PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,27 Ἰανουαρίου 2019

2019. január 20., vasárnap

Κυριακή ΙΕ΄
Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου)

Lukács
15. vasárnapja (Zákeus vasárnapja)

ἈνακομιδήἱεροῦλειψάνουτοῦἐνἉγίοιςΠατρόςἡμῶνἸωάννου, ἈρχιεπισκόπουΚων/πολεωςτοῦΧρυσοστόμου

Aranyszájú Szent János atyánk,
Konstan-tinápoly érseke ereklyéi Konstantinápolyba való visszavitelének
emléke


Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςβ.

2. hang

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος,
τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ
τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύ-γαζον· Ζωοδότα
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az
őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a Sírban keresve szeplőtelen
testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel,
életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου

τοῦ Χρυσοστόμου

Aranyszájú Szent János
apolitikionja

Ἦχοςπλ. δ’.

Pl. 4. hang

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα
χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ
ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη
Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Szájadnak kegyelme mint tündöklő fáklya  ragyogta be a földkerekséget; elhintette a
világban az önzetlenség kincseit, meg-mutatta nekünk az alázatosság
fenn-költségét. Aranyszájú János atyánk, aki igéddel neveltél, járj
közre  Krisztusnál, az Igénél és
Istennél, hogy  üdvözítse  a 
mi  lelkünket.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος αʹ.

1. hang

Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου, καὶ χεῖρας
τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ’
εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγά-πησας, ὁ
μόνος φιλάνθρωπος.

Aki a szűzi méhet születéseddel
megszen-telted, és Simeon karjait megáldottad, amint kellett, időben
megmentettél minket is, Krisztus Isten. Most pedig békítsd meg a hadakozó
népeket, és erősítsd meg az iga-zhitűeket, akiket megszerettél, egyedülvaló
Emberszerető.

Ἀπόστολος

Apostol

Προκείμενον. Ἦχος
βαρύς.

Prokimen, Mély
hang

Τό στόμα
μου λαλήσει σοφίαν, καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. Στίχ
. Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τά ἔθνη.

Szájam bölcsességet szól, és szívemnek 
igyekvése okosságot. Vers: Halljátok ezt minden  nemzetek.

Ἀπόστολος

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (ζ΄ 26-28, η΄ 1-2)

Apostol

FelolvasásSzentPálapostolnakaZsidókhoz írottleveléből (7, 26-28, 8, 1-2)

Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς,
ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν
γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ
τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ
ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν,
ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.
Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν
δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ῾Αγίων λειτουργὸς καὶ
τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος.

Testvérek, illő volt, hogyilyenfőpapunklegyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, abűnösöktőlelkülönített, ésfölségesebbazegeknél; akineknincsarraszüksége, hogymintapapok, mindennapelőszörasajátvétkeikértmutassonbe áldozatot, azutánanépvétkeiért, mert ő eztegyszersmindenkorramegtette, amikor önmagátfeláldozta. Atörvényugyanisgyarló embereketrendeltpapokká; azeskü szavapedig, amelyatörvényutánjött, az örökké tökéletesFiút. Mindabbólazonban, amitmondunk, ezalegfontosabb: olyanfőpapunkvan, akiaFölségtrónjánakjobbján ülazegekben, mintaszentélyszolgája ésazigazsátoré, amelyetnemember, hanemaz Úr épített.

Εὐαγγέλιον

ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (ιθ΄ 1 – 10)

