PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A forrásnál

Κυριακή,28 Ἰουλίου 2019

2019. július 28., vasárnap

Κυριακή ΣΤ΄
Ματθαίου.

Máté VI. vasárnapja

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος
καί Παρμενᾶ. Τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.

Szent Prochor, Nikánor, Timón és Parmenász apostol emléke,
A Khrüszobalanton-monostorbeli Szentéletű Irén emléke

Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχος πλ. α’.

Pl.1. hang

ΤὸνσυνάναρχονΛόγονΠατρὶκαὶΠνεύματι, τὸνἐκΠαρθένουτεχθένταεἰςσωτηρίανἡμῶν, ἀνυμνήσωμενπιστοὶκαὶπροσκυνήσωμεν, ὅτιηὐδόκησεσαρκί, ἀνελθεῖνἐντῷΣταυρῷ, καὶθάνατονὑπομεῖναι, καὶἐγεῖραιτοὺςτεθνεῶτας, ἐντῇἐνδόξῳἈναστάσειαὐτοῦ.

Az Atyával és a Lélekkel együtt
öröktől való Igét, aki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk
hívők és hódoljunk néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és
elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges
feltámadásával.

Ἀπολυτίκιον Ὁσίας Εἰρήνης

Szentéletű Irén apolitikionja

Ἦχος πλ. α’.

Pl.1. hang

Βασιλείαςγήινουςπάλαιοὐκἔτυχες, ἀλλἄφθάρτωνστεφάνωννῦνσὲἠξίωσεν, ΝυμφίοςσουΧριστὸςὡραιότατος, καθιέρωσαςσαυτήν, ὅλῃκαρδίᾳκαὶψυχῇ, ΕἰρήνηὉσίαΜῆτερ, Χρυσοβαλάντουδόξα, ἡμῶνδὲπροσφυγὴκαὶβοήθεια.

Hajdan nem nyerted el a földi
császár trónját, de most romolhatatlan koronára méltatott vőlegényed, a
szépséges Krisztus. Neki szentelted magad egész szívedből és lelkedből, ó,
szentéletű Irén anyánk, Khrüszobalanton dicsősége, nekünk pedig menedékünk és
segítségünk!

Κοντάκιον

Kondákion

Ἦχος βαρύς.

Mély hang

Ἐπὶτοῦὄρουςμετεμορφώθης, καὶὡςἐχώρουνοἱΜαθηταίσουτὴνδόξανσου, ΧριστὲΘεὸςἐθεάσαντο, ἵναὅτανσεἴδωσισταυρούμενον, τὸμὲνπάθοςνοήσωσινἑκούσιον, τῷδὲκόσμῳκηρύξωσιν, ὅτισὺὑπάρχειςἀληθῶς, τοῦΠατρὸςτὸἀπαύγασμα.

A hegyen átváltoztál,
tanítványaid pedig dicsőségedet szemlélték, ó, Krisztus Isten, amennyire befogadhatták,
hogy amikor majd megfeszítve látnak, megértsék önként vállalt szenvedésedet,
a világnak pedig hirdessék, hogy valóban te vagy az Atya kisugárzása.

Ἀπόστολος

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (ιβ΄ 6-14)

Apostol

Pál Rómaiakhoz írt leveléből (Rm. 12, 6 – 14)

Ἀδελφοί, ἔχοντεςχαρίσματακατὰτὴνχάριντὴνδοθεῖσανἡμῖνδιάφορα, εἴτεπροφητείανκατὰτὴνἀναλογίαντῆςπίστεως, εἴτεδιακονίανἐντῇδιακονίᾳ, εἴτεδιδάσκωνἐντῇδιδασκαλίᾳ, εἴτεπαρακαλῶνἐντῇπαρακλήσει, μεταδιδοὺςἐνἁπλότητι, προϊστάμενοςἐνσπουδῇ, ἐλεῶνἐνἱλαρότητι. ἀγάπηἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντεςτὸπονηρόν, κολλώμενοιτῷἀγαθῷ·τῇφιλαδελφίᾳεἰςἀλλήλουςφιλόστοργοι, τῇτιμῇἀλλήλουςπροηγούμενοι, τῇσπουδῇμὴὀκνηροί, τῷπνεύματιζέοντες, τῷκυρίῳδουλεύοντες, τῇἐλπίδιχαίροντες, τῇθλίψειὑπομένοντες, τῇπροσευχῇπροσκαρτεροῦντες, ταῖςχρείαιςτῶνἁγίωνκοινωνοῦντες, τὴνφιλοξενίανδιώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας,
εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Testvéreim, különböző
adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően: ha prófécia, a hit
mértéke szerint, ha szolgálat, akkor a szolgálat gyakorlásában, aki tanít, a tanításban,
aki vigasztal, a vigasztalásban, aki adakozik, egyszerűségben, aki elöljáró,
buzgóságban, aki irgalmasságot gyakorol, vidámságban. A szeretet legyen
tettetés nélkül, utáljátok a gonoszságot, ragaszkodjatok a jóhoz! Testvéri
szeretetben gondoskodjatok egymásról, versengjetek az egymás iránti
tiszteletben, ne lankadjatok az igyekezetben, legyetek buzgók Lélekben,
szolgáljatok az Úrnak, örvendjetek a reménységben, legyetek türelmesek a
sanyarúságban, állhatatosak az imádságban, örvendezők a reménységben,
béketűrők a nyomorúságban, osztozzatok a szentek szükségleteiben, gyakoroljátok
a vendégszeretetet! Áldjátok azokat, akik üldöznek benneteket, áldjatok, ne
átkozzatok!

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον

(θ΄
1-8)

Evangélium

Máté szerint

(9, 1-8)

ΤῷκαιρῷἐκείνῳἐμβὰςἸησοῦςεἰςπλοῖονδιεπέρασενκαὶἦλθενεἰςτὴνἰδίανπόλιν. Καὶἰδοὺπροσέφεροναὐτῷπαραλυτικὸνἐπὶκλίνηςβεβλημένον. καὶἰδὼνἸησοῦςτὴνπίστιναὐτῶνεἶπεντῷπαραλυτικῷ·Θάρσει, τέκνον·ἀφέωνταίσοιαἱἁμαρτίαισου. καὶἰδούτινεςτῶνγραμματέωνεἶπονἐνἑαυτοῖς·Οὗτοςβλασφημεῖ.
καὶεἰδὼςἸησοῦςτὰςἐνθυμήσειςαὐτῶνεἶπεν·Ἵνατίὑμεῖςἐνθυμεῖσθεπονηρὰἐνταῖςκαρδίαιςὑμῶν;τίγάρἐστινεὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταίσουαἱἁμαρτίαι, εἰπεῖν, ἔγειρεκαὶπεριπάτει;ἵναδὲεἰδῆτεὅτιἐξουσίανἔχειυἱὸςτοῦἀνθρώπουἐπὶτῆςγῆςἀφιέναιἁμαρτίαςτότελέγειτῷπαραλυτικῷ·Ἐγερθεὶςἆρόνσουτὴνκλίνηνκαὶὕπαγεεἰςτὸνοἶκόνσου. καὶἐγερθεὶςἀπῆλθενεἰςτὸνοἶκοναὐτοῦ. ἰδόντεςδὲοἱὄχλοιἐθαύμασανκαὶἐδόξασαντὸνΘεὸντὸνδόνταἐξουσίαντοιαύτηντοῖςἀνθρώποις.

Abban az időben
Jézus a bárkába szállt, átkelt a tengeren, és visszatért a városába. Ekkor
íme, odahoztak hozzá egy ágyon fekvő bénát. Látva hitüket, Jézus így szólt a
bénához: „Bízzál, gyermekem! Bűneid bocsánatot nyertek.” Erre egyesek az
írástudók közül ezt mondták magukban: „Ez káromlást szól.” Jézus látta gondolataikat,
és így szólt: „Miért gondoltok gonosz dolgokat a szívetekben? Vajon mi
könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek a bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj
föl, és járj’? S hogy lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a
bűnöket megbocsátani …” Ekkor így szólt a bénához: „Kelj föl, vedd fel az
ágyadat, és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Amikor a tömeg látta ezt, megdöbbent,
és dicsőítette az Istent, aki ekkora hatalmat adott az embereknek.

«Θάρσει τέκνον, ἀφεωνταί
σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»

Τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ ἀπό
τόν Κύριο μᾶς διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ὁ παράλυτος διέθετε μεγάλη
πίστη ἀλλά παράλληλα τόν διακατεῖχε ἕνα αἴσθημα φόβου καί ἀγωνίας, λόγῳ τῆς ἁμαρτωλῆς
κατάστασής του συναισθανόμενος ὅτι αὐτή ἦταν ἐμπόδιο γιά τή θεραπεία του. Ὁ
Κύριος εἶδε τήν ψυχική κατάσταση τοῦ παραλύτου καί πρίν τόν θεραπεύσει,
θέλοντας νά τοῦ δώσει θάρρος, τοῦ λέγει: «θάρσει, τέκνον». Ὁ παράλυτος ἀκούγοντας
τά λόγια τοῦ Κυρίου ἔνιωσε μέσα του τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἐνισχύθηκε ἀκόμη
περισσότερο στήν πίστη. Ὁ Κύριος εἶδε τήν πίστη τοῦ παραλύτου καί τῶν ἀνθρώπων
πού τόν μετέφεραν καί ἀμέσως προχώρησε στήν θεραπεία. Δυστυχῶς, αὐτή ἡ πίστη ἀπουσιάζει
ἀπό τίς καρδιές μας, ἀπό τή ζωή μας γενικότερα, ἀκόμα καί ὅταν παρακαλοῦμε
τόν Θεό μέ τίς προσευχές μας νά ἐπέμβει στή ζωή μας κάνοντας ἕνα θαῦμα. Τά
χείλη μας μπορεῖ νά προσεύχονται, ἡ καρδιά μας ὅμως διατηρεῖ ἀμφιβολίες. Ὁφείλουμε
ὅμως νά ἔχουμε σταθερή πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι γιά τόν Θεό τά πάντα εἶναι
δυνατά. Στό θεϊκό Του θέλημα δέν ὑπάρχει κανένα ἐμπόδιο. Ὁ Κύριος δέν
περιορίστηκε μόνο στήν θαυματουργική θεραπεία τοῦ σώματος ἀλλά ἐπεκτάθηκε καί
στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἡ θεία ἐξουσία Του. Ἡ
ἐξουσία αὐτή πήγαζε ἀπό τό γεγονὀς ὅτι Ἐκεῖνος ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας
πού ἔχει τή δύναμη νά συγχωρεῖ ἀκόμα καί τίς ἁμαρτίες. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἰατρός
ὄχι μόνο τῶν σωμάτων ἀλλά καί τῶν ψυχῶν. Θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς σύνολο. Πρώτα ἀσχολεῖται
μέ τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς, μέ τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν καί μετά προχωρεῖ στή
σωματική ἀσθένεια. Γιά τό Θεό δέν ἔχει τόσο μεγάλη σημασία ἡ σωματική μας ἀκεραιότητα,
ὅσο ἡ πνευματική μας ὑγεία. Κάθε θαῦμα στοχεύει πρώτιστα στήν πνευματική μας
προκοπή καί τελείωση καί κατά δεύτερο λόγο στήν ἀποκατάσταση τῆς σωματικῆς
μας ἀσθένειας. Ἐκεῖνο πού χρειαζόμαστε εἶναι νά πιστεύουμε ἀκράδαντα  στό Θεό, χωρίς ἀμφιβολίες καί νά μεριμνοῦμε
με ζῆλο γιά τά πνευματικά ἀγαθά. Νά ζοῦμε ζωή μυστηριακή, συνδεδεμένη μέ τήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία διαρκῶς προσφέρει στόν καθένα μας τό θαῦμα τῆς σωτηρίας.

Bátorság, gyermekem, abűneidbocsánatotnyertek

AzinaszakadtmeggyógyításátMáté evangélistabeszéliel. Abénanagyhitrőltetttanúságot, ugyanakkorfélelem ésbizonytalanságishatalmábakerítette, mert önnönbűnösségénektudatamiatt úgy érezte, azgyógyulásánakakadályalehet. Az úrláttalelkiállapotát, ésmielőttmeggyógyítottavolna, bátorította: „Bátorság, gyermekem!”. Azpedig, hallvánaz Úrszavát, megéreztemagábanKrisztusszeretetét, ésméginkábbmegerősödötthitében. Az Úrláttaabénahitét, ésazokét, akik őtodavitték, ésmárishozzáfogottagyógyításhoz. Sajnos éppezahithiányzikaszívünkből, és általábanaz életükbőlis, mégakkorisamikorimáinkbankérjükIstent, hogycsodávalavatkozzonbeaz életünkbe. Habárazajkainkkalimádkozunk, aszívünkbenkételyekmaradnak. Ámszükséges, hogyhitünkszilárdlegyen éshogybizonyosaklegyünkafelől, hogyIstennekmindenlehetséges. Isteniakarataakadálytnemismer. Az Úrnemszorítkozottpusztánatestigyógyításra, kiterjesztetteaztalélekreis. Ilymódontárultfelistenihatalma. Ezahatalomabbóleredt, hogy ő voltamegígértMessiás, akinekmégabűnöketisvolthatalmamegbocsátani. Krisztus nem csak a test, hanem a lélek
orvosa is. Az embert egységes egésznek tekinti. Először a lélek gyógyításával
foglalkozik, megbocsátva a bűnöket, és utána folytatja a test gyógyításával.
Isten számára a testi elesettség nem olyan fontos, mint a lélek egészsége.
Minden csodatétel először a lelki javulásunkat és tökéletesedésünket célozza,
s csak másodsorban a testi egészség helyreállítását. Amire szükség van, az
az, hogy rendületlenül bízzunk Istenben, kétségek nélkül, és buzgón gondot
viseljünk a lelki javakra. Hogy szentségi életet éljünk, Krisztus Egyházával
összeforrva, mely szüntelenül az üdvösség csodáját kínálja nekünk.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 30/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη, 31/7 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκληση.

Κάθε ἡμέρα
τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά τελείται ἡ Θεία Λειτουργία στίς 08.00
π.μ. καί ἡ Ἱερά Παράκλησις στίς 18.00 μ.μ.

Kedd, júl. 30. reggel8h:

Isteniliturgia

Szerda, júl. 31. du. 6h:

Szent
könyörgő istentisztelet

ANagyboldogasszonyböjtjeidején (Aug. 1-15. között) mindenreggel 8 órátólisteniliturgiáttartunk, este 6-tólpedigszent könyörgő istentiszteletet.

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott
segítségért.

Elismertegyhàz 7RK 61.190951-19.9.1995

OPTBANKNYRT. BUDAPESTIREGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 –  
BIC (SWIFT): OPTVHUHB