PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,28 Ἀπριλίου
201
9

2019. április 28., vasárnap

Ἁγία καί
Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα.

A
Farsang vasárnapja/Húshagyó vasárnap

ἘναὐτήντήνζωηφόρονἈνάστασιντοῦΚυρίουκαίΘεοῦκαίΣωτῆροςἡμῶνἸησοῦΧριστοῦἑορτάζομεν.

Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz
vértanúk emléke.


Ἀπολυτίκιον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςπλ. α΄.

Mély hang

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak
megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és
apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten,
megadván a világnak a nagy irgalmat.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος πλ. δʹ.

1. hang

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες
τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος.
Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a
mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek
megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az
olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos
Bírám.

Ὑπακοή

Kontákion

Ἦχος δʹ.

1. hang

Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι
τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου· Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ
ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα,
δράμετε, καὶ τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον, ὅτι
ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a
mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek
megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az
olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos
Bírám.

Ἀπόστολος

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (α΄ 1-8)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 1.
leveléből (8, 8-13, 9, 1-2)

Τὸνμὲνπρῶτονλόγονἐποιησάμηνπερὶπάντων, Θεόφιλε, ὧνἤρξατοἸησοῦςποιεῖντεκαὶδιδάσκεινἄχριἧςἡμέραςἐντειλάμενοςτοῖςἀποστόλοιςδιὰπνεύματοςἁγίουοὓςἐξελέξατοἀνελήφθη·οἷςκαὶπαρέστησενἑαυτὸνζῶνταμετὰτὸπαθεῖναὐτὸνἐνπολλοῖςτεκμηρίοις, δι΄ἡμερῶντεσσαράκονταὀπτανόμενοςαὐτοῖςκαὶλέγωντὰπερὶτῆςβασιλείαςτοῦΘεοῦ. ΚαὶσυναλιζόμενοςπαρήγγειλεναὐτοῖςἀπὸἹεροσολύμωνμὴχωρίζεσθαι, ἀλλὰπεριμένειντὴνἐπαγγελίαντοῦπατρὸςἣνἠκούσατέμου·ὅτιἸωάννηςμὲνἐβάπτισενὕδατι, ὑμεῖςδὲἐνπνεύματιβαπτισθήσεσθεἁγίῳοὐμετὰπολλὰςταύταςἡμέρας. Οἱμὲνοὖνσυνελθόντεςἠρώτωναὐτὸνλέγοντες, Κύριε, εἰἐντῷχρόνῳτούτῳἀποκαθιστάνειςτὴνβασιλείαντῷἸσραήλ;εἶπενδὲπρὸςαὐτούς, Οὐχὑμῶνἐστινγνῶναιχρόνουςκαιροὺςοὓςπατὴρἔθετοἐντῇἰδίᾳἐξουσίᾳ·ἀλλὰλήψεσθεδύναμινἐπελθόντοςτοῦἁγίουπνεύματοςἐφ΄ὑμᾶς, καὶἔσεσθέμουμάρτυρεςἔντεἸερουσαλὴμκαὶἐνπάσῃτῇἸουδαίᾳκαὶΣαμαρείᾳκαὶἕωςἐσχάτουτῆςγῆς.

Testvérek, az
étel nem tesz minket kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk hiányt
szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővelkedni. Vigyázzatok azonban, hogy a ti
szabadságotok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozására. Mert ha valaki
azt, akinek ismerete van, a bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a
lelkiismerete, mert gyönge, felbátorodik a bálványhús evésére. Így a te
ismereted miatt elvész gyönge testvéred, akiért Krisztus meghalt! Amikor
azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge
lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért ha étel botránkoztatja meg
testvéremet, inkább nem eszem húst sohasem, hogy testvéremet meg ne
botránkoztassam.
Nem vagyok-e
szabad? Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Nem az én
művem vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek
bizony az vagyok; mert az én apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰἸωάννην(α΄1 – 17)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(25, 31-46)

ἘνἀρχῇἦνΛόγος, καὶΛόγοςἦνπρὸςτὸνΘεόν, καὶΘεὸςἦνΛόγος. ΟὗτοςἦνἐνἀρχῇπρὸςτὸνΘεόν. πάνταδιαὐτοῦἐγένετο, καὶχωρὶςαὐτοῦἐγένετοοὐδὲἕνγέγονεν. ἐναὐτῷζωὴἦν, καὶζωὴἦντὸφῶςτῶνἀνθρώπων.
καὶτὸφῶςἐντῇσκοτίᾳφαίνει, καὶσκοτίααὐτὸοὐκατέλαβεν. ἘγένετοἄνθρωποςἀπεσταλμένοςπαρὰΘεοῦ, ὄνομααὐτῷἸωάννης·οὗτοςἦλθενεἰςμαρτυρίαν, ἵναμαρτυρήσῃπερὶτοῦφωτός, ἵναπάντεςπιστεύσωσινδιαὐτοῦ. οὐκἦνἐκεῖνοςτὸφῶς, ἀλλἵναμαρτυρήσῃπερὶτοῦφωτός. Ἦντὸφῶςτὸἀληθινόν, φωτίζειπάνταἄνθρωπον, ἐρχόμενονεἰςτὸνκόσμον. ἐντῷκόσμῳἦν, καὶκόσμοςδιαὐτοῦἐγένετο, καὶκόσμοςαὐτὸνοὐκἔγνω. εἰςτὰἴδιαἦλθεν, καὶοἱἴδιοιαὐτὸνοὐπαρέλαβον. ὅσοιδὲἔλαβοναὐτόν, ἔδωκεναὐτοῖςἐξουσίαντέκναΘεοῦγενέσθαι, τοῖςπιστεύουσινεἰςτὸὄνομααὐτοῦ, οἳοὐκἐξαἱμάτων, οὐδὲἐκθελήματοςσαρκὸς, οὐδὲἐκθελήματοςἀνδρὸς, ἀλλ
ἐκΘεοῦἐγεννήθησαν. ΚαὶΛόγοςσὰρξἐγένετοκαὶἐσκήνωσενἐνἡμῖν, καὶἐθεασάμεθατὴνδόξαναὐτοῦ, δόξανὡςμονογενοῦςπαρὰπατρός, πλήρηςχάριτοςκαὶἀληθείας.
Ἰωάννηςμαρτυρεῖπερὶαὐτοῦκαὶκέκραγενλέγων·Οὗτοςἦνὃνεἶπον, ὀπίσωμουἐρχόμενοςἔμπροσθένμουγέγονεν, ὅτιπρῶτόςμουἦν. Καὶἐκτοῦπληρώματοςαὐτοῦἡμεῖςπάντεςἐλάβομεν,
καὶχάρινἀντὶχάριτος·ὅτινόμοςδιὰΜωϋσέωςἐδόθη, χάριςκαὶἀλήθειαδιὰἸησοῦΧριστοῦἐγένετο.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως. «Πάσχα
Κυρίου Πάσχα». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τόν πυρήνα, τήν ἀρχή καί τό
τέλος τῆς πίστεώς μας, γιατί «ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, τότε τό κήρυγμα
μας εἶναι χωρίς νόημα, τό ἴδιο καί ἡ πίστη σας» γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄
Κορ. ιε΄ 14). Καί συνεχίζει: «Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Χριστός πραγματικά ἀναστήθηκε
ἐκ νεκρῶν» (Α΄ Κορ.  ιε΄ 20). Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καί « σαρκί παθέντος » Ἰησοῦ Χριστ
o  εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα, τό Εὐαγγέλιο τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ἀλήθειά της, τό βίωμα καί ἡ πεῖρα της. Αὐτή εἶναι ὁ θεμέλιος
λίθος, τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς πίστεως καί τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων.
Σήμερα, «ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος» βιώνει στό πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου Λυτρωτή
του καί τήν προσωπική του ἀνάσταση. Σήμερα, «νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος»
γιατί «ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται», διακηρύττει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Ὁ
Χριστός «ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. ιε΄ 20). Ὁ ἄνθρωπος, ἀπό
τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καταγράφεται στά βιβλία
τοῦ οὐρανοῦ ὡς γνήσιος πολίτης του. Ἄς βιώσουμε τό γεγονός «τῆς μιᾶς τῶν
σαββάτων», μετέχοντας συνειδητά στό Πασχάλιο Δεῖπνο τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ
μέ τό νά γίνουμε καί νά παραμείνουμε ἐσαεί «τῆς Ἀναστάσεως υἱοί» (Λουκ. κα΄
36). Πάσχα καί Ἀνάσταση θά πεῖ νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κοινωνεῖ τῆς θεόδοτης
ζωῆς πού τοῦ προσφέρει ὁ Ἀναστημένος Κύριος μέσα στήν Ἐκκλησία. Χριστός Ἀνέστη!
Αὐτός εἶναι ὁ θρίαμβος καί ὁ παιάνας τῆς Ἀνάστασης. Ἡ ὁμολογία αὐτή
συμπεριλαμβάνει τό βίωμα καί τήν ἐμπειρία μας γιά τήν Ἀνάσταση. Ὁ ὕμνος
«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν
χαρισάμενος» εἶναι ἡ αἰώνια εὐφροσύνη τῆς Ἐκκλησίας μας.

A szeretet: ez a megítéltetés
mértéke

Azeljövendő ítélet, amelyevilágvégénkövetkezikbemajd, akereszténységalaptanítása. Arraazidőrerémisztő eseményeketjósolnak. Az ítéletmértékeazonbanatestvéreinkirántiszeretet: őkazok, akiketazemberekkicsinynektartanak. Az Úr úgytekinti, hogyminden, rájukirányuló jócselekedetNekimagánakszól. Ezértismondjaazigazaknak: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek”. Az Úrnemhagyjafigyelmenkívülazigazaktöbbierényét éscselekedeteit, ámegyedülimértékkéntaszeretetetnevezimeg, mertaholezvan, aholművelik éssokfélemódonmegnyilatkozik, ottmegjelenikaz összestöbbierényis. Pálapostolatörvényteljességéneknevezteaszeretetet, mertaholezjelenvan, otttovatűnikarossz, agyűlölet, ésvalamennyiszenvedéllyelteltgondolat. Ellenkezőleg: aholszereteturalkodik, ottmindenerényamagateljességébenvirágzik. AkiIstentszereti, nemtudjanemszeretni úgyembertársait, mint önmagát. AzIstenirántiszeretetelőszobája ésbiztosítékaazembertársirántiszeretetnek. Istenaszeretetvégtelenkifejeződése, amelyetgazdagonajándékozottnekünk, hiszenEgyszülöttFiát, JézusKrisztustadtaakínokkaltelikereszthalálraengesztelő áldozatkéntavilág üdvösségéért. Hogyszeretetünk őszinte ésteljeslegyen, olyanamilyennekaztIstenszeretné, samelyetmegjutalmaz, annakazemberszeretet ésjóságcselekedeteivelkellpárosulnia. Felebarátunkmegsegítéseirántiközönyünkaszeretethiányánakjele. Ajótettnemnehéz. Mindenegyesnapadódikrá alkalom. Jövőnkaz öröklétbenattólfügg, hogymittettünkszeretetbőlembertársainkért. Rajtunkmúlik, hogymeghalljukaz Úrdicséretét: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek.”

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Καθ’ ὅλην τήν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου
θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στίς 8.00 π.μ.

                         

Kedd, márc. 5. reggel 8h

Isteni Liturgia

Szerda, márc. 6. du. 6h

Paraklisz

Szombat, márc. 9. de. 10h

Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB