PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,14 Ἀπριλίου
201
9

2019. április 14., vasárnap

Κυριακή Ε΄
Νηστειῶν.

A Nagyböjt
V. vasárnapja

Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί
Τροφίμου.

Szentéletű EgyiptomiMáriaanyánk,

SzentArisztarkhosz, Pudens ésTrophimusapostolemléke.


Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςπλ. α΄.

Pl. 1. hang

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι,
τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ
προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι,
καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét,
ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk
Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált,
és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος β’.

2. hang

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς
τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς
ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν,
καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való
állhatatos Közvetítője, ne vesd meg a bűnösök könyörgő hangját, hanem
igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors
a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor
oltalmazod tisztelőidet.

Ἀπόστολος

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (θ΄ 11-14)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Zsidókhoz írott leveléből (9,
11-14)

Ἀδελφοί, ΧριστὸςπαραγενόμενοςἈρχιερεὺςτῶνμελλόντωνἀγαθῶνδιὰτῆςμείζονοςκαὶτελειοτέραςσκηνῆς, οὐχειροποιήτου, τοῦτ᾽ἔστινοὐταύτηςτῆςκτίσεως, οὐδὲδι᾽αἵματοςτράγωνκαὶμόσχων, διὰδὲτοῦἰδίουαἵματοςεἰσῆλθενἐφάπαξεἰςτὰ῞Αγια, αἰωνίανλύτρωσινεὑράμενος. Εἰγὰρτὸαἷματαύρωνκαὶτράγωνκαὶσποδὸςδαμάλεωςῥαντίζουσατοὺςκεκοινωμένουςἁγιάζειπρὸςτὴντῆςσαρκὸςκαθαρότητα, πόσῳμᾶλλοντὸαἷματοῦΧριστοῦ, ὃςδιὰΠνεύματοςαἰωνίουἑαυτὸνπροσήνεγκενἄμωμοντῷΘεῷ, καθαριεῖτὴνσυνείδησινὑμῶνἀπὸνεκρῶνἔργωνεἰςτὸλατρεύεινΘεῷζῶντι;

Testvéreim! Krisztus, aki az
eljövendő javak főpapjaként jött el, ama nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel
alkotott, vagyis nem e világból való sátoron keresztül, és nem kecskebakok és
bikaborjak vérét, hanem saját vérét áldozva lépett be egyszer s mindenkorra a
szentélybe, ahol örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikaborjak
vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve megszenteli őket, hogy
megtisztuljon a testük, Krisztus vére, aki az örök Lélek által önmagát
ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul az Istennek, mennyivel inkább
megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek
szolgáljunk?

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜᾶρκον(ι΄32 – 45)

A Szent Márk szerinti Evangélium

(10, 32-45)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, παραλαμβάνειἸησοῦςτοὺςδώδεκαμαθητὰςαὐτοῦἤρξατοαὐτοῖςλέγειντὰμέλλοντααὐτῷσυμβαίνειν,
ὅτιἸδοὺἀναβαίνομενεἰςἹεροσόλυμακαὶυἱὸςτοῦἀνθρώπουπαραδοθήσεταιτοῖςἀρχιερεῦσικαὶγραμματεῦσι,
καὶκατακρινοῦσιναὐτὸνθανάτῳκαὶπαραδώσουσιναὐτὸντοῖςἔθνεσι, καὶἐμπαίξουσιναὐτῷκαὶμαστιγώσουσιναὐτὸνκαὶἐμπτύσουσιναὐτῷκαὶἀποκτενοῦσιναὐτὸν, καὶτῇτρίτῃἡμέρᾳἀναστήσεται.
ΚαὶπροσπορεύονταιαὐτῷἸάκωβοςκαὶἸωάννηςυἱοὶΖεβεδαίουλέγοντες·Διδάσκαλε, θέλομενἵναἐὰναἰτήσωμενποιήσῃςἡμῖν. δὲεἶπεναὐτοῖς·Τίθέλετεποιῆσαίμεὑμῖν;οἱδὲεἶποναὐτῷ·Δὸςἡμῖνἵναεἷςἐκδεξιῶνκαὶεἷςἐξεὐωνύμωνσουκαθίσωμενἐντῇδόξῃσου. δὲἸησοῦςεἶπεναὐτοῖς·Οὐκοἴδατετίαἰτεῖσθε.
δύνασθεπιεῖντὸποτήριονἐγὼπίνω, καὶτὸβάπτισμαἐγὼβαπτίζομαιβαπτισθῆναι;οἱδὲεἶποναὐτῷ·Δυνάμεθα. δὲἸησοῦςεἶπεναὐτοῖς·Τὸμὲνποτήριονἐγὼπίνωπίεσθε, καὶτὸβάπτισμαἐγὼβαπτίζομαιβαπτισθήσεσθε·τὸδὲκαθίσαιἐκδεξιῶνμουκαὶἐξεὐωνύμωνοὐκἔστινἐμὸνδοῦναι, ἀλλ
οἷςἡτοίμασται.
καὶἀκούσαντεςοἱδέκαἤρξαντοἀγανακτεῖνπερὶἸακώβουκαὶἸωάννου. δὲἸησοῦςπροσκαλεσάμενοςαὐτοὺςλέγειαὐτοῖς·Οἴδατεὅτιοἱδοκοῦντεςἄρχειντῶνἐθνῶνκατακυριεύουσιναὐτῶνκαὶοἱμεγάλοιαὐτῶνκατεξουσιάζουσιναὐτῶν. οὐχοὕτωδὲἔσταιἐνὑμῖν, ἀλλὃςἐὰνθέλῃγενέσθαιμέγαςἐνὑμῖν, ἔσταιὑμῶνδιάκονος, καὶὃςἐὰνθέλῃὑμῶνγενέσθαιπρῶτος, ἔσταιπάντωνδοῦλος·καὶγὰρυἱὸςτοῦἀνθρώπουοὐκἦλθεδιακονηθῆναι,
ἀλλὰδιακονῆσαικαὶδοῦναιτὴνψυχὴναὐτοῦλύτρονἀντὶπολλῶν.

