PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,7 Ἰουλίου 2019

2019. július 7., vasárnap

ΚυριακήΓ΄Ματθαίου

Máté
III. vasárnapja

ΤοῦὉσίουΠατρόςἡμῶνΘωμᾶτοῦἐνΜαλεῷκαίτῆς

ἉγίαςΜεγαλομάρτυροςΚυριακῆς.

Szentéletű
atyáinknak, a Malea-hegyi Tamásnak valamint Szent Kirjáka nagyvértanúnőnek
emléke

Ἀπολυτίκιονἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςβ’.

Pl.4. hang

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ
ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ
τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων
ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Midőn leszállottál a
halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn
pedig a halottakat a föld mélyéről feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak
így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίας
Κυριακῆς

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςδ’.

Pl.4. hang

Κυρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα
Χριστόν, ἐξ ὅλης ἠγάπησας, Κυριακὴ τῆς ψυχῆς, καὶ χαίρουσα ἤθλησας, ὅθεν
Παρθενομάρτυς, παρ’ αὐτοῦ δοξασθεῖσα, βρύεις το
ς σὲ τιμώσιν, ἰαμάτων τὴν
χάριν, το
ς πάσιν αἰτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.

A te báránykád
fennszóval kiált föl hozzád, Jézusom: Téged sóvároglak, Jegyesem, téged
keresve harcolok. Szenvedek érted, hogy veled uralkodhassam, meghalok érted,
hogy benned éljek. Fogadj el tehát szeplőtelen áldozat gyanánt, aki
szeretettel áldozom föl magamat tenéked! Az ő könyörgésére üdvözítsd a mi
lelkünket, ó Irgalmas!

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος δʹ.

Pl.4. hang

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε,
μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-γαζόντων σοι· Τάχυνον
εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων
σε.

Keresztények csalhatatlan oltalma, az
Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját,
hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy
gyors a közbenjárásban, és Siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki
mindenkor oltalmazod tisztelőidet.

Ἀπόστολος

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς

Παύλου (γ΄ 23-29, δ΄ 1-5)

Apostol

Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből (Gal. 3
23-29, Gal 4.
1-5)

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον
ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ
νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης
δὲ τῆς πίστεως οὐκ ἔτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς
πίστεως ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε·
οὐκ ἔνι ᾽Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ
᾽Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ, καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον
ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους
ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν
νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα
τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον
ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Testvérek! Amíg a hit el nem érkezett, a törvény fogságában
voltunk tartva a hit számára, amely majd kinyilatkoztatást
nyer. Ennélfogva a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk volt, hogy a hit
által igazuljunk meg. Amikor azonban elérkezett a hit, már nem vagyunk a
nevelő alatt.

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által
Krisztus Jézusban. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek
Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra: nincs többé zsidó, sem görög,
sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő; mert mindnyájan egy vagytok
Krisztus Jézusban. Ha pedig ti Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai,
s az ígéret szerint való örökösök.
Mondom pedig: Amíg az
örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, bár mindennek ura, hanem
gyámok és gondviselők alatt van az apjától előre meghatározott
időig. Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgasága
alatt voltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát,
aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat,
akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰΜατθαῖον

(ς΄
22-33)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(6, 22-33)

ΕἶπενΚύριος·λύχνοςτοῦσώματόςἐστινὀφθαλμός·ἐὰνοὖνὀφθαλμόςσουἁπλοῦς, ὅλοντὸσῶμάσουφωτεινὸνἔσται·ἐὰνδὲὀφθαλμόςσουπονηρὸς, ὅλοντὸσῶμάσουσκοτεινὸνἔσται. εἰοὖντὸφῶςτὸἐνσοὶσκότοςἐστί, τὸσκότοςπόσον;Οὐδεὶςδύναταιδυσὶκυρίοιςδουλεύειν·γὰρτὸνἕναμισήσεικαὶτὸνἕτερονἀγαπήσει, ἑνὸςἀνθέξεταικαὶτοῦἑτέρουκαταφρονήσει·οὐδύνασθεΘεῷδουλεύεινκαὶμαμωνᾷ. Διὰτοῦτολέγωὑμῖν, μὴμεριμνᾶτετῇψυχῇὑμῶντίφάγητεκαὶτίπίητε, μηδὲτῷσώματιὑμῶντίἐνδύσησθε·οὐχὶψυχὴπλεῖόνἐστιντῆςτροφῆςκαὶτὸσῶματοῦἐνδύματος;ἐμβλέψατεεἰςτὰπετεινὰτοῦοὐρανοῦ, ὅτιοὐσπείρουσινοὐδὲθερίζουσινοὐδὲσυνάγουσινεἰςἀποθήκας, καὶπατὴρὑμῶνοὐράνιοςτρέφειαὐτά·οὐχὑμεῖςμᾶλλονδιαφέρετεαὐτῶν;τίςδὲἐξὑμῶνμεριμνῶνδύναταιπροσθεῖναιἐπὶτὴνἡλικίαναὐτοῦπῆχυνἕνα;καὶπερὶἐνδύματοςτίμεριμνᾶτε;καταμάθετετὰκρίνατοῦἀγροῦπῶςαὐξάνει·οὐκοπιᾷοὐδὲνήθει·λέγωδὲὑμῖνὅτιοὐδὲΣολομὼνἐνπάσῃτῇδόξῃαὐτοῦπεριεβάλετοὡςἓντούτων. Εἰδὲτὸνχόρτοντοῦἀγροῦ, σήμερονὄντακαὶαὔριονεἰςκλίβανονβαλλόμενον, Θεὸςοὕτωςἀμφιέννυσιν, οὐπολλῷμᾶλλονὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;μὴοὖνμεριμνήσητελέγοντες, τίφάγωμεντίπίωμεντίπεριβαλώμεθα;πάνταγὰρταῦτατὰἔθνηἐπιζητεῖ·οἶδενγὰρπατὴρὑμῶνοὐράνιοςὅτιχρῄζετετούτωνἁπάντων. ζητεῖτεδὲπρῶτοντὴνβασιλείαντοῦΘεοῦκαὶτὴνδικαιοσύνηναὐτοῦ, καὶταῦταπάνταπροστεθήσεταιὑμῖν.

Mondá az Úr: A test világossága a szem. Ha tehát a szemed jó, egész
tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha
pedig a benned lévő fény sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!

Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a
másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok
az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek.
Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait:
nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok
táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki
aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a
ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek:
nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt
dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei
füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti,
mennyivel inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok:
‘Mit együnk?’, vagy: ‘Mit igyunk?’, vagy: ‘Mibe öltözködjünk?’ Mert ezeket a
pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre
szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát,
és mindezt megkapjátok hozzá.

«Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ…»

Ἡ εὐαγγελική περικοπή ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου
μας. Ἡ ὁμιλία αὐτή περιλαμβάνει ὁδηγίες πού πρέπει νά ρυθμίζουν τήν ζωή μας.
Πράξεις πού ἀφοροῦν τόν ἑαυτό μας, τή σχέση μέ τούς συνανθρώπους καί φυσικά
τήν σχέση μας μέ τόν Θεό. Ἡ περικοπή μᾶς παραγγέλλει νά ἐπιζητοῦμε τόν τελικό
μας στόχο καί προορισμό πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπικράτηση τῆς
δικαιοσύνης Του. Τρία εἶναι τά κύρια σημεία τῆς περικοπῆς: Ἡ καθαρότητα τῆς
ψυχῆς, ἡ ἀπόλυτη ὑποταγή στό θείο θέλημα καί ἡ ἐμπιστοσύνη μας στήν πρόνοια
τοῦ Θεοῦ. Τά μάτια μας εἶναι τό λυχνάρι πού ἐκπέμπει τό φῶς πού ὑπάρχει μέσα
μας, δείχνει τό περιεχόμενό μας. Ὅταν ἡ ψυχή καί ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
καθαρές, τότε τά μάτια του ἐκπέμπουν πλούσιο καί καθαρό φῶς. Φωτίζουν τούς
γύρω του. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς μας, ἡ καθαρότητά της φανερώνεται στήν ἔκφραση τῶν
ματιῶν μας, τοῦ προσώπου μας. Αὐτό πού ζητάει ὁ Κύριος εἶναι νά διατηρήσουμε
τήν ψυχή μας καθαρή ἀπό τήν ἁμαρτία. Νά ἐκπέμπουμε φῶς. Ἡ συμμόρφωσή μας μέ
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ θά φωτίζει τήν συμπεριφορά μας καί θά διαμορφώνει τόν τρόπο
ζωῆς μας. Πολλές φορές ἡ καθημερινότητα μέ τά ποικίλα προβλήματα, μᾶς
συμπαρασύρει νά ξεχνάμε τόν στόχο καί τόν προορισμό μας. Μέ εὐκολία ἀφηνόμαστε.
Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι δέν εἴμαστε χριστιανοί μόνο γιά ὁρισμένα πράγματα,
γιά ὁρισμένο χρόνο. Δέν μποροῦμε νά δουλεύουμε σέ δύο ἀφεντικά. Ἤ εἴμαστε
πιστοί καί συνειδητοί χριστιανοί καί τό δηλώνουμε μέ θάρρος καί τό
φανερώνουμε στήν πράξη ἤ δέν εἴμαστε. Ὀφείλουμε νά ἐμπιστευόμαστε τήν πρόνοια
τοῦ Θεοῦ. Τό νόημα τῆς προτροπῆς τοῦ Κυρίου δέν εἶναι νά μήν μεριμνοῦμε γιά
τίς καθημερινές ἀνάγκες τῆς ζωῆς μας, ἀλλά νά μήν ἔχουμε γι΄αὐτήν ἀγχώδη
μέριμνα πού δείχνει ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στόν Θεό. Θά ἐργαζόμαστε βέβαια καί
θά φροντίζουμε γιά τίς ἀνάγκες μας, θά στηρίζουμε ὅμως τίς ἐλπίδες μας καί θά
ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Χριστό. «Ζητᾶτε πρώτα τήν οὐράνια βασιλεία καί
τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί ὅλα τά ὑπόλοιπα θά
προστεθοῦν», θά σᾶς δοθοῦν ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό, μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος.   

“Ti keressétek először az Isten országát…”

 Ez az evangéliumi perikópa az Úr hegyi
beszédének részlete. Ez a beszéd útmutatásokat tartalmaz arra nézvést, hogyan
kell életünket alakítanunk. Az önmagunkra, a felebarátunkra és az Istennel
való kapcsolatunkra vonatkozó cselekvéseket. Arra buzdít, hogy keressük végső
célunkat, Isten Országát és kérjük az Ő igazságosságát. A részletnek három fő
mondanivalója van: a lélek tisztasága, az isteni akaratnak való tökéletes
alárendelődés, és az Isten előrelátásába vetett teljes bizodalom. Szemünk a
mécs, amely a bennünk lévő fényt sugározza, és megmutatja, ami bennünk van.
Amikor az ember lelke és lelkiismerete tiszta, a szem is bőségesen árasztja a
tiszta fényt. Maga körül mindent megvilágosít. A szemünkben,
arckifejezésünkben megnyilatkozik lelkünk egészsége és tisztasága. Az Úr azt
kéri: lelkünket a bűntől tisztán őrizzük meg. Fényt adjunk. Isten szavának
való engedelmességünk viselkedésünket is világossá teszi, és átformálja
életvitelünket. Sokszor a hétköznapok megannyi gondja-baja arra késztet
minket, hogy megfeledkezzünk célunkról és rendeltetésünkről. Könnyen
feladjuk. Tudnunk kell, hogy nemcsak bizonyos tekintetben és csak egy bizonyos
időre vagyunk keresztények. Nem szolgálhatunk két úrnak. Vagy lelkiismeretes
keresztények vagyunk és ezt bátran vállalva cselekedetekben is megmutatjuk,
vagy nem vagyunk azok. Bíznunk kell Isten gondviselésében. Az Úr nem arra
buzdít bennünket, hogy ne gondoljunk a mindennapi életszükségletekkel, hanem
hogy azok miatt ne aggodalmaskodjunk, mert ez az Istenbe vetett bizalom
hiányát mutatná. Persze, hogy dolgozunk és törődünk szükségleteinkkel, ám
reményünket és feltétlen bizalmunkat Krisztusba vetjük. „Keressétek először a
mennyek országát és Isten igazságosságát és minden más megadatik” a jóságos
Istentől, biztosít róla minket az Úr.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Τρίτη, 9/7 08:00 π.μ.

     Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη, 10/7 18:00 μ.μ.

Ἱερά Παράκληση.

Πέμπτη, 11/7 08:00 π.μ.

 Θεία Λειτουργία.

Παρασκευή, 12/7 08:00 π.μ.

Θ. Λειτουργία.

Kedd, július 09. reggel 8h

Isteni
Liturgia

Szerda, július. 10. du. 6h:

Könyörgő
Kánon az Istenszülőhöz

Csütörtök, július 11. reggel
8h

Isteni
Liturgia

Péntek, július 12. reggel 8h

Isteni
Liturgia

                                     ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK 61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB