PATRIARCHÁTUS

Az Istenszülő Oltalma (az orosz liturgikus hagyomány szerint).

Ünnepe: Október 1.
Bölcs Leó uralkodása alatt (886-912), amikor nagy veszélyben volt az ellenség részéről Konstantinápoly városa, különös dolog történt a város egyik részében az Istenszülő tiszteletére épített templomban. Október 1-én az éjszaka 4. órájában, a templomban sok nép tartózkodott. A Krisztusért balgatagságot gyakorló András, felemelve szemeit, látott egy szépséges asszonyt, aki nagy kísérettel jött be a templom főajtaján Keresztelő Szent János és apostol Szent János tartották karjait. Nagy sereg előzte meg és követte őket fehér ruhában. András és tanítványa: Epifán felismerték az Istenszülőt a szépséges asszonyban. Az Istenszülő az ambonhoz érve, térden állva, sokáig imádkozott, szemeiből könnyeket hullatva. Befejezve imádságát, az oltárasztal elé járult és ott is imádkozott a jelenlevő népért. Imádságának befejezése után levette fejéről villámként ragyogó nagy fejkendőjét, amelyet fején hordott. Tisztaságos kezeivel nagy ünnepélyességgel terítette szét minden jelenlevő fölé. András és Epifán sokáig nézték ezt az emberek fölé terített ragyogó fejtakarót. Amíg az Istenszülő a templomban volt, látható volt a takaró is. Miután azonban eltávozott a templomból, a kendő láthatatlan lett. De magával víve a kendőt, otthagyta segítségét és oltalmát a jelenlevők számára. Ezt az eseményt az Istenszülő oltalmának ünnepét a XII. századtól ünneplik.