Abban az időben
Jézus magához hívta tizenkét tanítványát, és kezdett beszélni nekik
mindarról, ami rá vár: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át
fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a
pogányoknak, kicsúfolják, megostorozzák, leköpdösik, és megölik, de
harmadnapra föltámad.”Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és
így szóltak: „Mester! Azt szeretnénk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.” Ő
megkérdezte tőlük: „Mit akartok, mit tegyek nektek?” Azt felelték: „Tedd meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbod felől, másikunk pedig a bal kezed felől üljön
a te dicsőségedben!” Jézus erre azt mondta nekik: „Nem tudjátok, mit kértek.
Ki tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e
keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Ők azt
felelték neki: „Meg tudjuk tenni.” Ekkor Jézus így válaszolt nekik: „A
kelyhet, amelyet én kiiszom, kiisszátok ugyan, és ti is meg fogtok
keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem. Ámde azt, hogy
a jobbomon vagy a balomon ki üljön, nem az én dolgom megadni, hanem azoké
lesz, akiknek elkészítették.”Amikor a másik tíz meghallotta ezt,
megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Jézus viszont magához hívta őket, és azt
mondta nekik: „Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek,
azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban
ez ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az szolgáljon nektek,
és aki első akar lenni köztetek, az legyen a szolgája mindannyiótoknak.
Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

«Ὃςἐὰνθέλῃγενέσθαιμέγαςἐνὑμῖν, ἔσταιὑμῶνδιάκονος»

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία λίγες ἡμέρες
πρίν από τήν Μεγάλη Ἐβδομάδα καί τό Πάσχα, προετοιμάζοντάς μας γιά τίς ἑορτές
αὐτές, κάνει λόγο γιά τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος πορεύεται πρός τά  Ἱεροσόλυμα μαζί μέ τούς μαθητές Του. Τούς
μιλάει πλέον πολύ καθαρά γιά ὅλα ὅσα πρόκειται να συμβοῦν: ἐμπαιγμούς καί
χλευασμούς, , μαστιγώσεις καί βασανισμούς, σταυρό καί θάνατο. Ἐπίσης μιλάει
καθαρά καί γιά τήν Ἀνάστασή Του. Δύο μαθητές ὅμως, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης,
ζητοῦν ἀπό τόν Χριστό νά τούς δώσει τιμητικές θέσεις στή βασιλεία Του. Ὁ
Χριστός δέν ἀγανακτεῖ, ἀλλά τούς καλεῖ να Τόν ἀκολουθήσουν στόν δρόμο τῆς
θυσίας καί τοῦ πάθους. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἑρμηνεύοντας τό ἀπόσπασμα αὐτό,
τούς δικαιολογοῦν ἐπειδή δέν εἶχαν λάβει ἀκόμη τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Στό αἴτημα τῶν μαθητῶν ὁ Χριστός ἀπαντᾶ ὅτι στή βασιλεία Του
μετέχουν καί δοξάζονται ὅσοι μετέχουν στά πάθη Του. Αὐτοί πού σηκώνουν τόν
σταυρό τῶν ἑκουσίων καί ἀκουσίων θλίψεων. Αὐτοί πού ὑφίστανται τό μαρτύριο τοῦ
αἵματος ἤ τῆς συνειδήσεως. Στό πάθος αὐτό τῆς φιλοπρωτίας, παρουσιάζει τό ἀντίδοτο:
«Ὅποιος θέλει νά καταστεῖ μεγάλος ἀνάμεσά σας, πρέπει νά γίνει ὑπηρέτης τῶν ἄλλων.
Καί ὅποιος θέλει νά γίνει πρῶτος μεταξύ σας, πρέπει να γίνει δοῦλος ὅλων». Ὁ
Κύριος ἀντιπροτείνει τόν εὐαγγελικό δρόμο τῆς ταπείνωσης καί τῆς  προσφορᾶς: «Ὃς ἄν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν,
ἔσται ὑμῶν διάκονος». Στά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου διαφαίνεται ἔντονα ὅτι ἀληθινά
μεγάλος δέν εἶναι αὐτός πού καταδυναστεύει καί ἐξουσιάζει, ἀλλά αὐτός πού ἀγαπᾶ
ἀληθινά· ἡ ἀγάπη τόν κάνει νά ταπεινώνεται καί νά γίνεται ὑπηρέτης τῶν ἄλλων.
Πρῶτος εἶναι αὐτός πού καταδέχεται στό ὄνομα 
τῆς ἀγάπης νά γίνεται δοῦλος τῶν ἄλλων. Ἀσφαλῶς γιά νά ἐπιτευχθοῦν
τέτοια πνευματικά κατορθώματα, πρέπει νά ὑπάρχει στήν καρδιά μας ἀγάπη καί
ταπείνωση Χριστοῦ. Ὅποιος ἀγαπᾶ πραγματικά θυσιάζεται γιά τούς ἄλλους. Κι ὅποιος
ταπεινώνεται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ αὐτός θά ἐξυψωθεῖ: «Ὅτι πᾶς ὁ ταπεινῶν
ἑαυτὸν ὑψωθήσεται».

„Aki köztetek nagy akar lenni,
legyen szolgátok”

ANagyhetet ésaHúsvétotmegelőző néhánynapbanSzentEgyházunk, előkészítvénbennünketezekreaz ünnepekre, Krisztusszenvedéseirőlbeszél. Az ÚrJeruzsálemfelé megytanítványaivalegyütt. Immárnyíltanszólnekikmindarról, aminektörténniekell. Köpdösésről ésgúnyolódásról, ostorozásról éskínzásról, megfeszítésről éshalálról. Nyíltanbeszélafeltámadásrólis. Azonbankéttanítvány, Jakab ésJános, aztkéritőle, hogybiztosítsonnekikkitüntetetthelyetaz ő országában. Krisztusnemtiltakozik, deaztkéri, kövessék őtaz áldozathozatal ésaszenvedések útján. Azegyházatyák, ennekazigehelynekamagyarázatakorazzalmentikfel őket, hogymégnemkaptákmegaSzentlélekmegvilágosító kegyelmét. AtanítványokkéréséreKrisztusazzalfelel, hogyországábanazokrészesülnek ésdicsőülnekmeg, akikszenvedésébőlisrésztvállalnak. Akikaszándékosan ésszándéktalanulvállaltszenvedésekkeresztjétfelveszik. Akikvállaljákavér éslelkiismeretmártíriumát. Azelsőségeszenvedélyeellenpedigorvosságotkínál: „Akiközteteknagyakarlenni, legyenatöbbiekszolgája. Akipedigelső akarlenniközületek, legyenmindenkiszolgája”. Az Úrkijelöliaz áldozat ésfelajánlásevangéliumi útját: kinyilvánítja, hogynemazazigazánnagy, akielnyomástgyakorol ésuralkodik, hanemaz, akiigazánszeret: aszeretetpedigarraindítja őthogyalázatossá legyen ésmásokatszolgáljon. Első az, akiaszeretetnevébenelfogadja, hogyamásokszolgálattevőjelegyen. Perszeahhoz, hogyilyenlelkihőstettetvégbelehessenvinni, szívünkbenmegkelllennieKrisztusszeretetének ésalázatának. Akivalóbanszeret, önmagátmásokértfeláldozza. ÉsakiKrisztusszeretetéértalázatotgyakorol, felmagasztaltatik: „akimagátmegalázza, fölmagasztalják” (Lk 14,11).

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Κυριακή, 14/4 18:00 μ.μ.

     Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Δευτέρα, 15/4 18:00 μ.μ.

     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Τετάρτη, 17/4 18:00 μ.μ.

     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 19/4 18:00 μ.μ.

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Σάββατο, 20/4 09:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

Κάθε ἀπόγευμα στίς 18.00 μ.μ. θά
τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου
.        

Vasárnap, április 14., du. 6h

    Vecsernye

Hétfő, április 15. du.
6h

      Előreszentelt
Isteni Liturgia

Szerda, április 17. du. 6h

Előreszentelt Isteni
Liturgia

Péntek, április 19. du. 6h

     Előreszentelt Isteni Liturgia

Szombat, április 20. de. 9h

Hajnali Istentisztelet és Isteni
Liturgia

A fennmaradó estéken 6h-tól Nagy Lenyugvási
Istentiszteletet végzünk
.

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB