legyen a 2023-as újesztendő mindannyiunk számára a lelki újjászületés időszaka és az isteni irgalmasság befogadója, Békességben.

Atyai szeretettel és forró imádsággal,

Arsznios metropolita