A Szent Lukács szerinti
Evangélium

(19, 1 -10)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, διήρχετοἸησοῦςτὴνἸεριχώ·καὶἰδοὺἀνὴρὀνόματικαλούμενοςΖακχαῖος, καὶαὐτὸςἦνἀρχιτελώνης, καὶοὗτοςἦνπλούσιος, καὶἐζήτειἰδεῖντὸνἸησοῦντίςἐστι, καὶοὐκἠδύνατοἀπὸτοῦὄχλου, ὅτιτῇἡλικίᾳμικρὸςἦν. Kαὶπροδραμὼνἔμπροσθενἀνέβηἐπὶσυκομορέαν, ἵναἴδῃαὐτόν, ὅτιδιἐκείνηςἤμελλεδιέρχεσθαι. Kαὶὡςἦλθενἐπὶτὸντόπον, ἀναβλέψαςἸησοῦςεἶδεναὐτόνκαὶεἶπενπρὸςαὐτόν·Ζακχαῖε, σπεύσαςκατάβηθι·σήμερονγὰρἐντῷοἴκῳσουδεῖμεμεῖναι. Kαὶσπεύσαςκατέβη, καὶὑπεδέξατοαὐτὸνχαίρων. καὶἰδόντεςπάντεςδιεγόγγυζονλέγοντεςὅτιπαρὰἁμαρτωλῷἀνδρὶεἰσῆλθεκαταλῦσαι. ΣταθεὶςδὲΖακχαῖοςεἶπεπρὸςτὸνΚύριον·Ἰδοὺτὰἡμίσητῶνὑπαρχόντωνμου, Κύριε, δίδωμιτοῖςπτωχοῖς, καὶεἴτινόςτιἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμιτετραπλοῦν. ΕἶπεδὲπρὸςαὐτὸνἸησοῦςὅτισήμερονσωτηρίατῷοἴκῳτούτῳἐγένετο, καθότικαὶαὐτὸςυἱὸςἈβραάμἐστιν·ἦλθεγὰρυἱὸςτοῦἀνθρώπουζητῆσαικαὶσῶσαιτὸἀπολωλός.

Abban
az időben bement Jézus Jerikóba és áthaladt rajta. Ekkor íme, egy Zakeus nevű
férfi, aki a vámosok feje volt és gazdag, szerette volna látni, hogy ki az a
Jézus, de nem tudta a tömeg miatt, mert alacsony termetű volt. Előre futott
tehát, felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.
Amikor Jézus arra a helyre ért, fölnézett, meglátta őt, és ezt mondta neki:
»Zakeus!
Jöjj le hamar, mert ma
a te házadban kell megszállnom.« Erre az sietve lemászott, és örömmel
befogadta. Akik ezt látták, mindannyian zúgolódva mondták: »Bűnös embernél
száll meg!« Zakeus azonban odaállt, és azt mondta az Úrnak: »Uram, íme,
vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam,
négyannyit adok helyette.« Jézus azt mondta neki: »Ma üdvösség köszöntött
erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy
megkeresse és megmentse, ami elveszett.

Ὁ πόθος γιά τόν Χριστό

Ὁ πόθος τοῦ ὰρχιτελώνη Ζακχαίου
βαθύς καί ἄσβεστος, φλόγιζε τά στήθη του. Ἐπιθυμοῦσε νά δεῖ καί νά γνωρίσει
τόν Ἰησοῦ. Κανένα ἐμπόδιο, οὔτε τό συνωστισμένο  πλῆθος, οὔτε τό μικρό του ὕψος δέν μποροῦσε
νά τὸν κρατήσει μακριά ἀπό τον Χριστό. Ἡ καρδιά του δέν γνώριζε δισταγμό. Ὁ
μικρόσωμος αὐτός ἄνθρωπος μεταβάλλεται σέ γίγαντα ἀποφασιστικότητας. Τό ἀποτέλεσμα
ἦταν ὄχι μόνο νά Τόν ἀντικρύσει  ἀλλά
καί ὁ ἴδιος νά γίνει θεατός ἀπό τόν Χριστό, νά Τόν δεχθεῖ στό σπίτι του . Εὐλογημένη
αὐτή ἡ στιγμή. Ὅταν ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ποθεῖ νά δεῖ, νά γνωρίσει, νά
συνδεθεῖ μέ τόν Χριστό, οἱ φυσικές ἀδυναμίες, ἡ κοινωνική θέση, ἡ χλεύη ἴσως
τῶν ἄλλων, τά πάντα ἐκμηδενίζονται, θεωροῦνται σκύβαλα. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι
πού μιμοῦνται τόν Ζακχαίο στήν πορεία του: περιφρονεῖ τά πάντα προκειμένου νά
ἐπιτύχει τόν σκοπό τ
oυ. Ἡ πορεία πρὸς τή συνάντηση αὐτή εἶναι δύσκολη. Τά ἐμπόδια
πολλά, ὁρατά καί ἀόρατα. Στό τέρμα της ὅμως ἀναμένει ὁ Χριστός καί μᾶς
προσφέρει τά οὐράνια δῶρα τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.Νά κρατήσουμε φυλαγμένη
μέσα στην καρδιά μας τήν ἱστορία τοῦ Ζακχαίου. Νά ἔχουμε συνεχῶς στή σκέψη
μας πώς ὁ Χριστός μᾶς περιμένει. Ἀρκεῖ νά διαπιστώσουμε καί νά ἀναγνωρίσουμε
τά λάθη καί τίς παρεκτροπές μας. Φτάνει νά ἀποτινάξουμε τή νάρκη πού μᾶς ἐμποδίζει
στήν προσπάθεια γιά ἐνάρετη ζωή. Τότε τό κλειδί τῆς εὐτυχίας εἶναι στά χέρια
μας. Ἄς ἀκούσομε τή φωνή τῆς καρδιᾶς μας μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι μόνο ὁ Ἰησοῦς
Χριστός καί τό Εὐαγγέλιό Του εἶναι ἡ λύτρωσή μας. Ἄς ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτή
τήν θεϊκή ἐκζήτηση. Κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ, ὅπως ὁ Ζακχαῖος, νά συναντήσει τόν
Κύριο ἄν τὸ θελήσει. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ μόνος ποὺ θά λούσει τή ζωή μας, τίς οἰκογένειές
μας, τίς ἐπιδιώξεις μας, μέ τή χάρη Του. Ἄς μή διστάσουμε. Ἀξίζει νά
χαρίσουμε στόν ἑαυτό μας τήν ἀπόλαυση αὐτή.

A Krisztus iránti vágyakozás

Zákeus, a
fővámszedő vágyakozása mély és kiolthatatlan volt, belsőjét egészen
áthevítette. Jézust óhajtotta látni és megismerni. Sem a zsúfolt tömeg, sem
alacsony termete nem tarthatta őt távol Krisztustól. A szíve nem tétovázott.
Ez az alacsony ember az eltökéltség óriása lesz. S az eredmény nem csak az
lesz, hogy megpillantja Őt, hanem Krisztus is felfigyel rá, és a házába
fogadhatja Őt. Áldott pillanat ez. Amikor az ember ismerni, látni akar, és
Krisztushoz kapcsolódni, akkor a fizikai gyöngeség, a társadalmi helyzet, a
mások gúnyolódása – mindez jelentéktelenné válik, szemétre való lesz. Kevesen
vannak, akik Zákeust utánozzák: keresztülnéz mindenen céljának elérése
érdekében. Nehéz eljutni ehhez a találkozáshoz. Sok az akadály, látható és
láthatatlan egyaránt. A végén azonban Krisztus vár bennünket, és a mennyek
országának ajándékait kínálja nekünk. Őrizzük meg szívünkben Zákeus történetét.
Mindig arra gondoljunk, hogy Krisztus vár reánk. Elég belátni és fölismerni
hibáinkat és elhajlásainkat. Elég megszabadulnunk attól a kábulattól, amely
az erényesen élt életre irányuló kísérleteket megakadályozza. Akkor kezünkben
a boldogság kulcsa. Hallgassunk szívünk hangjára annak biztos tudatában, hogy
csakis Jézus Krisztus és az ő evangéliuma a megváltásunk. Feleljünk erre az
isteni fürkészésre. Minden ember képes, ahogy Zákeus, találkozni az Úrral, ha
szeretne. Csakis ő képes, kegyelme által életünket, családunkat,
törekvéseinket megtisztítani. Ne tétovázzunk. Ajándékozzuk meg magunkat ennek
örömével.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 29/1 08:00 π.μ.

     Θ. Λειτουργία.

Τρίτη, 29/1 18:00 μ.μ.

     Ἑσπερινός.

Τετάρτη, 30/1 08:00 π.μ.

     Θ. Λειτουργία.

Τετάρτη, 30/1 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκληση.

Παρασκευή, 1/2 8:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 1/2 18:00 μ.μ.

Ἑσπερινός.

Σάββατο, 2/2 9:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

Hétfő, 12.31. reggel 8h

IsteniLiturgia

Kedd, 01.01. reggel 10h

IsteniLiturgia

Péntek, 01.04.18h

KirályiimaórákVízkeresztelőtt

Szombat, 01.05. 10h

Isteni Liturgia és
Vízszentelés

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB