PATRIARCHÁTUS

Az ortodox kereszténységről magyarul

Fontosabb könyvek:

Bălan, Ioanichie: A moldvai szerzetesek élete. Ford. Korányi Mária és Pikler Mihály. Budapest, Odigitria–Osiris, 2002.

Bazil, Nagy Szent: Életszabályok. 1–3. kötet. Ford. Orosz László. Nyíregyháza, Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 1991, 1994, 1995.

Berki Feriz (szerk.): Az orthodox kereszténység. Budapest, /Magyar Ortodox Adminisztratúra/, 1984.

Bloom, Anthony: Elmélkedések. Ford. Kaulics László. Nyíregyháza, Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 1989.

Bloom, Anthony: Az élő ima. Ford. Imrényi Tibor. Budapest, Odigitria–Osiris, 2002.

Bugár István (szerk.): Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban. 1–2. kötet. Fordította Bugár István, Kövér András, Hasznos Andrea. Budapest, Paulus Hungarus—Kairosz Kiadó, 2004.

Bunge, Gabriel: A Szentháromság-ikon. A szent ikonfestő Andrej Rubljov lelkisége és műve. Ford. Pappné Orosz Klára és Orosz Beáta. Nyíregyháza, Örökségünk Kiadó, 1994.

Clément, Olivier: Kérdések az emberről. Ford. Baán István. Budapest, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004.

Csodatévő Takla Hajmánót. Vál., ford. Ormos István. /Budapest/, Helikon Kiadó, 1986.

Egyiptomi Szent Mária és Remete Szent Onúfriosz. Ford. Krasznai Judit és Tóth Péter. /Budapest/, Terebint, 1998.

Az életadó oszlop. Georgiai szentek és vértanúk legendái. Vál., ford. Bíró Margit. /Szombathely/, /Életünk Szerkesztősége/, 1990.

Faludy Anikó: Bizánc festészete és mozaikművészete. /Budapest/, Corvina Kiadó, 1982.

Florenszkij, Pavel: Az ikonosztáz. Ford. Kiss Ilona. /Budapest/, Corvina, 1988.

Gergely, Nagy Szent: Moralia. Bibliakommentár a Jób könyvéhez. Ford. P. Urbán /Barotai György/. Budapest, Terebint, 2000.

Gillet, Lev: Az ortodox lelkiség. Ford. Gábor Bálint József. /Pannonhalma/, Bencés Kiadó, 1999.

Gogol, N. V. : Az isteni liturgiáról. Ford. Korzenszky Richárd. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 1993.

Goricseva, Tatjána: Istenről beszélni veszélyes. Tapasztalataim Keleten és Nyugaton. Luzern, Teológiai-Pasztorációs Tanulmányok Magyar Központja, 1988.

Ignátiosz, IV., Antióchiai Patriarcha: A feltámadás és a modern ember. Ford. Jeviczki Ferenc. Bakonybél, Szent Mauríciusz Cella, 2000.

“Így imádkozzatok!” Egyházatyák tanításai az imádságról és az Úr imádságáról. Vál., ford. Szabó Flóris. /Pannonhalma/, Bencés Kiadó, 1999.

Imrényi Tibor (szerk.): Magyarság és ortodoxia. Ezer esztendő. Budapest, Magyar Ortodox Egyházmegye–Miskolci Ortodox Múzeumért Alapítvány, 2001.

Az isteni és az emberi természetről. Görög egyházatyák. 1–2. kötet. Vál. Vidrányi Katalin. /Budapest/, Atlantisz, 1994.

Ivancsó István: Magyar Mózes – liturgikus tiszteletének tükrében, Nyíregyháza, 1997.

János, Aranyszájú Szent: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Ford. Perczel István. Budapest, Odigitria–Osiris, 2002.

Jeromos, Szent: “Nehéz az emberi léleknek nem szeretni”. Ford. Adamik Tamás. /Budapest/, Helikon, 1991.

Johannes Cassianus: Az egyiptomi szerzetesek tanítása. (Collationes Patrum.) 1–2. kötet. Ford. Simon Árkád. Pannonhalma–Tihany, Magyar Bencés Kongregáció, 1998.

Johannes Cassianus: A keleti szerzetesek szabályai. (De Institutis coenobiorum.) Ford. Simon Árkád. Pannonhalma–Tihany, Magyar Bencés Kongregáció, 1998.

Kis Filokália. A szívbéli imádság könyve. Vál. Mathias Dietz. Budapest, Filosz Kiadó, 2004.

Krisztus közöttünk. /Szerző nélkül./ Ford. Baán István. Budapest, Szent István Társulat, 1984.

Kürillosz, Jeruzsálemi Szent: Összes művei. Budapest, /Budapesti Központi Papnevelő Intézet/, 1995.

Lepahin Valerij: Az óorosz kultúra ikonarcúsága. Szeged, /József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék/, 1992.

Maximos, Hitvalló Szent: Fejezetek a szeretetről. Ford. Kapitány György. /Budapest/, Paulus Hungarus–Kairosz, 1998.

Meyendorff, Jean: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Budapest, Odigitria–Osiris, 2003.

Nacsinák Gergely András: A szem böjtje. Tanulmányok az orthodox kereszténység művészetéről. Budapest, Paulus Hungarus–Kairosz, 2003.

Nacsinák Gergely András – Soós Sándor: Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülő kertje. /Budapest/, Kairosz Kiadó, 2004.

Orosz László: Nikolaosz Kabaszilasz liturgia-magyarázata. Nyíregyháza, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, 1996. /A könyv Nikolaosz Kabaszilasz művét tartalmazza. A bevezető és a jegyzetek Orosz László munkája./

Perczel István: Isten felfoghatatlansága és leereszkedése. Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János metafizikája és misztikája. /Budapest/, Atlantisz, 1999.

Popova, Olga: Az ikon. /Budapest/, Officina ’96 Kiadó, 1996.

Regnault, Lucien: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Fordította Bódogh-Szabó Pál. Budapest, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004.

Ruzsa György–Rácz Endre: Az ikonok könyve. /Budapest/, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1981.

Ruzsa György: Novgorod, Pszkov és az orosz Észak. /Budapest/, Corvina Kiadó, 1981.

Schmemann, Alexander: Liturgia és élet. Ford. Mente Éva. /Zsámbék/, Corvinus Kiadó, 1997.

Schmemann, Alexander: A világ életéért. Ford. Buji Ferenc. /Budapest/, Paulus Hungarus–Kairosz, 2001.

Schönborn, Christoph: Krisztus ikonja. /Budapest/, Holnap Kiadó, 1997.

Simeon, Szent, az Új Teológus: Huszonöt fejezet az istenismeretről és a teológiáról. Ford. Perczel István. /Budapest/, Paulus Hungarus–Kairosz, 2001.

Steinhardt, Nicolae: A gyümölcs ideje. Ford. Láng Zsolt. Kolozsvár, Koinónia Könyvkiadó, 2000.

Szalóky Zsolt: Bolgár kolostorok. /Budapest/, Képzőművészeti Kiadó, 1983.

Szalóky Zsolt: Görög kolostorok. /Budapest/, Képzőművészeti Kiadó, 1984.

Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása. Összeáll. és ford. Hidász Ferenc. Homokkomárom, Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 1996.

A szent öregek könyve. Vál., ford. Baán István. Budapest, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2000.

Szerafim, Szárovi Szent: A Szentlélek megszerzése. Ford. Somlai György. /Budapest/, Terebint, 1996.

Thöle, Reinhard (szerk.): Bevezetés az ortodoxia világába. /Budapest/, Kálvin János Kiadó, 2001.

H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. Szeged, JATE, 1991.

Uszpenszkij, Leonyid: Az ikon teológiája. Ford. Kríza Ágnes. Budapest, Paulus Hungarus–Kairosz, 2003.

Vanyó László: “Legyetek tökéletesek”. Tanulmányok a keresztény aszkézis történetéhez a szerzetesség kialakulásáig. /Budapest/, Szent István Társulat, /1992/.

Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest, Szent István Társulat, 1988.

Vanyó László (szerk.): “Ókeresztény írók”-sorozat. Budapest, Szent István Társulat.

 1. Az ókeresztény egyház és irodalma. 1979.
 2. Apokrifek. 1979.
 3. Apostoli atyák. 1979.
 4. Euszebiosz Egyháztörténete. Ford. Baán István. 1983.
 5. Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Ford. Erdő Péter. 1983.
 6. A kappadókiai atyák. 1983.
 7. Vértanúakták és szenvedéstörténetek. 1984.
 8. A II. századi görög apologéták. 1984.
 9. Szókratész Egyháztörténete. 1984. Ford. Baán István.
 10. Aurelius Augustinus: A Szentháromságról. Ford. Gál Ferenc. 1985.
 11. Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek. 1986.
 12. Tertullianus művei. 1986.
 13. Szent Athanasziosz művei. 1991.
 14. Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról. 1997.
 15. Szent Cyprianus művei. 1999.
 16. Nagy Szent Baszileiosz művei. 2001.
 17. Nazianzoszi Szent Gergely művei. 2001.
 18. Nüsszai Szent Gergely művei. 2002.
 • Vanyó László (szerk.): “Ókeresztény Örökségünk”-sorozat. (Kötetenként különböző fordítók, nem csak Vanyó L.) /Budapest/, Jel Kiadó.
 • Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. 1. Karácsonyi ünnepkör. 1995.
 • Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. 2. Húsvéti ünnepkör. 2002.
 • Az egyházatyák beszédei Szűz Mária-ünnepekre. (3.) 2002.
 • Az egyházatyák beszédei az apostolok és vértanúk ünnepeire. (4.) 1996.
 • A III-IV. század szentjei. 1999.
 • Isten a szeretet. Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből. Ford. Orosz Athanáz. 2002.

Ware, Kallistos, archimandrita: Az ortodox út. Ford. P. Gábor Mózes. /Budapest/, Paulus Hungarus–Kairosz, 2002.

A zarándok elbeszélései. Ford. Korzenszky Richárd. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 1994.

Ziziulasz, John D: Két tanulmány. Ford. Jeviczki Ferenc. Nyíregyháza, 2000.

Összeállította: Havasi Ágnes és Pikler Mihály

2005. szeptember 29.