PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,7 Ἀπριλίου
201
9

2019. április 7., vasárnap

Κυριακή Δ΄
Νηστειῶν.

A
Farsang vasárnapja/Húshagyó vasárnap

Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος.

Τοῦ Ἁγίων Καλλιοπίου καί Ἀκυλίνης. 

SzentEutropiosz, Kleonikosz ésBasziliszkoszvértanúkemléke. 


Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςδ΄.

Mély hang

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ
Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προ-γονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι,
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός,
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak
megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és
apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten,
megadván a világnak a nagy irgalmat.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος πλ. δʹ.

1. hang

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν
δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος
ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι, Χαῖρε, Νύμφη
ἀνύμφευτε.

Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a
mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek
megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az
olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos
Bírám.

Ἀπόστολος

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (ς΄ 13-20)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 1.
leveléből (8, 8-13, 9, 1-2)

Ἀδελφοί, τῷ᾽ΑβραὰμἐπαγγειλάμενοςΘεός, ἐπεὶκατ᾽οὐδενὸςεἶχεμείζονοςὀμόσαι, ὤμοσεκαθ᾽ἑαυτοῦ, λέγων·μὴνεὐλογῶνεὐλογήσωσεκαὶπληθύνωνπληθυνῶσε·καὶοὕτωμακροθυμήσαςἐπέτυχετῆςἐπαγγελίας. Ἄνθρωποιμὲνγὰρκατὰτοῦμείζονοςὀμνύουσι, καὶπάσηςαὐτοῖςἀντιλογίαςπέραςεἰςβεβαίωσινὅρκος·ἐνπερισσότερονβουλόμενοςΘεὸςἐπιδεῖξαιτοῖςκληρονόμοιςτῆςἐπαγγελίαςτὸἀμετάθετοντῆςβουλῆςαὐτοῦ, ἐμεσίτευσενὅρκῳ, ἵναδιὰδύοπραγμάτωνἀμεταθέτων, ἐνοἷςἀδύνατονψεύσασθαιΘεόν, ἰσχυρὰνπαράκλησινἔχωμενοἱκαταφυγόντεςκρατῆσαιτῆςπροκειμένηςἐλπίδος·ἣνὡςἄγκυρανἔχομεντῆςψυχῆςἀσφαλῆτεκαὶβεβαίανκαὶεἰσερχομένηνεἰςτὸἐσώτεροντοῦκαταπετάσματος, ὅπουπρόδρομοςὑπὲρἡμῶνεἰσῆλθεν᾽Ιησοῦς, κατὰτὴντάξινΜελχισεδὲκ, Ἀρχιερεὺςγενόμενοςεἰςτὸναἰῶνα.

Testvérek, az
étel nem tesz minket kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk hiányt
szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővelkedni. Vigyázzatok azonban, hogy a ti
szabadságotok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozására. Mert ha valaki
azt, akinek ismerete van, a bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a
lelkiismerete, mert gyönge, felbátorodik a bálványhús evésére. Így a te
ismereted miatt elvész gyönge testvéred, akiért Krisztus meghalt! Amikor
azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge
lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért ha étel botránkoztatja meg
testvéremet, inkább nem eszem húst sohasem, hogy testvéremet meg ne
botránkoztassam.
Nem vagyok-e
szabad? Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Nem az én
művem vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek
bizony az vagyok; mert az én apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜᾶρκον(θ΄17 – 31)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(25, 31-46)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, ἄνθρωπόςτιςπροσῆλθετῷἸησοῦγονυπετῶναὐτῷκαὶλέγων·Διδάσκαλε, ἤνεγκατὸνυἱόνμουπρὸςσέ, ἔχονταπνεῦμαἄλαλον. καὶὅπουἂναὐτὸνκαταλάβῃ, ῥήσσειαὐτόν, καὶἀφρίζεικαὶτρίζειτοὺςὀδόνταςαὐτοῦ, καὶξηραίνεται·καὶεἶποντοῖςμαθηταῖςσουἵνααὐτὸἐκβάλωσι,
καὶοὐκἴσχυσαν. δὲἀποκριθεὶςαὐτῷλέγει·γενεὰἄπιστος, ἕωςπότεπρὸςὑμᾶςἔσομαι;ἕωςπότεἀνέξομαιὑμῶν;φέρετεαὐτὸνπρόςμε. καὶἤνεγκαναὐτὸνπρὸςαὐτόν. καὶἰδὼναὐτὸνεὐθέωςτὸπνεῦμαἐσπάραξεναὐτόν, καὶπεσὼνἐπὶτῆςγῆςἐκυλίετοἀφρίζων. καὶἐπηρώτησετὸνπατέρααὐτοῦ·Πόσοςχρόνοςἐστὶνὡςτοῦτογέγονεναὐτῷ;δὲεἶπε·Παιδιόθεν.
καὶπολλάκιςαὐτὸνκαὶεἰςπῦρἔβαλεκαὶεἰςὕδατα, ἵναἀπολέσῃαὐτόν·ἀλλεἴτιδύνασαι, βοήθησονἡμῖνσπλαγχνισθεὶςἐφἡμᾶς.
δὲἸησοῦςεἶπεναὐτῷ·Τὸεἰδύνασαιπιστεῦσαι, πάνταδυνατὰτῷπιστεύοντι. καὶεὐθέωςκράξαςπατὴρτοῦπαιδίουμετὰδακρύωνἔλεγε·Πιστεύω, Κύριε·βοήθειμουτῇἀπιστίᾳ. ἰδὼνδὲἸησοῦςὅτιἐπισυντρέχειὄχλοςἐπετίμησετῷπνεύματιτῷἀκαθάρτῳλέγωναὐτῷ·Τὸπνεῦματὸἄλαλονκαὶκωφὸν, ἐγὼσοιἐπιτάσσω,
ἔξελθεἐξαὐτοῦκαὶμηκέτιεἰσέλθῃςεἰςαὐτόν. καὶκράξανκαὶπολλὰσπαράξαναὐτόνἐξῆλθε, καὶἐγένετοὡσεὶνεκρός, ὥστεπολλοὺςλέγεινὅτιἀπέθανεν.
δὲἸησοῦςκρατήσαςαὐτὸντῆςχειρὸςἤγειρεναὐτόν, καὶἀνέστη. Καὶεἰσελθόντααὐτὸνεἰςοἶκονοἱμαθηταὶαὐτοῦἐπηρώτωναὐτόνκατἰδίαν, ὅτιἡμεῖςοὐκἠδυνήθημενἐκβαλεῖναὐτό. καὶεἶπεναὐτοῖς·Τοῦτοτὸγένοςἐνοὐδενὶδύναταιἐξελθεῖνεἰμὴἐνπροσευχῇκαὶνηστείᾳ. ΚαὶἐκεῖθενἐξελθόντεςπαρεπορεύοντοδιὰτῆςΓαλιλαίας,
καὶοὐκἤθελενἵνατιςγνῷ·ἐδίδασκεγὰρτοὺςμαθητὰςαὐτοῦκαὶἔλεγεναὐτοῖςὅτιυἱὸςτοῦἀνθρώπουπαραδίδοταιεἰςχεῖραςἀνθρώπων, καὶἀποκτενοῦσιναὐτόν, καὶἀποκτανθεὶςτῇτρίτῃἡμέρᾳἀναστήσεται.

«Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι,
πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου ἔχει
γενικό χαρακτήρα. Ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, διότι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος
πού νά μή δοκίμασε θλίψεις καί στενοχώριες· νά μήν ἔπεσε σέ κινδύνους καί
περιπέτειες· νά μήν ἀντίκρυσε τήν ἀδικία καί τήν κακότητα· νά μήν ἀρρώστησε.
Κοινό γνώρισμα τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι οἱ θλίψεις. Σ’ αὐτές τίς
λυπηρές στιγμές καί στίς δύσκολες καταστάσεις βλέπει καλύτερα ὁ ἄνθρωπος τήν ἀδυναμία
του. Ἀντιλαμβάνεται  ὅτι δέν ἔχει τήν
δύναμη νά ἀνταπεξέλθει καί νά ὑπερνικήσει τή δοκιμασία. Αἰσθάνεται τότε βαθιά
τήν ἀνάγκη νά ζητήσει βοήθεια καί συμπαράσταση. Ἀπό ποῦ ὅμως; Βλέπει  ὅτι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι μποροῦν νά τόν
βοηθήσουν λίγο ἤ καὶ καθόλου. Κάποια μυστηριώδης ἐσωτερική φωνή τοῦ λέει τότε
ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός θά τοῦ συμπαρασταθεῖ ἀποτελεσματικά στή θλίψη του. Ἀκούει
τόν ἴδιο τόν Θεό νά τοῦ λέει·  «εἰ
δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Γιατί λοιπόν νά μήν πιστεύσει
μέ ὅλη του τήν καρδιά καί μέ ὅλη του τήν ψυχή; Ποιός εἶναι ὅμως αὐτός ὁ Θεός,
ἀπό τόν ὁποίο ζητάει καί ἐλπίζει βοήθεια; Εἶναι Θεός Πανάγαθος καὶ
Φιλάνθρωπος, ὅλος καλοσύνη, ἀγάπη καί στοργή γιά τά πλάσματά Του. Εἶναι ὁ
γεμάτος τρυφερότητα Πατέρας, πού μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα νά παρουσιαζόμαστε ὁποιαδήποτε
ὥρα μπροστά Του καί μέ τό θάρρος τοῦ παιδιοῦ νά Τοῦ λέμε·  «Πατέρα, βλέπεις ὅτι θλίβομαι. Θέλω νά ἀπαλύνεις
τόν πόνο μου, νά μέ ἀπαλλάξεις ἀπό τήν δοκιμασία…». Εἶναι ἐκεῖνος πού εἶπε·
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Δέν
ὑπῆρχε ἀσθενής καί ταλαιπωρημένος πού νά Τοῦ ζήτησε βοήθεια καί νά μή Τοῦ τήν
ἔδωσε. Αὐτή ἡ ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Κυρίου πρέπει νά ἀναζωογονεῖ συνεχῶς, νά
θερμαίνει καί νά γιγαντώνει τήν πίστη μας. Μέ τήν πίστη πρός τό  Θεό ἀποκτᾶ ὁ πιστός ἄνθρωπος δύναμη,
συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι πραγματοποιεῖται
ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Ἀλλά ὁ Κύριος καί Θεός εἶναι
καί Πάνσοφος. Μέ ἀσφαλή καί ἀλάθητη ἀκρίβεια γνωρίζει πῶς νά παιδαγωγεῖ τόν ἄνθρωπο.
Πῶς νά τόν ἀποσπᾶ ἀπό τό κακό καί νά τόν κατευθύνει στό ἀγαθό. Πῶς νά τόν
χειραγωγεῖ στό δρόμο τῆς σωτηρίας καί νά τόν βοηθεῖ στήν ἐπιτυχία τοῦ μεγάλου
προορισμοῦ. Αὐτός μέσα στήν πανσοφία Του ἔχει ἄπειρους τρόπους καὶ νά
καταρτίζει τόν ἄνθρωπο μέ τίς θλίψεις καί νά τόν ἀπαλλάσσει ἀπ’ αὐτές· νά τόν
σώζει ἀπό παγίδες καί νά τόν περιφρουρεῖ ἀπό κινδύνους. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος ἔλεγε μέ βαθειά ταπεινοφροσύνη ὅτι, ὡς πρὸς τόν ἑαυτό του, εἶναι ἕνα
τίποτε. Διακήρυττε ὅμως συγχρόνως ὅτι κατόρθωνε τά πάντα μέ τήν πίστη στόν
Χριστό. «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». Αὐτή ἄς εἶναι ἡ πίστη καί
ἡ προσευχή τοῦ καθενός μας.

A szeretet: ez a megítéltetés
mértéke

Azeljövendő ítélet, amelyevilágvégénkövetkezikbemajd, akereszténységalaptanítása. Arraazidőrerémisztő eseményeketjósolnak. Az ítéletmértékeazonbanatestvéreinkirántiszeretet: őkazok, akiketazemberekkicsinynektartanak. Az Úr úgytekinti, hogyminden, rájukirányuló jócselekedetNekimagánakszól. Ezértismondjaazigazaknak: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek”. Az Úrnemhagyjafigyelmenkívülazigazaktöbbierényét éscselekedeteit, ámegyedülimértékkéntaszeretetetnevezimeg, mertaholezvan, aholművelik éssokfélemódonmegnyilatkozik, ottmegjelenikaz összestöbbierényis. Pálapostolatörvényteljességéneknevezteaszeretetet, mertaholezjelenvan, otttovatűnikarossz, agyűlölet, ésvalamennyiszenvedéllyelteltgondolat. Ellenkezőleg: aholszereteturalkodik, ottmindenerényamagateljességébenvirágzik. AkiIstentszereti, nemtudjanemszeretni úgyembertársait, mint önmagát. AzIstenirántiszeretetelőszobája ésbiztosítékaazembertársirántiszeretetnek. Istenaszeretetvégtelenkifejeződése, amelyetgazdagonajándékozottnekünk, hiszenEgyszülöttFiát, JézusKrisztustadtaakínokkaltelikereszthalálraengesztelő áldozatkéntavilág üdvösségéért. Hogyszeretetünk őszinte ésteljeslegyen, olyanamilyennekaztIstenszeretné, samelyetmegjutalmaz, annakazemberszeretet ésjóságcselekedeteivelkellpárosulnia. Felebarátunkmegsegítéseirántiközönyünkaszeretethiányánakjele. Ajótettnemnehéz. Mindenegyesnapadódikrá alkalom. Jövőnkaz öröklétbenattólfügg, hogymittettünkszeretetbőlembertársainkért. Rajtunkmúlik, hogymeghalljukaz Úrdicséretét: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek.”

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Κυριακή, 7/4 18:00 μ.μ.

     Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Τετάρτη, 10/4 08:00 π.μ.

     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Τετάρτη, 10/4 18:00 μ.μ.

     Ὁ Μέγας Κανών.

Πέμπτη, 11/4 08:00 π.μ.

     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 12/4 08:00 π.μ.

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 12/4 18:00 μ.μ.

Ἀκάθιστος Ὕμνος.

Κάθε ἀπόγευμα στίς 18.00 μ.μ.
θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου
.

                         

Kedd, márc. 5. reggel 8h

Isteni Liturgia

Szerda, márc. 6. du. 6h

Paraklisz

Szombat, márc. 9. de. 10h

Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK 61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB