PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A Forrásnál

Κυριακή,9 Ἰουνίου 2019

2019. június 9., vasárnap

Κυριακή Ζ΄ ἀπό
τοῦ Πάσχα

(Τῶν Ἁγίων 318
θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

AHúsvétutániVII. vasárnap

(AzI. egyetemeszsinaton ülésező 318 istenhordozó

atya
emléke

ΤοῦἐνἉγίοιςΠατρόςἡμῶνΚυρίλλου, ἈρχιεπισκόπουἈλεξανδρείας.

Szent Cirill alexandriai érsek emléke


Ἀπολυτίκιον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςπλ. β΄.

Pl.2. hang

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ
οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν
σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν δην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ,
δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az
őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen
testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a
Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség
Néked.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων
Πατέρων

A szent atyák tropárionja

Ἦχοςπλ. δ΄.

Pl.4. hang

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν
πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυ-εύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Fölöttébb dicsőített vagy Krisztus Istenünk, aki
atyáinkat földi fényforrásoknak állítottad, és általuk mindnyájunkat az igaz
hitre vezéreltél. Nagyirgalmú, dicsőség Néked.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος πλ. βʹ.

Pl.2. hang

Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας
τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος,
ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς
καθ’ ὑμῶν.

Betöltvén a rólunk való gondviselést, és a földieket
az égiekkel egyesítvén, mennybe-mentél dicsőséggel Krisztus Istenünk, el nem
válva egyiktől sem, hanem távozás nélkül köztünk maradva, és így kiáltva
azokhoz, kik szeretnek Téged: Én vagyok tiveletek, és senki ellenetek.

Ἀπόστολος

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κ΄ 16-18, 28-36)

Apostol

Apostolok cselekedetei (20, 16-18, 28-36)

᾿Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος
παραπλεῦσαι τὴν ῎Εφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ· ἔσπευδε
γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς ῾Ιεροσόλυμα ᾿Απὸ
δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς ῎Εφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ
ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο,
ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ
ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν
τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ
ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι
ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι
καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ
οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ
ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι
τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε·
μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ
σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.

Azokban
a napokban Pál elhatározta, hogy elhajózik Efezus mellett, hogy Ázsiában időt
ne veszítsen. Sietett, hogy hacsak lehetséges, pünkösd napjára Jeruzsálemben
legyen. Milétoszból azután beüzent Efezusba és magához kérette az egyház
presbitereit. Mikor ezek megérkeztek, így szólt hozzájuk: „Ti tudjátok, hogy
Ázsiába jövetelem első napjától fogva hogyan éltem köztetek. Vigyázzatok
magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt ennek élére titeket elöljárókul a
Szentlélek, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével
szerzett meg. udom, hogy távozásom után ragadozó farkasok törnek rátok és nem
kegyelmeznek a nyájnak. Sőt még köztetek is támadnak olyanok, akik csalárd
beszéddel magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Őrködjetek tehát és
véssétek emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szüntelenül könnyek
közt intettem mindegyikteket. Most pedig Istennek és az ő kegyelmébe ajánllak
titeket. Neki hatalma van arra, hogy fölépítse művét és megadja nektek az
összes többi szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát
vagy ruháját. Ti tudjátok, hogy ezek a kezek keresték meg azt, amire nekem és
környezetemnek szüksége volt. Minden alkalommal megmutattam nektek, hogy
hogyan kell dolgozni és ezzel a gyöngéket segíteni. Jézus szavaira emlékezve,
aki azt mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Ezeket mondta, aztán
térdre hullott és mindnyájukkal közösen imádkozott.

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰἸωάννην(ιζ΄ 1 – 13)

A Szent János szerinti Evangélium

(17, 1 -13)

ΤῷκαιρῷἐκείνῳἐπάραςἸησοῦςτοὺςὀφθαλμοὺςαὐτοῦεἰςτὸνοὐρανὸν, εἶπε·Πάτερ, ἐλήλυθενὥρα·δόξασόνσουτὸνυἱόν, ἵνακαὶυἱὸςσουδοξάσῃσέ, καθὼςἔδωκαςαὐτῷἐξουσίανπάσηςσαρκός, ἵναπᾶνδέδωκαςαὐτῷδώσῃαὐτοῖςζωὴναἰώνιον. αὕτηδέἐστιναἰώνιοςζωή, ἵναγινώσκωσινσὲτὸνμόνονἀληθινὸνΘεὸνκαὶὃνἀπέστειλαςἸησοῦνΧριστόν. ἐγώσεἐδόξασαἐπὶτῆςγῆς, τὸἔργονἐτελειώσαδέδωκάςμοιἵναποιήσω·καὶνῦνδόξασόνμεσύ, πάτερ, παρὰσεαυτῷτῇδόξῃεἶχονπρὸτοῦτὸνκόσμονεἶναιπαρὰσοί. Ἐφανέρωσάσουτὸὄνοματοῖςἀνθρώποιςοὓςδέδωκάςμοιἐκτοῦκόσμου. σοὶἦσανκαὶἐμοὶαὐτοὺςδέδωκας, καὶτὸνλόγονσουτετηρήκασι. νῦνἔγνωκανὅτιπάνταὅσαδέδωκάςμοιπαρὰσοῦεἰσιν·ὅτιτὰῥήματαἔδωκάςμοιδέδωκααὐτοῖς, καὶαὐτοὶἔλαβονκαὶἔγνωσανἀληθῶςὅτιπαρὰσοῦἐξῆλθον, καὶἐπίστευσανὅτισύμεἀπέστειλας. ἐγὼπερὶαὐτῶνἐρωτῶ·οὐπερὶτοῦκόσμουἐρωτῶἀλλὰπερὶὧνδέδωκάςμοι, ὅτισοίεἰσι, καὶτὰἐμὰπάντασάἐστινκαὶτὰσὰἐμά, καὶδεδόξασμαιἐναὐτοῖς. καὶοὐκέτιεἰμὶἐντῷκόσμῳ, καὶαὐτοὶἐντῷκόσμῳεἰσί, καὶἐγὼπρὸςσὲἔρχομαι. Πάτερἅγιε, τήρησοναὐτοὺςἐντῷὀνόματίσουοὓςδέδωκάςμοι, ἵναὦσινἓνκαθὼςἡμεῖς. ὅτεἤμηνμεταὐτῶνἐντῷκόσμῳ, ἐγὼἐτήρουναὐτοὺςἐντῷὀνόματίσουοὓςδέδωκάςμοιἐφύλαξα, καὶοὐδεὶςἐξαὐτῶνἀπώλετοεἰμὴυἱὸςτῆςἀπωλείας, ἵναγραφὴπληρωθῇ. νῦνδὲπρὸςσὲἔρχομαι, καὶταῦταλαλῶἐντῷκόσμῳἵναἔχωσιτὴνχαρὰντὴνἐμὴνπεπληρωμένηνἐναὑτοῖς.

Amikor Jézus mindezt elmondta, szemét az égre emelve
így szólt: »Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy a Fiú is
megdicsőítsen téged, ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden test fölött,
hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az,
hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus
Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön: befejeztem a művet, amelyet
rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál,
azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ lett. Megismertettem
nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ők a tieid voltak, és
nekem adtad őket, s ők megtartották a te szavadat. Most már megtudták, hogy
minden, amit nekem adtál, tőled van, 8mert az igéket, amelyeket nekem adtál,
átadtam nekik; ők elfogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és
elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök,
hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid. Mindaz, ami az enyém, a
tiéd, és ami a tiéd, az enyém, és én megdicsőültem bennük. Én már nem vagyok
a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám,
tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint
mi. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket nekem adtál.
Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia,
hogy az Írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a
világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.

Κυριακή τῶν Ἁγίων
Πατέρων

Κυριακή
τῶν Ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Στήν Ἐκκλησία μας
ἡ ἑορτή αὐτή τοποθετεῖται ἀνάμεσα στίς μεγάλες ἐορτές τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς
Πεντηκοστῆς. Τό νόημα τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναλήψεως εἶναι ἡ θέωση τῆς ἀνθρώπινης
φύσης, τήν ὁποία προσέλαβε ὁ Χριστός καί τήν ἐνθρόνισε στά δεξιά τοῦ Θεοῦ
Πατρός. Τήν Πεντηκοστή πανηγυρίζομε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τόν
φωτισμό καί ἁγιασμό τοῦ ἀνθρώπου. Μέ τή συμμετοχή του στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός γίνεται ἀληθινά πνευματοφόρος, ἐμπλουτίζεται ἀπό τά ἄπειρα
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μετέχει στίς δωρεές του. Ἡ Α΄ Οἰκουμενική
Σύνοδος εἶναι ἕνα ἀξιομνημόνευτο γεγονός διότι μὲ τὶς ἀποφάσεις της
περιφρούρησε τήν ὀρθή πίστη ἀπό τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου καί τῶν ὀπαδῶν
του, πού δίδασκαν ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι Θεός, ἀλλά ἄνθρωπος. Ἡ πλάνη αὐτή, ὅπως
τονίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ μεγαλύτερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν
γιατί, ἄν ὁ Χριστός εἶναι κτίσμα, δηλαδή ἄνθρωπος, τότε πῶς μπορεῖ νά σώσει
τόν ἄνθρωπο. Στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ δόθηκε ἡ μεγαλύτερη
μάχη καί νικήθηκε ἡ δύναμη τῆς ἁμαρτίας, ἡ κατάρα τοῦ Νόμου, ἡ ἀδυσώπητη
μοίρα  τῶν θνητῶν, τό κράτος τοῦ
θανάτου. Ὅσοι βαπτίζονται στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐνδύονται τόν Κύριο, μέ
τή Χάρη τοῦ Πνεύματος, ἑνώνονται μέ τό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησίακαί οἰκειοποιοῦνται
τή νίκη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός, σύμφωνα μέ τήν πίστη
μας, εἶναι ἀχώριστος ἀπό τήν Ἐκκλησία πού εἶναι τό Σῶμα Του καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι
ἀχώριστη ἀπό τό Χριστό πού εἶναι ἡ κεφαλή καί ἡ ἀπαρχή της, ἡ ζωή καί τό ἦθος
της

A szent atyák vasárnapja

Az első
egyetemes zsinaton részt vevő 318 istenhordozó atya vasárnapja. Egyházunkban
ezt a két nagy ünnep, a Mennybemenetel és a Pünkösd között kap helyet. A
mennybemenetel ünnepe az emberi természet átistenüléséről szól, amelyet
Krisztus magára vett, és az Atya Isten jobbján ültetett trónra. Pünkösdkor a
Szentlélek alászállását ünnepeljük, valamint az ember megvilágosodását és
megszentelését. Az ortodox keresztény a misztériumokban való részesülés által
valóban lélekhordozóvá válik, a Szentlélek számtalan kegyelmével gazdagodik,
és ajándékaiban részesül. Az első egyetemes zsinat azért megemlékezésre méltó
esemény, mert döntéseivel megőrizte a helyes hitet Áriosz és támogatói
eretnek tanításával szemben, akik azt tanították, hogy Krisztus csak ember,
nem Isten. Ez a tévedés, ahogy az Egyház atyái hangsúlyozzák, minden idők
legnagyobb eretneksége, mert ha Krisztus teremtmény, vagyis ember, akkor
hogyan is volna képes üdvözíteni az embert. Az Istenember Jézus Krisztus
személyében lezajlott a legnagyobb harc és legyőzetett a bűn hatalma, a
Törvény átka, a halandók kíméletlen végzete, a halál uralma. Akik
megkeresztelkednek a Szentháromság nevében, magukra öltik az Urat a
Szentlélek kegyelmével, egyesülnek az Ő testével, az Egyházzal, és a
megtestesült Isten Fiának győzelmét tudhatják magukénak. Krisztus, hitünk
szerint, elválaszthatatlan az Ő testétől, vagyis az Egyháztól, az Egyház
pedig elválaszthatatlan Krisztustól, aki a Fő és az Eredet,az élet és a
lelkiség a számára.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 11/6 08:00 π.μ.

     Θ. Λειτουργία

Τετάρτη, 12/6 18:00 μ.μ.

     Ἱερά Παράκλησις

Παρασκευή, 14/6 08:00 π.μ.

     Θ. Λειτουργία

Σάββατο, 15/6 10:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία.

Kedd, 06.11. reggel 8h

IsteniLiturgia

Szerda, 06.12. délután 6h

      Paraklisz

Péntek, 06.14. reggel8h

      IsteniLiturgia

Szombat, 06.15. reggel 10h

       Isteni
Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK 61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB