PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,3 Μαρτίου 2019

2019. március 3., vasárnap

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω.

A
Farsang vasárnapja/Húshagyó vasárnap

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καί
Βασιλίσκου.

SzentEutropiosz, Kleonikosz ésBasziliszkoszvértanúkemléke.


Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςβαρύς.

Mély hang

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας
τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις
κηρύττειν ἐπέταξας·

ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός,

παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak
megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és
apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten,
megadván a világnak a nagy irgalmat.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος αʹ.

1. hang

Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς μετὰ δόξης, καὶ τρέμωσι τὰ
σύμπαντα, ποταμὸς δὲ τοῦ πυρὸς πρὸ τοῦ Βήματος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται,
καὶ τὰ κρυπτὰ δημοσιεύωνται, τότε ῥῦσαί με, ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον,
ἐκ δεξιῶν σου μὲ στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε.

Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a
mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek
megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az
olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos
Bírám.

Ἀπόστολος

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς

Παύλου (η΄ 8-13, θ΄ 1-2)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 1.
leveléből (8, 8-13, 9, 1-2)

Ἀδελφοί, βρῶμαἡμᾶςοὐπαρίστησιτῷΘεῷ·οὔτεγὰρἐὰνφάγωμενπερισσεύομεν, οὔτεἐὰνμὴφάγωμενὑστερούμεθα. Βλέπετεδὲμήπωςἐξουσίαὑμῶναὕτηπρόσκομμαγένηταιτοῖςἀσθενοῦσιν. Ἐὰνγάρτιςἴδῃσε, τὸνἔχονταγνῶσιν, ἐνεἰδωλείῳκατακείμενον, οὐχὶσυνείδησιςαὐτοῦἀσθενοῦςὄντοςοἰκοδομηθήσεταιεἰςτὸτὰεἰδωλόθυταἐσθίειν; Καὶἀπολεῖταιἀσθενῶνἀδελφὸςἐπὶτῇσῇγνώσει, δι᾽ὃνΧριστὸςἀπέθανεν. ΟὕτωδὲἁμαρτάνοντεςεἰςτοὺςἀδελφοὺςκαὶτύπτοντεςαὐτῶντὴνσυνείδησινἀσθενοῦσανεἰςΧριστὸνἁμαρτάνετε. Διόπερεἰβρῶμασκανδαλίζειτὸνἀδελφόνμου, οὐμὴφάγωκρέαεἰςτὸναἰῶνα, ἵναμὴτὸνἀδελφόνμουσκανδαλίσω. Οὐκεἰμὶἀπόστολος; οὐκεἰμὶἐλεύθερος; οὐχὶ᾽ΙησοῦνΧριστὸντὸνΚύριονἡμῶνἑώρακα; οὐτὸνἔργονμουὑμεῖςἐστεἐνΚυρίῳ; Εἰἄλλοιςοὐκεἰμὶἀπόστολος, ἀλλάγεὑμῖνεἰμί·γὰρσφραγὶςτῆςἐμῆςἀποστολῆςὑμεῖςἐστεἐνΚυρίῳ.

Testvérek, az
étel nem tesz minket kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk hiányt
szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővelkedni. Vigyázzatok azonban, hogy a ti
szabadságotok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozására. Mert ha valaki
azt, akinek ismerete van, a bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a
lelkiismerete, mert gyönge, felbátorodik a bálványhús evésére. Így a te
ismereted miatt elvész gyönge testvéred, akiért Krisztus meghalt! Amikor
azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge
lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért ha étel botránkoztatja meg
testvéremet, inkább nem eszem húst sohasem, hogy testvéremet meg ne
botránkoztassam.
Nem vagyok-e
szabad? Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Nem az én
művem vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek
bizony az vagyok; mert az én apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον(κε΄31 – 46)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(25, 31-46)

ΕἶπενΚύριος·Ὅτανἔλθῃυἱὸςτοῦἀνθρώπουἐντῇδόξῃαὐτοῦκαὶπάντεςοἱἅγιοιἄγγελοιμεταὐτοῦ, τότεκαθίσειἐπὶθρόνουδόξηςαὐτοῦ·καὶσυναχθήσεταιἔμπροσθεναὐτοῦπάντατὰἔθνη, καὶἀφοριεῖαὐτοὺςἀπἀλλήλων, ὥσπερποιμὴνἀφορίζειτὰπρόβαταἀπὸτῶνἐρίφων, καὶστήσειτὰμὲνπρόβαταἐκδεξιῶναὐτοῦτὰδὲἐρίφιαἐξεὐωνύμων. τότεἐρεῖβασιλεὺςτοῖςἐκδεξιῶναὐτοῦ·δεῦτε, οἱεὐλογημένοιτοῦπατρόςμου, κληρονομήσατετὴνἡτοιμασμένηνὑμῖνβασιλείανἀπὸκαταβολῆςκόσμου·ἐπείνασαγὰρκαὶἐδώκατέμοιφαγεῖν, ἐδίψησακαὶἐποτίσατέμε, ξένοςἤμηνκαὶσυνηγάγετέμε, γυμνὸςκαὶπεριεβάλετέμε, ἠσθένησακαὶἐπεσκέψασθέμε, ἐνφυλακῇἤμηνκαὶἤλθετεπρόςμε. τότεἀποκριθήσονταιαὐτῷοἱδίκαιοιλέγοντες·κύριε, πότεσεεἴδομενπεινῶντακαὶἐθρέψαμεν, διψῶντακαὶἐποτίσαμεν;πότεδέσεεἴδομενξένονκαὶσυνηγάγομεν, γυμνὸνκαὶπεριεβάλομεν;πότεδέσεεἴδομενἀσθενῆἐνφυλακῇκαὶἤλθομενπρόςσε;καὶἀποκριθεὶςβασιλεὺςἐρεῖαὐτοῖς·ἀμὴνλέγωὑμῖν, ἐφὅσονἐποιήσατεἑνὶτούτωντῶνἀδελφῶνμουτῶνἐλαχίστων, ἐμοὶἐποιήσατε. Τότεἐρεῖκαὶτοῖςἐξεὐωνύμων·πορεύεσθεἀπἐμοῦοἱκατηραμένοιεἰςτὸπῦρτὸαἰώνιοντὸἡτοιμασμένοντῷδιαβόλῳκαὶτοῖςἀγγέλοιςαὐτοῦ·ἐπείνασαγὰρκαὶοὐκἐδώκατέμοιφαγεῖν, ἐδίψησακαὶοὐκἐποτίσατέμε, ξένοςἤμηνκαὶοὐσυνηγάγετέμε, γυμνὸςκαὶοὐπεριεβάλετέμε, ἀσθενὴςκαὶἐνφυλακῇκαὶοὐκἐπεσκέψασθέμε. τότεἀποκριθήσονταιαὐτῷκαὶαὐτοὶλέγοντες·κύριε, πότεσεεἴδομενπεινῶνταδιψῶνταξένονγυμνὸνἀσθενῆἐνφυλακῇκαὶοὐδιηκονήσαμένσοι;τότεἀποκριθήσεταιαὐτοῖςλέγων·ἀμὴνλέγωὑμῖν, ἐφὅσονοὐκἐποιήσατεἑνὶτούτωντῶνἐλαχίστων, οὐδὲἐμοὶἐποιήσατε. καὶἀπελεύσονταιοὗτοιεἰςκόλασιναἰώνιον, οἱδὲδίκαιοιεἰςζωὴναἰώνιον.

Mondá az Úr: Mikor eljön
dicsőségében az Emberfia, s vele mind az angyalok, helyet foglal dicsőséges
trónján. Elébe gyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig elválasztja őket
egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat
jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján
állókhoz: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek
készített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom
adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen és fölruháztatok, beteg
voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek. Erre
megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesnek, hogy tápláltunk volna,
vagy szomjasnak, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk vándornak, hogy
befogadtunk volna, vagy mezítelenül, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk
betegen vagy börtönben, hogy fölkerestünk volna? A király pedig így felel:
Bizony mondom nektek: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek. Azután így szól a balján állókhoz: Távozzatok tőlem
átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült, mert
éheztem, de ennem nem adtatok, szomjaztam, de innom nem adtatok, vándor
voltam, de be nem fogadtatok,

mezítelen, de föl nem
ruháztatok, beteg voltam és börtönben, de föl nem kerestetek. Erre azok is
megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak, vándornak vagy
mezítelenül, betegen vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked? Ő azonban így
felel: Bizony mondom nektek: amit nem tettetek eggyel is e legkisebbek közül,
velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre jutnak, az igazak pedig örök életre.

Ἀγάπη: τό μέτρο τῆς
κρίσεως

Ἡ μέλλουσα Κρίση πού
θά συμβεί στό τέλος αὐτοῦ τοῦ κόσμου, εἶναι θεμελιώδης πίστη τῆς χριστιανικῆς
διδασκαλίας. Προαναγγέλλονται συγκλονιστικά γεγονότα γιὰ τὴν ὥρα ἐκείνη.
Μέτρο ὅμως τῆς κρίσεως εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς: αὐτούς, τούς ὁποίους
οἱ ἄνθρωποι χαρακτηρίζουν ὡς «ἐλαχίστους». Ὁ Κύριος θεωρεῖ ὅτι κάθε εὐεργεσία
πού γίνεται πρός ὅσους ἔχουν ἀνάγκη ἀναφέρεται στόν Ἴδιο. Γι’ αὐτό καί θά πεῖ
στούς δίκαιους: «ἐφ’ ὃσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, ἐμοί ἐποιήσατε».
Ὁ Κύριος δέν παραγνωρίζει τίς ἄλλες ἀρετές καί τά κατορθώματα τῶν δικαίων. Ἀναφέρει
ὅμως μόνο ὡς κριτήριο τήν ἀγάπη, διότι ὅπου ὑπάρχει, ὅπου καλλιεργεῖται καί ἐκδηλώνεται
ποικιλοτρόπως, ἐκεῖ ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ὀνόμασε «πλήρωμα νόμου» τήν ἀγάπη διότι, ὅπου αὐτή ἐπικρατεῖ, φυγαδεύονται οἱ
κακίες, τά μίση καί κάθε ἐμπαθής λογισμός. Ἀντίθετα ἀνθίζουν στόν μέγιστο
βαθμό ὅλες οἱ ἀρετές ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει ἡ ἀγάπη. Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει τόν Θεό
δέν μπορεῖ νά μήν ἀγαπάει καί κάθε ἄνθρωπο σάν τόν ἑαυτό του. Ἡ ἀγάπη γιά τό
Θεό ἔχει προστάδιο καὶ ἀπόδειξη τήν ἀγάπη γιά τόν ἀδελφό. Ὁ Θεός εἶναι ἡ ἀπέραντη
ἔκφραση τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία πλούσια χάρισε σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ τόν
Μονογενή Του Υἱό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, παρέδωσε στόν ἐπονείδιστο σταυρικό θάνατο,
ὡς ἐξιλαστήρια θυσία, γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου.  Γιά νά εἶναι εἰλικρινής καί πλήρης ἡ ἀγάπη
μας, ὅπως τήν θέλει καί ὅπως θά τήν βραβεύσει ὁ Θεός, πρέπει νά συνοδεύεται
καί νά ἐκδηλώνεται μέ τά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς καλοσύνης. Ἀδιαφορία
γιά προσφορά στόν πλησίον μας σημαίνει ἔλλειψη ἀγάπης. Τά καλά ἔργα δέν εἶναι
δύσκολα. Οἱ εὐκαιρίες γιά νά τά πραγματώνουμε εἶναι καθημερινές. Τό αἰώνιο
μέλλον μας ἐξαρτᾶται ἀπό ὅ τι πράττομε ἀπό ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. Στό
χέρι τοῦ καθενός μας εἶναι νά ἀκούσομε τόν ἔπαινο τοῦ Κυρίου: «ἐφ’ ὃσον ἐποιήσατε,
ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε»

A szeretet: ez a megítéltetés
mértéke

Azeljövendő ítélet, amelyevilágvégénkövetkezikbemajd, akereszténységalaptanítása. Arraazidőrerémisztő eseményeketjósolnak. Az ítéletmértékeazonbanatestvéreinkirántiszeretet: őkazok, akiketazemberekkicsinynektartanak. Az Úr úgytekinti, hogyminden, rájukirányuló jócselekedetNekimagánakszól. Ezértismondjaazigazaknak: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek”. Az Úrnemhagyjafigyelmenkívülazigazaktöbbierényét éscselekedeteit, ámegyedülimértékkéntaszeretetetnevezimeg, mertaholezvan, aholművelik éssokfélemódonmegnyilatkozik, ottmegjelenikaz összestöbbierényis. Pálapostolatörvényteljességéneknevezteaszeretetet, mertaholezjelenvan, otttovatűnikarossz, agyűlölet, ésvalamennyiszenvedéllyelteltgondolat. Ellenkezőleg: aholszereteturalkodik, ottmindenerényamagateljességébenvirágzik. AkiIstentszereti, nemtudjanemszeretni úgyembertársait, mint önmagát. AzIstenirántiszeretetelőszobája ésbiztosítékaazembertársirántiszeretetnek. Istenaszeretetvégtelenkifejeződése, amelyetgazdagonajándékozottnekünk, hiszenEgyszülöttFiát, JézusKrisztustadtaakínokkaltelikereszthalálraengesztelő áldozatkéntavilág üdvösségéért. Hogyszeretetünk őszinte ésteljeslegyen, olyanamilyennekaztIstenszeretné, samelyetmegjutalmaz, annakazemberszeretet ésjóságcselekedeteivelkellpárosulnia. Felebarátunkmegsegítéseirántiközönyünkaszeretethiányánakjele. Ajótettnemnehéz. Mindenegyesnapadódikrá alkalom. Jövőnkaz öröklétbenattólfügg, hogymittettünkszeretetbőlembertársainkért. Rajtunkmúlik, hogymeghalljukaz Úrdicséretét: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek.”

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 5/3 08:00 π.μ.

     Θ. Λειτουργία.

Τετάρτη, 6/3 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκλησις.

Σάββατο, 9/3 10:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία.

                         

Kedd, márc. 5. reggel 8h

Isteni Liturgia

Szerda, márc. 6. du. 6h

Paraklisz

Szombat, márc. 9. de. 10h

Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB