PATRIARCHÁTUS

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς

A
Forrásoknál

Κυριακή,17 Μαρτίου 2019

2019. március 17., vasárnap

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

A
Farsang vasárnapja/Húshagyó vasárnap

ΤοῦὉσίουΠατρόςἡμῶνἈλεξίου, ἀνθρώπουτοῦΘεοῦ.

Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Παύλου.

Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz
vértanúk emléke.

                                                             


Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον

Feltámadási apolitikion

Ἦχοςα΄.

Mély hang

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων,
καὶ στρατιωτῶν φυλασ-σόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ,
δωρού-μενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι
ζωοδότα.
Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ
σου, μόνε φιλάνθρωπε.
 

Elpusztítottadkereszteddelahalált, alatornakmegnyitottadaParadicsomot, akenethozó asszonyoksiralmátmegváltoztattad, ésapostolaidnakmegparancsoltad, hogyhirdessék: FeltámadtálKrisztusIsten, megadvánavilágnakanagyirgalmat.

Κοντάκιον

Kontákion

Ἦχος πλ. δʹ.

1. hang

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν
δεινῶν, εὐχα-ριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ
κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι, Χαῖρε,
Νύμφη ἀνύμφευτε.

Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a
mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek
megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az
olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos
Bírám.

Ἀπόστολος

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς

Παύλου (ια΄ 24-26, 32-40)

Apostol

Szent Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 1.
leveléből (8, 8-13, 9, 1-2)

Ἀδελφοί, πίστειΜωϋσῆςμέγαςγενόμενοςἠρνήσατολέγεσθαιυἱὸςθυγατρὸςΦαραώ, μᾶλλονἑλόμενοςσυγκακουχεῖσθαιτῷλαῷτοῦΘεοῦπρόσκαιρονἔχεινἁμαρτίαςἀπόλαυσιν·μείζοναπλοῦτονἡγησάμενοςτῶνΑἰγύπτουθησαυρῶντὸνὀνειδισμὸντοῦΧριστοῦ·ἀπέβλεπεγὰρεἰςτὴνμισθαποδοσίαν. Καὶτίἔτιλέγω; ἘπιλείψειγάρμεδιηγούμενονχρόνοςπερὶΓεδεών, ΒαράκτεκαὶΣαμψὼνκαὶ᾽Ιεφθάε, ΔαυΐδτεκαὶΣαμουὴλκαὶτῶνΠροφητῶν·οἳδιὰπίστεωςκατηγωνίσαντοβασιλείας, εἰργάσαντοδικαιοσύνην, ἐπέτυχονἐπαγγελιῶν, ἔφραξανστόματαλεόντων, ἔσβεσανδύναμινπυρός, ἔφυγονστόματαμαχαίρας, ἐνεδυναμώθησανἀπὸἀσθενείας, ἐγενήθησανἰσχυροὶἐνπολέμῳ, παρεμβολὰςἔκλινανἀλλοτρίων·ἔλαβονγυναῖκεςἐξἀναστάσεωςτοὺςνεκροὺςαὐτῶν·ἄλλοιδὲἐτυμπανίσθησαν, οὐπροσδεξάμενοιτὴνἀπολύτρωσιν, ἵνακρείττονοςἀναστάσεωςτύχωσιν·ἕτεροιδὲἐμπαιγμῶνκαὶμαστίγωνπεῖρανἔλαβον, ἔτιδὲδεσμῶνκαὶφυλακῆς·ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐνφόνῳμαχαίραςἀπέθανον, περιῆλθονἐνμηλωταῖς, ἐναἰγείοιςδέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧνοὐκἦνἄξιοςκόσμος, ἐνἐρημίαιςπλανώμενοικαὶὄρεσικαὶσπηλαίοιςκαὶταῖςὀπαῖςτῆςγῆς. Καὶοὗτοιπάντεςμαρτυρηθέντεςδιὰτῆςπίστεωςοὐκἐκομίσαντοτὴνἐπαγγελίαν, τοῦΘεοῦπερὶἡμῶνκρεῖττόντιπροβλεψαμένου, ἵναμὴχωρὶςἡμῶντελειωθῶσι.

Testvérek, az
étel nem tesz minket kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk hiányt
szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővelkedni. Vigyázzatok azonban, hogy a ti
szabadságotok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozására. Mert ha valaki
azt, akinek ismerete van, a bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a lelkiismerete,
mert gyönge, felbátorodik a bálványhús evésére. Így a te ismereted miatt
elvész gyönge testvéred, akiért Krisztus meghalt! Amikor azonban testvéreitek
ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus
ellen vétkeztek. Ezért ha étel botránkoztatja meg testvéremet, inkább nem
eszem húst sohasem, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam.
Nem vagyok-e szabad? Nem vagyok-e apostol?
Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Nem az én művem vagytok-e ti az Úrban? Ha
másoknak nem is volnék apostola, nektek bizony az vagyok; mert az én
apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban

ΕὐαγγέλιονἐκτοῦκατὰἸωάννην(α΄44 – 52)

A Szent Máté szerinti Evangélium

(25, 31-46)

Τῷκαιρῷἐκείνῳ, ἠθέλησενἸησοῦςἐξελθεῖνεἰςτὴνΓαλιλαίαν, καὶεὑρίσκειΦίλιππονκαὶλέγειαὐτῷ·Ἀκολούθειμοι. ἦνδὲΦίλιπποςἀπὸΒηθσαϊδά, ἐκτῆςπόλεωςἈνδρέουκαὶΠέτρου. εὑρίσκειΦίλιπποςτὸνΝαθαναὴλκαὶλέγειαὐτῷ·ὋνἔγραψεΜωϋσῆςἐντῷνόμῳκαὶοἱπροφῆται, εὑρήκαμεν, ἸησοῦντὸνυἱὸντοῦἸωσὴφτὸνἀπὸΝαζαρέτ. καὶεἶπεναὐτῷΝαθαναήλ·ἘκΝαζαρὲτδύναταίτιἀγαθὸνεἶναι;λέγειαὐτῷΦίλιππος·Ἔρχουκαὶἴδε. εἶδενἸησοῦςτὸνΝαθαναὴλἐρχόμενονπρὸςαὐτὸνκαὶλέγειπερὶαὐτοῦ·ἼδεἀληθῶςἸσραηλίτηςἐνδόλοςοὐκἔστι. λέγειαὐτῷΝαθαναήλ·Πόθενμεγινώσκεις;ἀπεκρίθηἸησοῦςκαὶεἶπεναὐτῷ·ΠρὸτοῦσεΦίλιππονφωνῆσαι, ὄνταὑπὸτὴνσυκῆνεἶδόνσε. ἀπεκρίθηΝαθαναήλκαὶλέγειαὐτῷ·Ραββί, σὺεἶυἱὸςτοῦΘεοῦ, σὺεἶβασιλεὺςτοῦἸσραήλ. ἀπεκρίθηἸησοῦςκαὶεἶπεναὐτῷ·Ὅτιεἶπόνσοι, εἶδόνσεὑποκάτωτῆςσυκῆς, πιστεύεις;μείζωτούτωνὄψῃ. καὶλέγειαὐτῷ·Ἀμὴνἀμὴνλέγωὑμῖν, ἀπἄρτιὄψεσθετὸνοὐρανὸνἀνεῳγότα, καὶτοὺςἀγγέλουςτοῦΘεοῦἀναβαίνονταςκαὶκαταβαίνονταςἐπὶτὸνυἱὸντοῦἀνθρώπου.

«Ἒρχου καί ἲδε»

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
καί ἡ Ἐκκλησία θυμάται τό κορυφαίο γεγονός τῆς εκκλησιαστικής μας ιστορίας,
της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 843 στο Βυζάντιο,
χάρις στην αποφασιστική συμβολή της βασιλίσσης αγίας Θεοδώρας. «Ἒρχου καί ἲδε».
Πραγματικά εκείνο που μπορεί να εξουδετερώσει προκαταλήψεις, να διαλύσει
τυχόν αμφιβολίες, να εμπνεύσει, να θερμάνει και να αναπτύξει ζωντανή και
καρποφόρα πίστη προς τον Χριστό είναι η προσωπική γνωριμία μαζί Του. Κάθε
καλοπροαίρετος άνθρωπος, που δεν έχει σκληρυνθεί από την απάτη της αμαρτίας,
καθένας που με ειλικρίνεια ποθεί την λύτρωση, όταν γνωρίσει τον Χριστό, θα
αισθανθεί την καρδιά του να ελκύεται προς αυτόν, τον νου του να φωτίζεται και
την πίστη να γεννάται μέσα του. Πολλοί πολέμιοι καί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ στό
διάβα τῶν αἰώνων, μέ ἀγαθή διάθεση, μόλις γνώρισαν Τόν γνώρισαν μετεβλήθησαν ἀμέσως.
Ἔγιναν μέ ἔργα καί λόγια πιστοί μαθητές καί κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου Του. Ο
άνθρωπος έρχεται και βλέπει καθαρά, γνωρίζει σαφώς και πείθεται απόλυτα ότι ο
σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού είναι ως άνθρωπος, ο τέλειος και ιδανικός
τύπος. Γιατί σ’ Αυτόν δεν υπάρχει η παραμικρή κηλίδα αμαρτίας, κανένα
επισκίασμα ανθρώπινης αδυναμίας, καμία ενοχή. Υπήρξε από την αρχή και
παρέμεινε μέχρι το τέλος ο πλήρως και τελείως αναμάρτητος. Εκείνος που θα
πλησιάσει με απροκατάληπτη και αγαθή διάθεση τον Χριστό, θα Τον γνωρίσει ως
το υπέρλαμπρο φως του κόσμου. Θα φωτισθεί ο ίδιος από την θεία διδασκαλία
του. Θα ακούσει και θα μάθει μεγάλες αλήθειες. Θα πάρει τη χάρη του Χριστού,
τις ανεκτίμητες δωρεές των μυστηρίων, την άφεση των αμαρτιών, την αληθινή
ειρήνη και χαρά, τον ίδιο τον Χριστό με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα
γίνει Χριστοφόρος και Θεοφόρος, σοφός κατά Χριστόν, αγαπημένο τέκνο του Θεού,
θεός κατά χάριν, αδελφός και συγκληρονόμος του Χριστού. Και τότε χαρούμενος
και ενθουσιασμένος από την προσωπική του γνωριμία με τον Χριστό, θα
ευχαριστεί με όλη του την καρδιά εκείνο, που σαν άλλος Φίλιππος του είπε· «ἒρχου
καί ἲδε». Γεμάτος από φως και χάρη Χριστού, γεμάτος από προσωπική πείρα, με
ακλόνητη και ζωογόνο πίστη θα ομολογεί και θα διακηρύσσει όπως ο Ναθαναήλ:
«Ραββί, σύ εἶ ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ», ο λυτρωτής του κόσμου.

A szeretet: ez a megítéltetés
mértéke

Azeljövendő ítélet, amelyevilágvégénkövetkezikbemajd, akereszténységalaptanítása. Arraazidőrerémisztő eseményeketjósolnak. Az ítéletmértékeazonbanatestvéreinkirántiszeretet: őkazok, akiketazemberekkicsinynektartanak. Az Úr úgytekinti, hogyminden, rájukirányuló jócselekedetNekimagánakszól. Ezértismondjaazigazaknak: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek”. Az Úrnemhagyjafigyelmenkívülazigazaktöbbierényét éscselekedeteit, ámegyedülimértékkéntaszeretetetnevezimeg, mertaholezvan, aholművelik éssokfélemódonmegnyilatkozik, ottmegjelenikaz összestöbbierényis. Pálapostolatörvényteljességéneknevezteaszeretetet, mertaholezjelenvan, otttovatűnikarossz, agyűlölet, ésvalamennyiszenvedéllyelteltgondolat. Ellenkezőleg: aholszereteturalkodik, ottmindenerényamagateljességébenvirágzik. AkiIstentszereti, nemtudjanemszeretni úgyembertársait, mint önmagát. AzIstenirántiszeretetelőszobája ésbiztosítékaazembertársirántiszeretetnek. Istenaszeretetvégtelenkifejeződése, amelyetgazdagonajándékozottnekünk, hiszenEgyszülöttFiát, JézusKrisztustadtaakínokkaltelikereszthalálraengesztelő áldozatkéntavilág üdvösségéért. Hogyszeretetünk őszinte ésteljeslegyen, olyanamilyennekaztIstenszeretné, samelyetmegjutalmaz, annakazemberszeretet ésjóságcselekedeteivelkellpárosulnia. Felebarátunkmegsegítéseirántiközönyünkaszeretethiányánakjele. Ajótettnemnehéz. Mindenegyesnapadódikrá alkalom. Jövőnkaz öröklétbenattólfügg, hogymittettünkszeretetbőlembertársainkért. Rajtunkmúlik, hogymeghalljukaz Úrdicséretét: „Amitelegkisebbtestvérekközüleggyeltettetek, aztvelemtettétek.”

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας

A heti liturgikus program a kápolnában

Κυριακή, 17/3 18:00 μ.μ.

     Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Τετάρτη, 20/3 18:00 μ.μ.

     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 22/3 08:00 π.μ.

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή, 22/3 18:00 μ.μ.

Β΄ Χαιρετισμοί.

Κάθε ἀπόγευμα στίς 18.00μ.μ. θά
τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου
.

                         

Kedd, márc. 5. reggel 8h

Isteni Liturgia

Szerda, márc. 6. du. 6h

Paraklisz

Szombat, márc. 9. de. 10h

Isteni Liturgia

ἘξαρχίαΟὑγγαρίαςεὐχαριστεῖγιὰτὴνἐνίσχυσητοῦἔργουτης

A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez
nyújtott segítségért.

Elismert egyhàz 7RK
61.190951-19.9.1995

OPT BANK NYRT. BUDAPESTI
REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767
0000 0000 –   BIC (SWIFT): OPTVHUHB