PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,13 Ἰανουαρίου 2019

2019. január 13., vasárnap

Μετάτά Φῶτα

Vízkereszt
utáni vasárnap

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Ἑρμύλου καί Στρατονίκου,

Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς

Μεσοπαντητίσσης

Szent Ermülosz és Sztratonikosz vértanúk,
Meszopantitissza Istenszülő ikonjának

tisztelete


Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςπλ. δ.

Pl.4. hang

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος,

ταφὴν καταδέξω τριήμερον,

ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν·

ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν,

Κύριε δόξα σοι .

A magasságból szállottál alá Könyörületes, elfogadtad
a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől.
Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked.

Ἀπολυτίκιον

τῶν Θεοφανείων

A Vízkereszt apolitikionja

Ἦχος α’.

1. hang

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς
Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν
σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 

Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk,
megnyilatkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata
bizonyságot tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lélek galamb
képében, igazolta a szózat eredetét. Krisztus Istenünk, aki megjelentél és megvilágosítottad
a világot, dicsőség Néked.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος δʹ.

4. hang

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε,
ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.

MegjelentélmaaföldkerekségnekUrunk, ésaTevilágosságodmegjelöltetettmirajtunk, kikteljestudattalmagasztalunkTéged. Eljöttél,
megjelentél, megközelíthetetlen Világosság.

Ἀπόστολος

Apostol

Προκείμενον. Ἦχος
α΄.

Prokimen, 1. hang

Γένοιτο,
Κύριε, τό ἔλεος ἐφ’ ἡμᾶς. Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε,
δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ.

Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk.

Vers: Örvendezzetek, igazak, az Úrban

Ἀπόστολος

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (δ΄ 7-13)

Apostol

FelolvasásSzentPálapostolnakazefezusiakhozírottleveléből (4, 7-13)

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ
χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν
αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι
καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν Ἀποστόλους,
τοὺς δὲ Προφήτας, τοὺς δὲ Εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ Ποιμένας καὶ Διδασκάλους, πρὸς
τὸν καταρτισμὸν τῶν Ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως
τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ
Χριστοῦ.

Testvérek, Mindegyikünkannyikegyelmetkapottajándékba, amennyitKrisztusadott. Ezértmondjaaz Írás:

Fölmentamagasba, magávalvitteafoglyokat, Sosztottazembereknekajándékokat.” Azpedig, hogyfölment, mimástjelent, minthogyelőbbleisszálltazalsó földitájakra? Akileszállt, ugyanazemelkedettminden égfölé, hogyamindenségetbetöltse. Ő egyeseketapostolokká, másokatprófétákká, ismétmásokatevangelistákká, pásztorokká éstanítókká tett, hogyistenszolgálatraneveljékaszenteket ésfölépítsékKrisztustestét, amígmindnyájanelnemjutunkahitnek ésIstenFiamegismerésénekegységére ésmeglettemberré nemleszünkKrisztusteljességénekmértékében

Εὐαγγέλιον

ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (δ΄ 12-17)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(4, 12 -17)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, ἀκούσαςἸησοῦςὅτι᾽ΙωάννηςπαρεδόθηἀνεχώρησενεἰςτὴνΓαλιλαίαν. ΚαὶκαταλιπὼντὴνΝαζαρὲτἐλθὼνκατῴκησενεἰςΚαπερναοὺμτὴνπαραθαλασσίανἐνὁρίοιςΖαβουλὼνκαὶΝεφθαλίμ·ἵναπληρωθῇτὸῥηθὲνδιὰ᾽Ησαΐουτοῦπροφήτουλέγοντος·ΓῆΖαβουλὼνκαὶγῆΝεφθαλίμ, ὁδὸνθαλάσσης, πέραντοῦ᾽Ιορδάνου,
Γαλιλαίατῶνἐθνῶν, λαὸςκαθήμενοςἐνσκότειφῶςεἶδενμέγα, καὶτοῖςκαθημένοιςἐνχώρᾳκαὶσκιᾷθανάτουφῶςἀνέτειλεναὐτοῖς. Ἀπὸτότεἤρξατο᾽Ιησοῦςκηρύσσεινκαὶλέγειν·Μετανοεῖτε,
ἤγγικενγὰρβασιλείατῶνοὐρανῶν.

Abban az időben, amikor amikor
Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszavonult Galileába.
Elhagyta Názáretet és a tómelléki Kafarnaumba, Zabulón és Neftali vidékére
költözött. Így teljesedett be Izajás próféta szava: „Zabulón földje és
Neftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a
nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot pillantott meg, és világosság
támadt azoknak, akik a halál árnyékában és országában laknak.” Ettől fogva
Jézus tanítani kezdett. „Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a
mennyek országa!”

«Φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς»

Ὁ Κύριός μας ἦλθε στή γῆ σάν φῶς
μέγα, σάν τό μοναδικό φῶς. Ἡ ἔλευσή Του βρῆκε τούς ἀνθρώπους σέ μιά ἀτμόσφαιρα
σκοταδιοῦ: καταθλιπτική, ἄχαρη, πληκτική, μονότονη, ἀποκαρδιωτική ζωή. Ὁ ἄνθρωπος
ἦταν ἀδύναμος νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά δεσμά πού τόν κρατοῦσαν αἰχμάλωτο. Ἦλθε ὅμως
τό φῶς. Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε. Τό πυκνό σκοτάδι διαλύθηκε. «Θεός ἐφανερώθη ἐν
σαρκί» καί φάνηκε τό πλήρωμα τῆς Θεότητος. . Ὁ ζωογόνος ἥλιος τῆς ἀλήθειας ἔχει
ἀνατείλει. Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεῖ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ τρόπος τῆς λυτρώσεως εἶναι πλέον εὔκολος. Ὁ φωτισμός τῆς διανοίας, ἡ ἀπελευθέρωση
τῆς καρδιᾶς ἀπό τήν δουλεία τῶν παθῶν καί τίς τύψεις τῆς συνείδησης, ἡ ἀληθινή
χαρά τῆς ζωῆς προσφέρονται πλέον σέ ὅλους ἐκείνους πού θέλουν νά τά ἀποκτήσουν.
Ὁ ὁλόλαμπρος πνευματικός ἥλιος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, προσφέρει
πλούσιο τό φῶς τῆς ἀλήθειας καί ὅλα τά ἀνεκτίμητα δῶρα μιᾶς φωτισμένης ζωῆς. Ὅποιος
ἀπό μᾶς ἀκολουθεί τόν Χριστό, δέν θά βαδίσει ποτέ μέσα στά φοβερά σκοτάδια τῆς
πλάνης· δέν θά βυθισθεῖ στό ἔρεβος τῆς σκοτισμένης διάνοιας καί τῆς ταραγμένης
συνείδησης. Μέ ὁδηγό τό φῶς Του θά γνωρίζει γιατί ζεῖ, ποιός εἶναι ὁ ὕψιστος
προορισμός του, πῶς θά γίνει ἄξιο τέκνο τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπημένος ἀδελφός τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό τό φῶς τοῦ Κυρίου, τήν ἀνεκτίμητη διδασκαλία Του, ἄς τήν ἔχουμε
ὁδηγό καί χαρά στή ζωή μας, τήν παροῦσα καί τήν μέλλουσα.

Világosság támadt nékik

Urunk nagy
fényességként jött el a földre, mint egyedüli világosság. Eljövetele az embereket
a sötétség légkörében találta: csüggedt, örömtelen, egyhangú és szívtelen
élet közepette. Az ember erőtlen volt ahhoz, hogy fölszabadulhasson a
kötelékek alól, melyek leigázva tartották. A fény azonban megjelent. Az
igazság feltárult. Eloszlott a sűrű sötétség. „Az Isten testben tündöklött
fel” és az istenség teljessége megjelent. Fölkélt az igazság életet adó
napja. Krisztus fénye világítja, melegíti, és életre kelti az emberek lelkét.
Immár egyszerű a megszabadulás módja. Az elme megvilágosítása, a szív
fölszabadítása a szenvedélyek szolgasága és a lelkiismeretet gyötrő bűntudat
alól, és az élet valódi öröme felajánltatik mindazok számára, akik ezt tűzik
ki célul. A fényességes szellemi nap, a mi Urunk Jézus Krisztus gazdagon adja
nekünk az igazság fényét, s vele a megvilágosodott élet összes értékes
ajándékát. Aki követi közülünk Krisztust, sosem fog többé a tévutak félelmetes
sötétjében járni; nem száll alá az elme és a nyugtalan lelkiismeret sötét
tárnáiba. Az Ő fényének segedelmével megtudja, miért él, mi a végső célja,
hogyan legyen Isten méltó gyermeke és Krisztus szeretett testvére. Az Úrnak
ez a fénye és felbecsülhetetlen értékű tanítása legyen jelenlegi és eljövendő
életünk vezérlője és öröme.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 15/1 08:00 π.μ.

     Θ. Λειτουργία

Τετάρτη, 16/1 18:00 μ.μ.

Ἑσπερινός

Πέμπτη, 17/1 8:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία

Παρασκευή, 18/1 8:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία.

Kedd, jan.15. reggel 8h

Isteni Liturgia

Szerda, jan.16. du. 6h

Vecsernye – Nagy Szent
Antal

Csütörtök, jan. 17. reggel
8h

      Isteni liturgia

Péntek, jan.18. reggel 8h

Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB